สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,379.65844.0064.5 %ผ่าน439.0769.7584.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,608.7913,583.6852.5 %ผ่าน84.62150.72-78.1 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,117.9110,012.33-795.6 %ไม่ผ่าน34.3619.0044.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,853.921,619.0043.3 %ผ่าน629.23145.5676.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,360.061,700.0049.4 %ผ่าน629.23208.0566.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,296.9714,187.5426.5 %ผ่าน3,044.26261.2591.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,600.96149.0095.9 %ผ่าน333.7646.4286.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,450.04254.0092.6 %ผ่าน251.8562.7775.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,460.42369.0089.3 %ผ่าน226.2026.1888.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน356.9133.4890.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,409.52109.0096.8 %ผ่าน266.5025.9990.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรมุกดาหาร19,324.3840,247.34-108.3 %ไม่ผ่าน3,001.96205.5593.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,892.834,140.55-6.4 %ไม่ผ่าน933.44863.067.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,422.551,794.0025.9 %ผ่าน458.0651.3788.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,658.671,957.0046.5 %ผ่าน952.50295.9968.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,042.311,736.0042.9 %ผ่าน686.27199.3271.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,577.71883.0065.7 %ผ่าน515.13282.9945.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,035.172,864.005.6 %ไม่ผ่าน743.30491.5433.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,497.033,154.00-110.7 %ไม่ผ่าน382.42394.25-3.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,491.993,072.0031.6 %ผ่าน1,296.61237.5081.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,648.322,180.0040.2 %ผ่าน952.5095.0090.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,117.496,171.70-49.9 %ไม่ผ่าน1,028.56453.3955.9 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,658.211,350.1549.2 %ผ่าน591.17475.0019.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,129.33894.0058.0 %ผ่าน49.632.8594.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,969.23552.0081.4 %ผ่าน724.2839.0794.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,711.92713.7873.7 %ผ่าน572.1867.0388.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,373.162,479.0026.5 %ผ่าน857.42218.5674.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,337.7341,423.39-210.6 %ไม่ผ่าน1,351.831,702.51-25.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,390.614,367.000.5 %ไม่ผ่าน1,256.75474.7262.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,056.182,574.0015.8 %ไม่ผ่าน705.27292.1758.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,540.638,996.91-19.3 %ไม่ผ่าน2,017.4029.1698.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,159.041,664.0047.3 %ผ่าน781.33283.1063.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,547.282,807.0020.9 %ผ่าน914.44253.3772.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,184.771,700.0046.6 %ผ่าน762.34123.5083.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,753.491,014.0073.0 %ผ่าน952.47193.5879.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,449.172,099.1552.8 %ผ่าน534.1245.5891.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร30,667.692,539.0091.7 %ผ่าน664.47287.8556.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,269.7923,122.9645.3 %ผ่าน798.77520.9034.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,559.481,281.0050.0 %ผ่าน553.16164.1670.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,439.252,277.0048.7 %ผ่าน1,104.60329.6670.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,692.331,483.0044.9 %ผ่าน610.21117.8380.7 %ผ่าน
สปส.จ.มุกดาหาร3,422.872,085.9039.1 %ผ่าน838.41234.6472.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,639.581,535.0057.8 %ผ่าน952.50185.1380.6 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร7,869.16115.9398.5 %ผ่าน1,349.07201.4585.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,228.4211,382.53-11.3 %ไม่ผ่าน3,272.43317.7790.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร35,509.9310,035.8071.7 %ผ่าน1,658.24507.3069.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,233.345,622.2439.1 %ผ่าน287.05214.2625.4 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,218.3813,715.00-162.8 %ไม่ผ่าน466.56108.1176.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร78,056.6621,278.0072.7 %ผ่าน760.31214.4171.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย13,600.8710,090.3025.8 %ผ่าน605.61559.557.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,772.4210,090.30-74.8 %ไม่ผ่าน1,651.771,494.259.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,129.821,689.0046.0 %ผ่าน743.30279.1962.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,432.44892.0063.3 %ผ่าน458.09221.6251.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร21,498.736,090.4971.7 %ผ่าน4,937.363,486.5029.4 %ผ่าน
รวม 465,749 308,987 33.66 % ผ่าน 51,029 18,264 64.21 % ผ่าน