สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,511.34778.0069.0 %ผ่าน645.48111.9982.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง14,371.766,849.0052.3 %ผ่าน71.75158.34-120.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,530.835,035.53-42.6 %ไม่ผ่าน1,006.7955.9994.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,138.861,920.0038.8 %ผ่าน873.6749.7894.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง34,596.9414,776.0057.3 %ผ่าน4,011.31650.1483.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,475.28575.0083.5 %ผ่าน254.0523.3390.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,465.78603.0082.6 %ผ่าน459.5261.9386.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,337.69310.0090.7 %ผ่าน221.7254.2975.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,436.55602.0082.5 %ผ่าน484.4548.7389.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,019.882,946.0041.3 %ผ่าน381.2644.7988.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,436.92403.0088.3 %ผ่าน260.4612.4295.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,345.68316.0090.6 %ผ่าน449.992.3099.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,332.33763.0082.4 %ผ่าน315.9931.0590.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,545.31342.0090.4 %ผ่าน459.7351.0688.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,337.45313.0090.6 %ผ่าน239.552.2599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,481.03359.0089.7 %ผ่าน223.1437.3383.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,949.956,286.0420.9 %ผ่าน1,634.311,614.771.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง2,835.091,293.0054.4 %ผ่าน759.58183.5375.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,863.302,613.0061.9 %ผ่าน1,588.49568.7264.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,325.381,362.0059.0 %ผ่าน949.74493.7348.0 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 223,349.1717,821.8823.7 %ผ่าน8,154.842,578.8568.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,108.36959.0069.1 %ผ่าน740.56196.1973.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,802.513,126.0046.1 %ผ่าน1,463.15905.3538.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง7,363.303,885.0047.2 %ผ่าน569.67236.5558.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,392.951,438.0073.3 %ผ่าน1,729.39362.7579.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,838.792,254.6841.3 %ผ่าน1,120.88192.5382.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง17,284.969,171.0046.9 %ผ่าน2,471.02659.6573.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานลำปาง68,426.0689,136.00-30.3 %ไม่ผ่าน362.588.2097.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,904.471,944.0050.2 %ผ่าน1,197.03444.3462.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,852.234,330.82-12.4 %ไม่ผ่าน1,719.89318.5781.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 114,990.9415,397.00-2.7 %ไม่ผ่าน5,917.982,200.2062.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,637.813,160.6231.9 %ผ่าน2,218.600.95100.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,268.192,214.0032.3 %ผ่าน88.262.8596.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,465.67983.0078.0 %ผ่าน1,158.9155.1095.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,065.751,351.0055.9 %ผ่าน835.81189.7777.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง4,161.192,633.0036.7 %ผ่าน1,284.24242.8381.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,919.9943,389.32-527.0 %ไม่ผ่าน1,748.412,277.26-30.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,473.214,193.0035.2 %ผ่าน2,071.68319.3784.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,798.792,201.0042.1 %ผ่าน911.71234.4974.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง7,874.6310,464.30-32.9 %ไม่ผ่าน1,398.9165.3395.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,262.1916,792.0021.0 %ผ่าน1,654.39315.3180.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง12,702.403,206.0074.8 %ผ่าน1,196.95280.0076.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,663.372,505.0031.6 %ผ่าน1,158.91420.0163.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,711.833,348.009.8 %ไม่ผ่าน1,082.85413.1161.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,807.151,502.5074.1 %ผ่าน1,311.04577.0456.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,538.214,473.72-26.4 %ไม่ผ่าน987.7736.0896.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง36,508.175,578.0084.7 %ผ่าน619.64201.4067.5 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 25,991.3530,481.85-17.3 %ไม่ผ่าน955.43332.0465.2 %ผ่าน
รจก.ลำปาง 48,493.2745,105.057.0 %ไม่ผ่าน1,154.84281.2075.7 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง9,937.947,540.0024.1 %ผ่าน514.05543.77-5.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,884.85755.0073.8 %ผ่าน751.9562.2291.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,852.131,556.0059.6 %ผ่าน1,101.87186.6283.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง21,213.6311,771.9944.5 %ผ่าน1,390.18199.5085.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,872.261,484.0061.7 %ผ่าน911.69199.1178.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,653.346,314.005.1 %ไม่ผ่าน1,539.23298.9080.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,922.192,509.0049.0 %ผ่าน1,311.04417.5968.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง17,386.045,910.1166.0 %ผ่าน1,515.80299.3580.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,002.838,473.00-111.7 %ไม่ผ่าน777.7685.5089.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,977.675,546.00-39.4 %ไม่ผ่าน1,158.91617.5146.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,910.0914,160.0059.4 %ผ่าน1,707.27372.1178.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 247,354.048,124.0082.8 %ผ่าน661.65192.5570.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 326,599.9211,140.8558.1 %ผ่าน1,323.69316.7376.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน48,149.1211,572.4276.0 %ผ่าน3,182.40307.7990.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง512.222,903.50-466.8 %ไม่ผ่าน216.2686.3660.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,951.798,861.8957.7 %ผ่าน1,058.40270.5874.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง28,500.5213,496.0052.6 %ผ่าน960.49223.7076.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง98,916.0838,960.9960.6 %ผ่าน2,029.59556.7072.6 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง16,290.839,894.0039.3 %ผ่าน830.7188.6589.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง56,528.4718,153.0067.9 %ผ่าน1,052.95222.6078.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,072.1615,555.00-119.9 %ไม่ผ่าน1,348.391,272.705.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,641.423,204.0031.0 %ผ่าน1,215.96541.9655.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,853.551,743.0038.9 %ผ่าน759.58271.7064.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง30,914.578,377.7372.9 %ผ่าน7,123.028,456.60-18.7 %ไม่ผ่าน
รวม 985,892 599,495 39.19 % ผ่าน 97,019 34,695 64.24 % ผ่าน