สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,482.27738.0070.3 %ผ่าน648.1575.7888.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,656.413,862.0071.7 %ผ่าน70.67177.71-151.5 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,897.873,105.0075.9 %ผ่าน78.2130.5560.9 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,941.3815,121.2120.2 %ผ่าน105.9547.2955.4 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,890.302,050.0029.1 %ผ่าน52.880.9598.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,550.351,338.0047.5 %ผ่าน328.3251.5384.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,869.181,583.8044.8 %ผ่าน525.160.09100.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,405.986,972.3017.1 %ไม่ผ่าน1,285.80304.0076.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,165.71310.0092.6 %ผ่าน413.910.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,431.65296.0091.4 %ผ่าน300.420.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,570.67356.0090.0 %ผ่าน552.7657.0089.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,507.06770.0078.0 %ผ่าน718.6857.9591.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,378.39327.0090.3 %ผ่าน697.8016.0697.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,630.973,458.0038.6 %ผ่าน1,193.10239.5679.9 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,285.434,093.0022.6 %ผ่าน602.00631.75-4.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,450.965,214.34-17.2 %ไม่ผ่าน1,009.45722.9528.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,574.162,519.702.1 %ไม่ผ่าน888.30173.8580.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,726.301,074.0060.6 %ผ่าน724.21119.0983.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,057.301,421.0065.0 %ผ่าน1,237.65299.4875.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,114.701,412.0054.7 %ผ่าน838.312.6399.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,988.08520.0082.6 %ผ่าน838.310.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,832.902,443.0049.5 %ผ่าน1,522.88706.2853.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,131.433,409.00-59.9 %ไม่ผ่าน451.060.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,186.831,529.0063.5 %ผ่าน1,256.66517.4658.8 %ผ่าน
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,475.441,864.9746.3 %ผ่าน971.4232.2196.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,170.116,187.84-48.4 %ไม่ผ่าน1,199.61151.5687.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานปาย 40,187.857,130.9982.3 %ผ่าน438.7282.3081.2 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 56,024.0036,189.0035.4 %ผ่าน384.73308.5019.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,448.592,564.0025.7 %ผ่าน990.4479.8091.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,528.984,348.19-23.2 %ไม่ผ่าน79.9514.6181.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,030.89664.0078.1 %ผ่าน952.419.5099.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,069.261,879.6038.8 %ผ่าน857.33398.7053.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,250.772,830.0033.4 %ผ่าน933.372.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,175.3021,360.50-312.7 %ไม่ผ่าน1,427.811,381.383.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,239.674,686.8810.6 %ไม่ผ่าน1,694.03249.2585.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,167.901,487.00-27.3 %ไม่ผ่าน641.04300.9653.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,354.355,537.38-65.1 %ไม่ผ่าน952.40116.7287.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,526.394,578.59-200.0 %ไม่ผ่าน895.350.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,708.462,443.0034.1 %ผ่าน1,085.51314.0271.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,777.552,219.2441.3 %ผ่าน876.34163.8781.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,053.331,626.0059.9 %ผ่าน914.376.9199.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,559.92913.0064.3 %ผ่าน554.862.2099.6 %ผ่าน
สพ.แม่ฮ่องสอน13,760.925,698.9458.6 %ผ่าน354.36312.4311.8 %ไม่ผ่าน
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,779.998,706.7256.0 %ผ่าน818.71145.5882.2 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,683.19703.0073.8 %ผ่าน724.210.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,374.921,125.0066.7 %ผ่าน971.4260.6393.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,732.56465.0083.0 %ผ่าน743.23138.5281.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,632.093,178.5312.5 %ไม่ผ่าน1,028.47180.4582.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,260.363,282.20-45.2 %ไม่ผ่าน601.2135.5594.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 111,923.7311,547.933.2 %ไม่ผ่าน2,098.45264.0987.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 221,982.4311,647.9047.0 %ผ่าน2,247.87356.4484.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,114.762,164.5088.7 %ผ่าน222.120.9599.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน35,899.809,271.8174.2 %ผ่าน823.23141.6882.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง16,103.017,240.0055.0 %ผ่าน1,187.31210.5282.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,778.1111,313.02-66.9 %ไม่ผ่าน2,010.831,543.9023.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,149.302,003.0036.4 %ผ่าน895.35115.7987.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,951.49210.0092.9 %ผ่าน648.14131.1679.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน45,186.979,739.0078.4 %ผ่าน3,759.981,525.3159.4 %ผ่าน
รวม 487,789 260,729 46.55 % ผ่าน 51,325 13,016 74.64 % ผ่าน