สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,264.44414.0081.7 %ผ่าน464.95126.5972.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา17,242.045,527.0067.9 %ผ่าน180.42102.0543.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,229.673,619.98-12.1 %ไม่ผ่าน711.65188.1573.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,790.461,480.1047.0 %ผ่าน711.651.0099.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา14,386.668,749.9939.2 %ผ่าน1,985.72234.4188.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,177.11248.0092.2 %ผ่าน295.2243.3085.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,376.05918.0072.8 %ผ่าน459.1251.5588.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,154.40284.0091.0 %ผ่าน486.3651.0289.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,538.03439.0087.6 %ผ่าน201.6130.9084.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,096.26426.0086.2 %ผ่าน429.5235.4391.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,175.36374.0088.2 %ผ่าน479.0561.7487.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,881.531,630.0058.0 %ผ่าน366.7260.3183.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,270.48490.0085.0 %ผ่าน226.6246.3979.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,205.922,836.9460.6 %ผ่าน1,282.131,363.25-6.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,022.58960.0076.1 %ผ่าน1,206.07573.0752.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,901.271,059.0063.5 %ผ่าน768.70216.4871.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,513.13981.0061.0 %ผ่าน640.6051.0992.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,060.631,258.0058.9 %ผ่าน825.74708.6814.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,586.203,031.54-91.1 %ไม่ผ่าน411.211.0099.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,919.726,739.0224.4 %ผ่าน1,434.26419.8370.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,883.062,122.0045.4 %ผ่าน1,091.9738.8396.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,853.526,019.1656.6 %ผ่าน1,434.26272.1581.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,005.191,655.4058.7 %ผ่าน1,069.2095.0091.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,585.38898.0043.4 %ผ่าน455.7314.4096.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,207.66762.0076.2 %ผ่าน901.8146.3994.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,072.45792.4374.2 %ผ่าน654.6092.7785.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,643.542,109.2042.1 %ผ่าน844.76234.6472.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,945.3621,848.96-341.8 %ไม่ผ่าน1,434.261,243.1513.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,967.332,830.0043.0 %ผ่าน1,339.18260.0880.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,902.771,312.0066.4 %ผ่าน996.89129.0687.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,719.217,588.92-32.7 %ไม่ผ่าน1,320.161.0099.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,495.311,323.0062.1 %ผ่าน483.06360.1625.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,704.492,986.8019.4 %ไม่ผ่าน1,053.94179.3983.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,447.581,429.0058.6 %ผ่าน825.75358.8656.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,227.213,696.0012.6 %ไม่ผ่าน1,244.09349.6771.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,682.203,156.00-17.7 %ไม่ผ่าน609.3165.0689.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,548.242,628.0077.2 %ผ่าน920.91135.9685.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,381.9236,927.32-34.9 %ไม่ผ่าน785.44318.5259.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,523.13667.0073.6 %ผ่าน535.15134.5274.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,888.882,132.2026.2 %ผ่าน730.66123.0883.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,678.68622.0076.8 %ผ่าน673.62123.1581.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,504.434,288.9022.1 %ผ่าน1,187.05484.8959.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,351.641,445.0056.9 %ผ่าน825.7484.2689.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,051.642,959.003.0 %ไม่ผ่าน787.71262.2466.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 115,505.189,785.6736.9 %ผ่าน1,197.28291.7975.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 218,923.268,611.0554.5 %ผ่าน2,086.87300.6585.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,671.554,748.00-29.3 %ไม่ผ่าน288.00277.993.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ28,836.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ44,589.059,940.0077.7 %ผ่าน837.95236.9171.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,948.147,037.1864.7 %ผ่าน630.3774.4288.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา152,112.595,528.1696.4 %ผ่าน1,263.59484.7161.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,185.1312,867.51-207.5 %ไม่ผ่าน1,768.35803.1454.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,907.451,203.9158.6 %ผ่าน768.70358.7353.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา3,096.53857.0072.3 %ผ่าน540.51153.7971.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,427.077,954.3448.4 %ผ่าน4,187.493,304.4021.1 %ผ่าน
รวม 506,429 222,197 56.12 % ผ่าน 49,342 16,060 67.45 % ผ่าน