สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,063.01673.0078.0 %ผ่าน168.91116.9530.8 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,654.6711,554.20-8.4 %ไม่ผ่าน43.8047.16-7.7 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,560.703,741.2056.3 %ผ่าน59.6562.87-5.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,702.5410,523.00-84.5 %ไม่ผ่าน1,528.00207.5086.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,455.902,550.0026.2 %ผ่าน881.4631.6496.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์39,649.1220,259.7048.9 %ผ่าน3,049.29580.9580.9 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว3,699.04652.0082.4 %ผ่าน211.0647.0977.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ3,795.75450.0088.1 %ผ่าน210.9387.8858.3 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง3,792.54824.0078.3 %ผ่าน305.6031.3989.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า3,954.16313.0092.1 %ผ่าน414.62109.9673.5 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี7,920.431,168.0085.3 %ผ่าน424.7660.6785.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก3,879.08774.0080.0 %ผ่าน317.2775.3576.2 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย4,154.091,052.0074.7 %ผ่าน351.12109.9268.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี5,665.62468.0091.7 %ผ่าน276.9230.0789.1 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี3,920.73512.0086.9 %ผ่าน365.9749.9586.4 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์8,496.772,102.4075.3 %ผ่าน309.0337.7287.8 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์3,423.02154.0095.5 %ผ่าน436.5631.4192.8 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว5,415.62870.0083.9 %ผ่าน303.6447.1184.5 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว3,991.241,035.0074.1 %ผ่าน367.8231.3791.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,520.202,502.6928.9 %ผ่าน709.94547.7322.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,350.53737.0068.6 %ผ่าน367.70247.0032.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,772.14398.0085.6 %ผ่าน260.22190.0027.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,207.262,457.6923.4 %ผ่าน309.03104.5066.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,151.63816.0074.1 %ผ่าน379.69190.0050.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์3,847.261,194.0069.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,894.271,478.0069.8 %ผ่าน1,299.81774.5940.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,333.101,410.0057.7 %ผ่าน881.4662.8792.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,364.721,087.0067.7 %ผ่าน938.51317.1266.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์3,945.942,302.6341.6 %ผ่าน881.46346.4460.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,450.513,419.1037.3 %ผ่าน2,058.061,910.637.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,820.433,964.74-40.6 %ไม่ผ่าน667.71178.8873.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,938.953,594.7127.2 %ผ่าน1,470.95607.0158.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,641.275,911.37-27.4 %ไม่ผ่าน1,242.76161.6887.0 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 124,023.27808.0079.9 %ผ่าน1,128.67745.2934.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,677.7817,404.00-79.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,766.559,703.71-43.4 %ไม่ผ่าน2,142.99152.0092.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์4,001.232,363.5040.9 %ผ่าน1,052.60437.9358.4 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)76,834.637,026.0090.9 %ผ่าน4,616.78457.8390.1 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,391.6410,085.1811.5 %ไม่ผ่าน3,824.37931.7275.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,740.251,271.0066.0 %ผ่าน1,033.5988.4991.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,189.63565.0082.3 %ผ่าน868.92472.4245.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,697.754,261.05-15.2 %ไม่ผ่าน995.55501.0949.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์11,081.0343,526.00-292.8 %ไม่ผ่าน1,718.162,432.85-41.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,316.095,531.0055.1 %ผ่าน4,207.95213.7794.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,603.548,325.003.2 %ไม่ผ่าน2,497.82766.7569.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์10,231.0816,033.00-56.7 %ไม่ผ่าน1,661.11121.3792.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,719.511.00100.0 %ผ่าน1,128.65315.8072.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,181.172,645.0036.7 %ผ่าน995.54551.9944.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,100.913,727.009.1 %ไม่ผ่าน13,234.76358.7097.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,754.615,870.00-23.5 %ไม่ผ่าน1,318.83313.0476.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,555.403,930.0029.3 %ผ่าน1,090.64118.7589.1 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์343,730.9421,152.7693.8 %ผ่าน823.39211.1874.4 %ผ่าน
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์29,403.9717,006.1042.2 %ผ่าน537.06147.7472.5 %ผ่าน
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,207.2316,140.00-32.2 %ไม่ผ่าน561.17330.6241.1 %ผ่าน
รจก.นครสวรรค์ 61,633.5078,963.00-28.1 %ไม่ผ่าน1,264.60518.5459.0 %ผ่าน
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,322.549,185.90-176.5 %ไม่ผ่าน367.432.8599.2 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,943.211,200.0059.2 %ผ่าน691.28171.0075.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,842.142,458.0036.0 %ผ่าน1,014.57392.0061.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,065.5716,282.0039.8 %ผ่าน1,609.45254.6484.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,466.131,983.0042.8 %ผ่าน881.46135.1884.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์11,106.138,580.2422.7 %ผ่าน1,528.00313.4279.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,893.173,764.4936.1 %ผ่าน1,413.89468.6066.9 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์26,655.895,598.0079.0 %ผ่าน642.94211.1067.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,022.864,058.01-0.9 %ไม่ผ่าน824.40420.9548.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 317,616.2710,922.9838.0 %ผ่าน1,696.57411.0975.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 115,988.038,329.6447.9 %ผ่าน1,554.5440.1997.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 244,587.0312,663.5071.6 %ผ่าน2,498.79331.0586.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์35,206.8412,787.6963.7 %ผ่าน3,389.75125.6296.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,422.433,092.2858.3 %ผ่าน291.93348.17-19.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์54,550.5811,514.4078.9 %ผ่าน865.45164.3581.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย44,770.2612,564.0071.9 %ผ่าน817.29337.5058.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์21,645.0420,272.006.3 %ไม่ผ่าน823.012,679.06-225.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์112,582.6537,461.0066.7 %ผ่าน1,874.57787.6058.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์27,842.6413,240.0052.4 %ผ่าน1,060.83162.5484.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์41,868.4524,956.0040.4 %ผ่าน999.72638.8236.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,445.3433,549.54-149.5 %ไม่ผ่าน2,442.322,150.2712.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์21,047.7214,857.6629.4 %ผ่าน4,347.46330.8692.4 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 49,796.8036,648.0026.4 %ผ่าน1,243.42609.8651.0 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,249.301,424.0056.2 %ผ่าน1,216.30144.4088.1 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์161,062.7096,476.0040.1 %ผ่าน1,957.031,615.3017.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,972.653,534.0028.9 %ผ่าน1,109.65422.7561.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,960.881,185.0060.0 %ผ่าน653.27221.0366.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์37,615.5646,702.00-24.2 %ไม่ผ่าน4,105.031,862.1254.6 %ผ่าน
รวม 1,627,823 822,575 49.47 % ผ่าน 110,117 33,376 69.69 % ผ่าน