สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,816.90704.1075.0 %ผ่าน449.23247.8844.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน59,972.9036,734.0038.7 %ผ่าน127.2274.3941.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,645.433,899.97-7.0 %ไม่ผ่าน734.4461.9791.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,768.821.00100.0 %ผ่าน601.360.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,708.567,408.5936.7 %ผ่าน2,274.77176.9992.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,989.43123.0096.9 %ผ่าน394.5136.7690.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,291.89525.0084.1 %ผ่าน187.1330.9683.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,388.49727.0078.5 %ผ่าน276.9948.7382.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,941.29409.0089.6 %ผ่าน231.4930.9886.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,015.202,042.0059.3 %ผ่าน360.390.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,276.74563.0082.8 %ผ่าน232.8831.0486.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,221.69544.0087.1 %ผ่าน510.6665.7387.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,304.16439.0086.7 %ผ่าน218.9930.9785.9 %ผ่าน
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,429.853,949.0010.9 %ไม่ผ่าน398.4355.7786.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,843.104,898.31-1.1 %ไม่ผ่าน1,114.79519.4853.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน2,670.35790.0070.4 %ผ่าน563.3385.5784.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,083.462,119.0548.1 %ผ่าน1,114.76587.9747.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,242.201,411.8056.5 %ผ่าน734.44150.5379.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,997.79516.0082.8 %ผ่าน461.93263.4743.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,548.592,084.0054.2 %ผ่าน715.45393.6545.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,447.282,652.00-8.4 %ไม่ผ่าน516.56220.0957.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,158.861,863.8455.2 %ผ่าน1,114.76579.4148.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,586.991,751.0061.8 %ผ่าน943.6556.4794.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,030.3015,666.642.3 %ไม่ผ่าน1,647.24154.9890.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,583.591,730.5051.7 %ผ่าน905.59323.9564.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,004.584,399.00-119.4 %ไม่ผ่าน50.661.0098.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,591.94909.6074.7 %ผ่าน924.6330.4096.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,721.68720.0073.5 %ผ่าน582.34172.0270.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,581.213,231.009.8 %ไม่ผ่าน848.56426.3649.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,917.6420,216.82-241.6 %ไม่ผ่าน1,323.961,293.422.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,138.273,697.5010.7 %ไม่ผ่าน1,133.81590.5347.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน5,018.713,506.0030.1 %ผ่าน905.58363.4259.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,272.3311,043.54-109.5 %ไม่ผ่าน1,342.9896.0592.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,727.351.00100.0 %ผ่าน791.52367.6753.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,246.624,030.8223.2 %ผ่าน905.61304.0066.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,545.222,073.2041.5 %ผ่าน810.53210.7774.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,572.771,263.5264.6 %ผ่าน905.61163.2982.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,684.193,000.5018.6 %ไม่ผ่าน658.3890.4486.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,145.701,616.0085.5 %ผ่าน420.3486.4579.4 %ผ่าน
รจจ.ลำพูน 46,391.5650,278.00-8.4 %ไม่ผ่าน958.02388.4259.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,722.9756.0097.9 %ผ่าน544.3199.5081.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,879.403,037.0048.3 %ผ่าน848.56282.2966.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน5,179.791,825.0064.8 %ผ่าน677.42216.6668.0 %ผ่าน
สปส.จ.ลำพูน7,656.005,123.0033.1 %ผ่าน1,381.01216.7084.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,744.351,991.0446.8 %ผ่าน753.49456.0039.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,212.522,176.0032.3 %ผ่าน753.48161.5178.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 152,726.0411,041.9279.1 %ผ่าน1,067.36304.2871.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 239,935.959,945.5175.1 %ผ่าน1,444.11170.8988.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,484.913,527.0035.7 %ผ่าน456.05143.5368.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 37,491.836,742.0082.0 %ผ่าน612.4172.2088.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง20,220.237,980.0060.5 %ผ่าน577.90223.2661.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน70,480.4526,910.2061.8 %ผ่าน730.08640.3512.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน70,433.5233,888.0051.9 %ผ่าน1,319.15250.5081.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน12,136.3713,177.00-8.6 %ไม่ผ่าน1,600.01720.2455.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,949.332,497.4449.5 %ผ่าน848.56296.3365.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,580.10806.0068.8 %ผ่าน468.24169.8563.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,975.0513,553.9966.1 %ผ่าน4,019.912,587.2435.6 %ผ่าน
รวม 664,332 347,815 47.64 % ผ่าน 47,496 15,825 66.68 % ผ่าน