สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน500.63529.00-5.7 %ไม่ผ่าน587.7487.3185.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน12,717.186,544.2148.5 %ผ่าน68.18108.40-59.0 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,993.501,637.0067.2 %ผ่าน390.2890.1576.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,784.811,404.0049.6 %ผ่าน777.890.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,407.875,591.3167.9 %ผ่าน1,905.64334.3882.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,271.29471.0085.6 %ผ่าน330.4743.7486.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,602.27832.0076.9 %ผ่าน329.4963.7180.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,587.68251.0095.5 %ผ่าน451.5190.9979.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย6,509.26340.0094.8 %ผ่าน381.1485.2977.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,918.78174.0097.5 %ผ่าน379.6091.4075.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,516.85159.0095.5 %ผ่าน422.7191.2378.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,178.27354.0091.5 %ผ่าน195.8064.9766.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,632.80337.0090.7 %ผ่าน394.1335.4891.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,964.12857.0078.4 %ผ่าน318.9881.0574.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,944.83524.0086.7 %ผ่าน288.3752.0582.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,318.97652.0096.0 %ผ่าน316.6363.4880.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,554.722,957.0046.8 %ผ่าน911.72246.3973.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,088.324,731.047.0 %ไม่ผ่าน1,538.531,649.01-7.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,843.361,888.0067.7 %ผ่าน1,310.33374.6171.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,214.291,030.0068.0 %ผ่าน949.04226.3976.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,725.48826.0069.7 %ผ่าน757.74136.8081.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,978.301,396.0080.0 %ผ่าน1,448.54684.1352.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,289.792,454.0053.6 %ผ่าน1,348.5268.4994.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน25,898.763,491.5686.5 %ผ่าน5,471.5276.2598.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,857.952,562.1556.3 %ผ่าน1,638.701,052.8435.8 %ผ่าน
ส.ป.ก. น่าน3,202.062,061.6035.6 %ผ่าน1,346.21127.2590.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,025.927,663.06-27.2 %ไม่ผ่าน1,103.34115.7489.5 %ผ่าน
ท่าอากาศยานน่านนคร79,241.807,630.7990.4 %ผ่าน950.80590.9537.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,354.291,276.0070.7 %ผ่าน1,215.26125.9789.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,648.791,214.0026.4 %ผ่าน72.5429.6459.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,466.511,019.0070.6 %ผ่าน949.0462.8593.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,050.25576.0081.1 %ผ่าน777.90115.7485.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดน่าน5,634.125,333.595.3 %ไม่ผ่าน1,576.551,646.65-4.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,563.223,195.1162.7 %ผ่าน2,717.51141.2494.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,869.201,527.0060.5 %ผ่าน1,082.15295.9772.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,888.558,270.54-40.5 %ไม่ผ่าน1,386.39118.9791.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,095.622,094.9081.1 %ผ่าน834.94236.2971.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,232.421,238.8470.7 %ผ่าน737.88342.0053.7 %ผ่าน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน4,439.611,938.0056.3 %ผ่าน968.03215.9177.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,514.022,644.0024.8 %ผ่าน1,063.13240.7677.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,523.001.00100.0 %ผ่าน644.8079.5587.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,080.473,376.0069.5 %ผ่าน1,043.03224.9878.4 %ผ่าน
รจจ.น่าน 26,921.1228,798.49-7.0 %ไม่ผ่าน867.12916.76-5.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,528.14542.0078.6 %ผ่าน682.8283.5987.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,285.061,741.1547.0 %ผ่าน815.93143.4282.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,155.95542.0082.8 %ผ่าน796.91165.4979.2 %ผ่าน
สปส.จ.น่าน5,872.464,914.6716.3 %ไม่ผ่าน1,291.31367.4671.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,664.602,776.0040.5 %ผ่าน1,500.50213.8985.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,128.387,431.75-80.0 %ไม่ผ่าน987.0751.3094.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 127,645.4615,059.2845.5 %ผ่าน2,661.87194.2592.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2232,832.5610,211.1395.6 %ผ่าน1,800.27310.6782.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา51,834.529,044.5582.6 %ผ่าน839.69285.0066.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน69,461.3312,500.0082.0 %ผ่าน1,570.62477.7069.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน28,676.22102.4099.6 %ผ่าน996.58117.8488.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ19,006.35ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ1,522.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,443.41902.5373.8 %ผ่าน611.98186.4069.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,857.431,455.0049.1 %ผ่าน682.81173.5674.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,474.0610,265.0052.2 %ผ่าน4,548.811,525.1066.5 %ผ่าน
รวม 816,911 199,338 75.60 % ผ่าน 62,037 15,822 74.50 % ผ่าน