สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,180.97316.0085.5 %ผ่าน550.73151.2272.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,767.744,510.0073.1 %ผ่าน191.5798.0448.8 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,437.077,663.00-19.0 %ไม่ผ่าน110.0829.0773.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,943.6285.0097.1 %ผ่าน601.7498.4283.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,979.04450.0084.9 %ผ่าน504.0538.4992.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร13,806.4011,008.0020.3 %ผ่าน2,775.59563.0879.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,080.41307.0090.0 %ผ่าน191.2250.9673.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,037.82530.0082.6 %ผ่าน401.080.9099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,329.27263.0092.1 %ผ่าน153.1511.5892.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,377.71335.0085.9 %ผ่าน367.1811.7696.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,985.68157.0096.1 %ผ่าน141.720.9099.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,156.55258.0091.8 %ผ่าน439.0776.0482.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,429.79422.0087.7 %ผ่าน280.6764.6977.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,429.18539.0084.3 %ผ่าน317.1220.3593.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว238.601.0099.6 %ผ่าน31.8811.4164.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,037.88286.0090.6 %ผ่าน251.3962.0975.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,563.231,036.0077.3 %ผ่าน301.2231.0589.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,180.45629.0080.2 %ผ่าน433.6260.9785.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,336.48230.0093.1 %ผ่าน291.2435.5487.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,400.93960.0071.8 %ผ่าน473.22112.9576.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,054.08329.0089.2 %ผ่าน417.2751.1387.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,719.02541.0085.5 %ผ่าน319.2761.9280.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,974.244,205.67-5.8 %ไม่ผ่าน1,140.21898.0721.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,131.281,257.0069.6 %ผ่าน1,349.40527.7860.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,242.60880.0072.9 %ผ่าน988.08257.7073.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,280.37403.0087.7 %ผ่าน620.93392.1136.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร9,301.081,607.0082.7 %ผ่าน3,422.13639.8881.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,129.611,995.0036.3 %ผ่าน556.17427.5023.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,851.264,576.005.7 %ไม่ผ่าน1,634.671,260.3222.9 %ผ่าน
ส.ป.ก. สกลนคร3,998.022,051.7348.7 %ผ่าน1,292.3661.7995.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,843.329,502.86-38.9 %ไม่ผ่าน1,404.48304.0078.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานสกลนคร44,674.0247,157.00-5.6 %ไม่ผ่าน565.42554.501.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)12,015.5015,570.42-29.6 %ไม่ผ่าน4,785.755,154.00-7.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร3,539.292,226.3037.1 %ผ่าน969.08425.5256.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,701.645,275.50-95.3 %ไม่ผ่าน67.4854.7618.9 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,055.90455.0056.9 %ผ่าน63.140.9098.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,602.99548.0084.8 %ผ่าน765.820.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,594.99962.0062.9 %ผ่าน408.97126.3569.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,961.882,004.0032.3 %ผ่าน874.00181.9679.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสกลนคร5,359.693,750.0030.0 %ผ่าน1,654.64304.2081.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร3,856.674,869.00-26.2 %ไม่ผ่าน1,155.67437.7662.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,039.371,050.0074.0 %ผ่าน750.53320.1557.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร7,505.238,266.00-10.1 %ไม่ผ่าน2,205.1296.2495.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร14,410.1215,662.95-8.7 %ไม่ผ่าน2,654.071,713.7035.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,816.872,073.0080.8 %ผ่าน893.00239.4073.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,020.662,839.3029.4 %ผ่าน1,311.37281.3178.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,254.982,137.0049.8 %ผ่าน1,254.20229.7481.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,697.182,270.8760.1 %ผ่าน1,406.43206.7785.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,668.943,444.066.1 %ไม่ผ่าน556.807.3698.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,581.664,125.7064.4 %ผ่าน1,026.13185.2981.9 %ผ่าน
รจจ.สกลนคร 89,316.10110,590.00-23.8 %ไม่ผ่าน1,411.04439.1368.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,759.30730.0073.5 %ผ่าน569.75164.2571.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,270.871,390.8873.6 %ผ่าน1,064.15200.8781.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,630.98889.0091.6 %ผ่าน778.92140.9381.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,143.902,366.9161.5 %ผ่าน966.82477.4950.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,408.504,023.608.7 %ไม่ผ่าน1,406.45409.3870.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,778.325,307.91-11.1 %ไม่ผ่าน1,089.4236.2896.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 128,138.8612,180.0056.7 %ผ่าน1,540.29432.9271.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 233,338.9313,191.5660.4 %ผ่าน2,623.69333.3487.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3115,376.5113,753.7588.1 %ผ่าน2,618.04399.0084.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร46,338.275,034.7289.1 %ผ่าน73.88845.24-1,044.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,476.512,479.9644.6 %ผ่าน364.84199.3245.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,045.657,720.0045.0 %ผ่าน838.59265.2768.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร102,581.0142,451.0058.6 %ผ่าน2,063.18895.6256.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน132,776.2816,469.0087.6 %ผ่าน1,185.44342.0071.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร17,925.8610,659.0040.5 %ผ่าน785.52218.0272.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,704.8515,708.00-61.9 %ไม่ผ่าน2,219.331,544.1030.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,148.451,671.0046.9 %ผ่าน950.07454.8352.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,142.61486.0084.5 %ผ่าน702.86118.2883.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร43,665.6210,253.4076.5 %ผ่าน5,823.692,954.0549.3 %ผ่าน
รวม 964,549 459,375 52.37 % ผ่าน 74,396 27,803 62.63 % ผ่าน