สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,240.812,846.3112.2 %ไม่ผ่าน2,100.690.95100.0 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,417.9035.0098.6 %ผ่าน787.19118.8684.9 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 359,924.0937,653.7637.2 %ผ่าน168.42311.95-85.2 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,091.908,478.2486.1 %ผ่าน152.53122.0620.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่10,160.158,547.0015.9 %ไม่ผ่าน70.360.9598.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน271.37105.2561.2 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,385.6913,706.4010.9 %ไม่ผ่าน117.650.9599.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,073.6614,810.40-5.2 %ไม่ผ่าน1,737.99162.4090.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 53,251.672,080.8036.0 %ผ่าน1,573.1053.4896.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,000.562,113.0029.6 %ผ่าน996.3631.2396.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 840,577.1417,740.8056.3 %ผ่าน3,322.76312.9490.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,534.7513,549.2334.0 %ผ่าน5,952.26412.6093.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,882.193,218.7063.8 %ผ่าน2,606.47328.7087.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,385.92640.0081.1 %ผ่าน331.9639.8688.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว5,172.04531.0089.7 %ผ่าน457.280.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,355.26248.0092.6 %ผ่าน453.490.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,252.34594.0081.7 %ผ่าน479.82122.8474.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,429.661,099.0068.0 %ผ่าน265.2121.6791.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,222.38340.0089.4 %ผ่าน210.3585.5059.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,118.761,042.0074.7 %ผ่าน702.6846.1993.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,089.22492.0088.0 %ผ่าน513.630.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,043.054,104.0018.6 %ไม่ผ่าน355.7847.5086.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 213,815.844,405.0068.1 %ผ่าน336.6998.1570.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,230.86265.0091.8 %ผ่าน689.23114.0083.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,520.05715.0079.7 %ผ่าน403.9069.2682.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,267.371,157.0064.6 %ผ่าน258.1277.6369.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,293.89248.0092.5 %ผ่าน628.5930.7695.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,270.2972.0097.8 %ผ่าน482.94104.5078.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,226.20339.0089.5 %ผ่าน240.841.9599.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,227.581,669.5090.3 %ผ่าน323.1588.4672.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,145.931,168.0062.9 %ผ่าน270.3077.3971.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง5,386.641,042.0080.7 %ผ่าน300.4457.3480.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,779.031,195.0068.4 %ผ่าน229.0988.0861.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,410.39544.0084.0 %ผ่าน295.9840.2886.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,199.90110.0096.6 %ผ่าน678.93171.0074.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,320.74774.0076.7 %ผ่าน384.0193.4975.7 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,063.736,546.01-8.0 %ไม่ผ่าน2,218.27175.9892.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,035.112,071.0031.8 %ผ่าน785.57116.7485.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,636.902,823.3022.4 %ผ่าน1,215.35111.7490.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,974.769,835.35-23.3 %ไม่ผ่าน1,498.28700.1553.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,706.4110,404.00-19.5 %ไม่ผ่าน2,650.752,075.7821.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่5,283.664,128.1521.9 %ผ่าน1,224.55347.3371.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,592.761,030.0081.6 %ผ่าน1,757.00920.5547.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,054.992,838.0076.5 %ผ่าน1,915.57348.9281.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,657.492,146.0041.3 %ผ่าน916.92400.0556.4 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 141,629.8149,887.26-19.8 %ไม่ผ่าน13,128.108,054.3038.6 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,744.43777.1455.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,937.13674.0065.2 %ผ่าน1,281.60391.9269.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,941.684,072.8617.6 %ไม่ผ่าน2,371.96817.2865.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่3,830.663,230.0015.7 %ไม่ผ่าน1,320.542,187.85-65.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 64,787.418,534.00-78.3 %ไม่ผ่าน1,974.05448.9877.3 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 35,784.6224,980.9030.2 %ผ่าน2,237.15314.0586.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่2,867.872,647.417.7 %ไม่ผ่าน774.47508.7334.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,174.724,133.0420.1 %ผ่าน2,702.16105.0996.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,483.156,568.5437.3 %ผ่าน3,354.351,852.3944.8 %ผ่าน
