สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,388.87485.0079.7 %ผ่าน493.20137.0072.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,394.136,295.9039.4 %ผ่าน63.1393.45-48.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,745.143,837.0019.1 %ไม่ผ่าน911.57151.5783.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,414.161,791.0047.5 %ผ่าน683.33103.3284.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์23,676.667,829.1066.9 %ผ่าน2,000.74372.7881.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน3,516.06644.0081.7 %ผ่าน230.7946.7279.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,467.42360.0089.6 %ผ่าน274.7861.3677.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,441.38513.0085.1 %ผ่าน323.4849.7984.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,409.16466.0086.3 %ผ่าน264.4062.2776.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,661.11375.0089.8 %ผ่าน614.7893.2084.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,577.40605.0083.1 %ผ่าน305.830.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,473.19364.0091.9 %ผ่าน451.5162.2186.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,621.05521.0085.6 %ผ่าน182.4755.9769.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,084.827,137.8852.7 %ผ่าน1,786.28970.8545.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,433.421,268.5047.9 %ผ่าน617.40239.4561.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์3,266.212,261.7030.8 %ผ่าน665.65223.9566.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,818.912,228.0053.8 %ผ่าน1,253.83291.5476.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 4,351.833,293.0024.3 %ผ่าน1,562.99502.9867.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,000.041,947.0035.1 %ผ่าน721.37199.2772.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,234.331,143.0048.8 %ผ่าน436.1495.1978.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,522.083,257.0050.1 %ผ่าน798.761,034.11-29.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,384.332,171.0035.9 %ผ่าน668.370.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์9,934.314,199.0057.7 %ผ่าน1,463.00973.8433.4 %ผ่าน
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์4,106.702,937.9028.5 %ผ่าน932.80106.7488.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,891.8618,270.00-105.5 %ไม่ผ่าน1,603.08180.6588.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)16,351.658,916.8445.5 %ผ่าน1,900.701,229.3035.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,199.091,589.0050.3 %ผ่าน778.41387.4550.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,867.74450.0075.9 %ผ่าน62.222.8595.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,356.231,224.0063.5 %ผ่าน939.0932.3996.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,831.72519.2081.7 %ผ่าน645.3293.4585.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์3,658.572,313.7936.8 %ผ่าน911.55151.8583.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์16,351.654,494.0072.5 %ผ่าน1,900.70881.0353.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,421.884,438.0047.3 %ผ่าน1,501.040.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,125.993,060.0074.8 %ผ่าน873.52255.7170.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,457.409,533.4334.1 %ผ่าน1,558.0984.0294.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์12,671.701,219.0090.4 %ผ่าน1,101.70219.5980.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,825.424,081.00-6.7 %ไม่ผ่าน1,025.64328.6168.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์4,363.682,730.0037.4 %ผ่าน1,006.64167.8983.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,593.581,080.0069.9 %ผ่าน911.53105.5988.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,292.385,100.003.6 %ไม่ผ่าน271.5761.3177.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,837.832,200.0081.4 %ผ่าน778.44177.2377.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 38,234.5439,442.20-3.2 %ไม่ผ่าน846.27189.0777.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,692.06951.0064.7 %ผ่าน607.27135.4977.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,621.111,584.0056.3 %ผ่าน892.53310.8565.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,972.481,744.5041.3 %ผ่าน702.37209.3170.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์6,357.994,222.2933.6 %ผ่าน1,236.12156.0687.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,537.261,782.0067.8 %ผ่าน931.803.6299.6 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์8,495.383,303.0061.1 %ผ่าน359.65221.9538.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,542.695,401.8817.4 %ไม่ผ่าน987.61125.6287.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 133,884.9216,431.2651.5 %ผ่าน1,399.51337.5575.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 226,211.147,689.9070.7 %ผ่าน1,885.63303.6883.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์9,209.224,227.4254.1 %ผ่าน690.72110.8084.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย79,992.647,320.0090.8 %ผ่าน785.08411.4647.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์73,872.2933,389.0154.8 %ผ่าน1,456.36752.4048.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์206,945.0613,861.9393.3 %ผ่าน736.5993.3387.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์93,502.2879,224.5515.3 %ไม่ผ่าน885.46293.6766.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์207,943.4420,684.7990.1 %ผ่าน2,397.781,001.0958.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,653.341,893.0048.2 %ผ่าน854.50275.7467.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,467.80995.0059.7 %ผ่าน422.3342.0590.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,753.3113,094.0069.4 %ผ่าน4,590.711,598.1265.2 %ผ่าน
รวม 1,120,910 384,390 65.71 % ผ่าน 58,144 16,861 71.00 % ผ่าน