สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,071.15639.0079.2 %ผ่าน313.7054.4182.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี7,674.995,203.5332.2 %ผ่าน1,587.61197.3587.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,445.361,176.0065.9 %ผ่าน503.7043.7091.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,361.3711,310.7126.4 %ผ่าน2,709.51263.1590.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,061.2627,567.2921.4 %ผ่าน4,261.62684.0083.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,805.196,495.45-11.9 %ไม่ผ่าน407.1747.5088.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,192.642,205.0047.4 %ผ่าน277.8438.0086.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,238.694,355.30-2.8 %ไม่ผ่าน492.4738.0092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,553.762,700.0051.4 %ผ่าน560.7565.5788.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,039.621,753.0065.2 %ผ่าน370.67118.8068.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,282.791,819.0071.0 %ผ่าน487.34104.5078.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,217.331,496.0064.5 %ผ่าน323.6557.0282.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,412.18678.0084.6 %ผ่าน236.16123.5047.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 16,349.916,312.490.6 %ไม่ผ่าน1,150.24501.1156.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 27,247.108,252.31-13.9 %ไม่ผ่าน1,523.29264.8282.6 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี4,626.041,866.0059.7 %ผ่าน760.4419.0097.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,986.442,010.0059.7 %ผ่าน1,036.15395.9761.8 %ผ่าน
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,765.824,360.6124.4 %ผ่าน1,305.82303.6976.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,627.831,091.0069.9 %ผ่าน560.8595.9982.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,109.66994.0068.0 %ผ่าน560.75231.7758.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 19,055.637,852.2113.3 %ไม่ผ่าน2,217.53357.4083.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี3,199.553,406.80-6.5 %ไม่ผ่าน579.76519.7710.3 %ไม่ผ่าน
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 161,219.4498,516.0038.9 %ผ่าน56,073.36287.8599.5 %ผ่าน
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์10,277.8318,071.00-75.8 %ไม่ผ่าน1,797.88444.6075.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 19,871.426,866.6030.4 %ผ่าน6,707.521,423.5678.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,931.072,340.0020.2 %ผ่าน487.59165.0266.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,401.144,207.3022.1 %ผ่าน975.41185.0581.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี5,169.122,424.0053.1 %ผ่าน713.08269.2562.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี30,609.0424,479.0120.0 %ผ่าน5,105.57184.2396.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,032.476,904.001.8 %ไม่ผ่าน2,229.87237.5089.3 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี5,692.143,116.7945.2 %ผ่าน845.99178.3278.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,872.101,196.0075.5 %ผ่าน636.760.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,950.731,760.0055.5 %ผ่าน519.03461.2311.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,870.254,981.68-28.7 %ไม่ผ่าน788.94226.8071.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี27,949.3627,150.002.9 %ไม่ผ่าน6,640.53158.6797.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,831.093,737.002.5 %ไม่ผ่าน826.97475.9542.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี10,731.251,867.0082.6 %ผ่าน1,587.61107.3593.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี9,221.5516,626.82-80.3 %ไม่ผ่าน1,647.9664.6296.1 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,743.3813,466.992.0 %ไม่ผ่าน1,456.56418.0071.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,779.98752.0093.6 %ผ่าน541.73316.7841.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,673.192,973.0019.1 %ไม่ผ่าน750.91329.1356.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,707.222,889.0022.1 %ผ่าน769.920.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,721.862,092.8063.4 %ผ่าน998.07272.2672.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,416.234,926.009.1 %ไม่ผ่าน674.8463.9990.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,713.459,376.0031.6 %ผ่าน576.31352.4538.8 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 87,473.8383,737.964.3 %ไม่ผ่าน852.70317.0062.8 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง61,280.7532,275.0047.3 %ผ่าน2,838.62414.2085.4 %ผ่าน
รจจ.ปทุมธานี 147,440.70127.6799.9 %ผ่าน7,614.72217.9497.1 %ผ่าน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 238,383.80118,577.0150.3 %ผ่าน1,435.31335.5076.6 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี21,543.8725,887.86-20.2 %ไม่ผ่าน593.75178.5069.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 118,854.5024,620.00-30.6 %ไม่ผ่าน3,193.82830.9174.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี11,989.111,145.0090.4 %ผ่าน3,963.2663.3598.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,216.676,780.966.0 %ไม่ผ่าน1,397.45217.6484.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,975.422,601.0047.7 %ผ่าน839.29528.4837.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี16,608.4915,248.008.2 %ไม่ผ่าน3,330.34525.3584.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,753.343,743.5044.6 %ผ่าน884.02748.2115.4 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต411,335.4157,570.0086.0 %ผ่าน15,227.59520.2996.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,029.033,524.96-16.4 %ไม่ผ่าน363.85388.89-6.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 147,982.1913,256.0072.4 %ผ่าน707.87250.4564.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 213,535.0311,875.8612.3 %ไม่ผ่าน1,069.02286.0773.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี13,302.5311,695.1312.1 %ไม่ผ่าน1,789.27321.3382.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี4,349.962,895.0033.4 %ผ่าน193.34172.0511.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี125,278.5143,372.1665.4 %ผ่าน35.51603.33-1,599.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี38,410.1618,252.0052.5 %ผ่าน795.06278.4965.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 90,570.8034,436.0062.0 %ผ่าน1,378.74325.7676.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี20,198.7919,776.002.1 %ไม่ผ่าน1,326.56788.2640.6 %ผ่าน
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี391,993.59197,119.0049.7 %ผ่าน6,638.051,055.5684.1 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)3,027.670.48100.0 %ผ่าน553.96144.4573.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,991.432,682.6132.8 %ผ่าน865.00457.4247.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,578.70922.0074.2 %ผ่าน313.49139.1855.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี43,390.129,431.0078.3 %ผ่าน3,320.562,784.1016.2 %ไม่ผ่าน
รวม 2,349,204 1,105,815 52.93 % ผ่าน 177,101 24,042 86.42 % ผ่าน