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,517.713,258.0027.9 %ผ่าน1,357.67232.1582.9 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,973.491,780.8055.2 %ผ่าน2,063.84779.0562.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,880.5550,225.73-197.5 %ไม่ผ่าน4,013.06460.2788.5 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,894.9610,869.0027.0 %ผ่าน5,682.175,104.2510.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)8,917.836,892.0122.7 %ผ่าน3,625.991,068.7570.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,869.25708.0081.7 %ผ่าน1,129.47256.5077.3 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)11,949.833,450.0071.1 %ผ่าน1,604.92644.4659.8 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,758.5818,893.03-60.7 %ไม่ผ่าน3,633.37319.4291.2 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,847.9210,893.4350.1 %ผ่าน397.00181.4254.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)22,686.503,052.0086.5 %ผ่าน206.232.8598.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,555.541,009.0077.9 %ผ่าน1,623.89154.7790.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,446.612,060.0040.2 %ผ่าน1,167.51295.2974.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,466.955,808.00-6.2 %ไม่ผ่าน1,252.28303.4375.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่16,494.4877,697.00-371.0 %ไม่ผ่าน2,289.452,023.1311.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่6,621.343,810.0042.5 %ผ่าน1,871.10970.5448.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,392.882,350.0068.2 %ผ่าน1,433.73135.8590.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,482.6913,521.006.6 %ไม่ผ่าน4,368.14116.2497.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,644.334,491.0064.5 %ผ่าน1,548.73205.8586.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,055.444,628.018.5 %ไม่ผ่าน1,319.631,011.0023.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,620.692,796.0039.5 %ผ่าน1,651.35481.7970.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่9,079.832,852.9468.6 %ผ่าน2,423.46767.8368.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่5,485.228,995.00-64.0 %ไม่ผ่าน1,306.70297.2777.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,506.7620,049.0050.5 %ผ่าน1,155.73349.5569.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,836.5613,842.0026.5 %ผ่าน879.96218.3275.2 %ผ่าน
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 48,850.2955,753.60-14.1 %ไม่ผ่าน1,573.70532.0966.2 %ผ่าน
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 135,650.98140,402.00-3.5 %ไม่ผ่าน2,504.962,244.7510.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 515,713.5415,843.60-0.8 %ไม่ผ่าน3,241.621,427.2456.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,654.72880.0066.9 %ผ่าน882.27106.4987.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,001.951,290.0074.2 %ผ่าน1,357.67351.8174.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,698.56510.0086.2 %ผ่าน1,282.50320.1575.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่12,261.2428,380.00-131.5 %ไม่ผ่าน3,354.35746.7077.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,862.65885.0077.1 %ผ่าน1,386.05285.3279.4 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,749.526,484.07-36.5 %ไม่ผ่าน1,680.94714.5057.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,620.985,682.78-23.0 %ไม่ผ่าน973.00244.5574.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 257,082.2512,942.7877.3 %ผ่าน1,579.00767.6851.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 119,082.8574.9599.6 %ผ่าน2,410.4273.1097.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 39,366.737,918.4615.5 %ไม่ผ่าน2,183.06518.2776.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 471,581.5511,328.6384.2 %ผ่าน1,033.33106.3289.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 565,540.7011,797.9582.0 %ผ่าน2,933.65509.3182.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 694,322.279,112.2790.3 %ผ่าน1,730.21270.6084.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,677.442,867.0057.1 %ผ่าน4,329.6169.7598.4 %ผ่าน
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,251.0119,940.0041.8 %ผ่าน474.95300.4836.7 %ผ่าน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,059.247,509.6537.7 %ผ่าน457.34185.5959.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 833,698.676,523.1080.6 %ผ่าน401.18206.5048.5 %ผ่าน
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,314.4711,530.0052.6 %ผ่าน228.67238.55-4.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง18,840.6013,355.0029.1 %ผ่าน1,168.99592.1849.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง31,568.858,721.0772.4 %ผ่าน1,553.91619.5560.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่58,781.0523,932.0059.3 %ผ่าน1,372.55979.8528.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่80,551.6839,144.0051.4 %ผ่าน1,899.42378.1380.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง17,145.492,896.0083.1 %ผ่าน1,041.07271.1374.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่149,552.6435,552.0076.2 %ผ่าน1,329.32ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,046.451,892.5037.9 %ผ่าน826.1229.1696.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,126.2225,696.0030.8 %ผ่าน3,217.871,342.7058.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่7,777.956,953.3410.6 %ไม่ผ่าน2,828.341,281.4654.7 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่34,581.6640,912.00-18.3 %ไม่ผ่าน1,775.25198.6588.8 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,332.621,967.0041.0 %ผ่าน1,649.3269.9195.8 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่82,418.3812,236.0085.2 %ผ่าน4,127.031,104.5373.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,864.065,656.00-16.3 %ไม่ผ่าน1,509.79573.1562.0 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,854.2722,085.17-277.2 %ไม่ผ่าน2,409.99221.3390.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,845.596,019.00-56.5 %ไม่ผ่าน1,845.85133.0092.8 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,325.81577.0075.2 %ผ่าน1,680.260.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,431.01885.0074.2 %ผ่าน939.31373.6160.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 567,581.1446,154.9431.7 %ผ่าน21,143.544,764.2077.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่90,642.7624,317.0073.2 %ผ่าน18,897.5621,083.29-11.6 %ไม่ผ่าน
รวม 2,162,443 1,244,661 42.44 % ผ่าน 228,111 84,713 62.86 % ผ่าน