สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม3,129.35390.0087.5 %ผ่าน467.00177.6162.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,046.618,070.3070.2 %ผ่าน194.13109.0643.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,765.382,570.9131.7 %ผ่าน738.44184.7975.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,837.571,205.0057.5 %ผ่าน638.140.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,132.097,586.0060.3 %ผ่าน3,224.29470.3185.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,550.52137.0096.1 %ผ่าน210.1640.3280.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,248.90366.0088.7 %ผ่าน165.709.1694.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,258.26407.0087.5 %ผ่าน158.828.1194.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,241.78725.0082.9 %ผ่าน321.151.9599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,402.60569.0083.3 %ผ่าน316.3866.7878.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,539.11576.0083.7 %ผ่าน297.880.9099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,349.15314.0090.6 %ผ่าน272.380.9099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,435.09359.0089.5 %ผ่าน286.340.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,655.15446.0087.8 %ผ่าน403.1583.6279.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,815.141,367.0071.6 %ผ่าน267.0438.9585.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,239.77153.0095.3 %ผ่าน289.409.1496.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,044.71591.0085.4 %ผ่าน296.8437.9887.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,694.674,142.73-12.1 %ไม่ผ่าน828.30708.5314.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,453.851,361.1044.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม3,113.051,639.3547.3 %ผ่าน237.29117.9550.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,501.45872.0080.6 %ผ่าน1,094.5331.1697.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,267.021,361.0058.3 %ผ่าน809.26155.4880.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,002.151,004.0066.6 %ผ่าน714.20246.1665.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,220.37758.5089.5 %ผ่าน2,444.66451.9981.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,556.181,152.0054.9 %ผ่าน490.85607.54-23.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,996.474,407.6411.8 %ไม่ผ่าน1,474.84857.3841.9 %ผ่าน
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,761.871,932.0048.6 %ผ่าน972.5278.1192.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,789.9114,264.47-83.1 %ไม่ผ่าน1,551.07685.8555.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)11,635.6014,108.00-21.2 %ไม่ผ่าน3,367.465,012.50-48.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,704.272,969.1119.8 %ไม่ผ่าน980.43420.4257.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,810.99243.0086.6 %ผ่าน58.172.8595.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,064.55572.0081.3 %ผ่าน597.070.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,218.69216.0093.3 %ผ่าน619.12246.1660.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,352.162,273.6032.2 %ผ่าน809.28117.4685.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,294.1016,432.00-161.1 %ไม่ผ่าน1,910.191,111.7041.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,646.356,063.0029.9 %ผ่าน2,009.88374.1481.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,511.271,704.0051.5 %ผ่าน688.21175.4474.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,081.367,879.502.5 %ไม่ผ่าน2,005.37132.5693.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,341.701,980.00-47.6 %ไม่ผ่าน444.62282.2836.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,921.192,523.0035.7 %ผ่าน870.22233.6873.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,882.303,729.0023.6 %ผ่าน942.3977.9091.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,283.981,849.0070.6 %ผ่าน1,360.73180.6986.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,728.401,022.9682.1 %ผ่าน847.5562.9792.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,249.281,686.0085.0 %ผ่าน676.17155.3077.0 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 42,646.6955,527.08-30.2 %ไม่ผ่าน890.951,337.71-50.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,423.402,120.0038.1 %ผ่าน714.2084.1388.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,280.322,498.0041.6 %ผ่าน586.78188.5167.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,941.491,474.0049.9 %ผ่าน676.18263.9261.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,059.073,862.0036.3 %ผ่าน1,056.47420.6660.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,478.352,327.0057.5 %ผ่าน1,550.91671.8456.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,382.626,291.40-86.0 %ไม่ผ่าน771.23368.9152.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 122,777.488,953.5660.7 %ผ่าน1,322.10221.2283.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 215,345.8514,070.008.3 %ไม่ผ่าน18,702.76185.4599.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 316,379.789,400.3242.6 %ผ่าน1,063.16433.2459.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม12,764.6910,219.2019.9 %ไม่ผ่าน1,811.15183.2389.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,014.936,871.5437.6 %ผ่าน262.51623.85-137.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย62,210.2266.2699.9 %ผ่าน803.9963.7492.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม28,147.947,283.7074.1 %ผ่าน859.85338.6760.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม38,454.3333,900.0011.8 %ไม่ผ่าน941.131,419.40-50.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม69,207.726,620.0390.4 %ผ่าน738.3093.1087.4 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม43,728.7411,903.7072.8 %ผ่าน928.4453.0094.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,147.1719,170.00-18.7 %ไม่ผ่าน1,818.251,028.6143.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,261.171,187.0063.6 %ผ่าน809.2957.7892.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,732.81985.0064.0 %ผ่าน511.30176.6665.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,211.2311,552.1872.6 %ผ่าน6,042.301,879.6068.9 %ผ่าน
รวม 685,370 340,259 50.35 % ผ่าน 80,213 23,862 70.25 % ผ่าน