สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,889.01639.0077.9 %ผ่าน461.9891.7380.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่169,186.253,454.9098.0 %ผ่าน80.965.0393.8 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (เด่นชัย) (ระบบดิจิทัล)9,681.717,999.5017.4 %ไม่ผ่าน93.450.9599.0 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,992.501,643.0045.1 %ผ่าน863.0593.2989.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,055.841,325.0056.6 %ผ่าน748.350.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,079.916,696.8960.8 %ผ่าน2,021.29274.5586.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,434.34821.0076.1 %ผ่าน203.320.9599.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่1,226.181,211.001.2 %ไม่ผ่าน329.872.2599.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,801.13396.0089.6 %ผ่าน251.9557.0077.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,466.13219.0093.7 %ผ่าน332.410.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,078.83498.0087.8 %ผ่าน323.3828.5091.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง3,923.271,113.0071.6 %ผ่าน399.9959.8585.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,427.84719.0079.0 %ผ่าน199.4438.0080.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,188.85248.0094.1 %ผ่าน168.330.9599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,319.386,633.0346.2 %ผ่าน1,051.482,111.85-100.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่2,731.101,233.0054.9 %ผ่าน595.08173.8470.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,530.182,708.0040.2 %ผ่าน1,146.54388.9266.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,040.48861.0071.7 %ผ่าน815.55288.6564.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่3,143.15678.0078.4 %ผ่าน652.1299.5084.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,616.033,613.0258.1 %ผ่าน1,317.68852.2835.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,988.322,765.00-39.1 %ไม่ผ่าน481.56171.0664.5 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่119,072.222,628.5097.8 %ผ่าน4,623.03610.9686.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,751.439,317.4226.9 %ผ่าน1,393.7562.2095.5 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแพร่48,240.3934,621.1528.2 %ผ่าน490.69201.4059.0 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,519.9919,162.82-82.2 %ไม่ผ่าน4,004.643,650.858.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,174.832,018.5851.6 %ผ่าน994.42199.5079.9 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,838.0311,829.477.9 %ไม่ผ่าน4,227.14767.4081.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,835.63488.0082.8 %ผ่าน66.6533.2450.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,238.51501.0084.5 %ผ่าน918.3758.0493.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,696.60518.9680.8 %ผ่าน614.10184.3070.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่4,066.541,964.0051.7 %ผ่าน522.59133.7674.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดแพร่13,898.2922,888.37-64.7 %ไม่ผ่าน1,469.821,114.5824.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่5,044.582,681.0046.9 %ผ่าน1,279.66156.1487.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,430.691,409.0083.3 %ผ่าน804.26234.5570.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,319.447,686.33-44.5 %ไม่ผ่าน1,275.09118.4790.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่157,782.421,393.0099.1 %ผ่าน57,376.86437.9999.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,817.133,056.5119.9 %ไม่ผ่าน842.28220.4473.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,692.891,167.0075.1 %ผ่าน809.35248.7769.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,096.433,920.004.3 %ไม่ผ่าน1,108.52147.5486.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,946.705,600.00-90.0 %ไม่ผ่าน451.4264.4885.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,436.533,880.0066.1 %ผ่าน506.33130.2574.3 %ผ่าน
รจจ.แพร่ 30,049.2128,001.076.8 %ไม่ผ่าน849.97318.3062.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,595.79718.0072.3 %ผ่าน576.07107.2881.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,599.87666.0081.5 %ผ่าน699.3362.2091.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่4,148.44893.0078.5 %ผ่าน652.14147.2177.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,746.606,054.72-27.6 %ไม่ผ่าน1,127.54187.1583.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,366.884,101.276.1 %ไม่ผ่าน1,088.53305.4571.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,059.7216,615.00-106.1 %ไม่ผ่าน3,371.42310.6590.8 %ผ่าน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 216,254.876,121.9262.3 %ผ่าน1,573.05244.6484.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 13,284.1812,324.057.2 %ไม่ผ่าน1,464.91312.2178.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่13,013.008,607.1733.9 %ผ่าน1,998.53135.6893.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,587.333,332.5027.4 %ผ่าน287.35419.46-46.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพลอง27,851.0910,228.0063.3 %ผ่าน732.6893.4587.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสอง22,841.396,164.2673.0 %ผ่าน746.03140.5081.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่157,349.4417,977.0088.6 %ผ่าน769.95337.8756.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแพร่95,005.6836,084.0062.0 %ผ่าน1,433.67183.3587.2 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,588.889,451.0066.9 %ผ่าน759.89151.5080.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่79,974.5115,659.0080.4 %ผ่าน844.01222.2773.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่10,717.1510,924.00-1.9 %ไม่ผ่าน1,605.991,212.2024.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,574.032,395.3633.0 %ผ่าน937.39312.6866.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,106.70883.0071.6 %ผ่าน576.07215.8662.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่57,363.3612,553.0078.1 %ผ่าน6,252.091,929.9169.1 %ผ่าน
รวม 1,297,778 391,959 69.80 % ผ่าน 124,663 20,866 83.26 % ผ่าน