สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,367.31888.0062.5 %ผ่าน452.8347.1289.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,036.644,636.82-52.7 %ไม่ผ่าน464.540.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,451.641,400.0059.4 %ผ่าน681.03119.1382.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี27,572.9713,242.0052.0 %ผ่าน2,356.99396.1783.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,306.94372.0091.4 %ผ่าน178.4931.3582.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,574.26723.0079.8 %ผ่าน524.0966.5087.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,362.471,018.0081.0 %ผ่าน221.5148.3878.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,570.68958.0073.2 %ผ่าน346.9393.1073.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์5,004.17563.0088.7 %ผ่าน216.0057.0073.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,401.36514.0084.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง5,846.27660.0088.7 %ผ่าน283.1515.2094.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,485.44349.0090.0 %ผ่าน274.170.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี13,174.396,856.8248.0 %ผ่าน1,143.32715.4837.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี2,891.461,712.0040.8 %ผ่าน360.4196.1373.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,063.582,662.0062.3 %ผ่าน1,137.40497.9856.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,946.96878.0077.8 %ผ่าน776.07274.8964.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,572.661,363.0079.3 %ผ่าน757.05204.5373.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,348.862,107.8071.3 %ผ่าน1,831.94659.7364.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,966.002,536.3136.0 %ผ่าน550.49135.0875.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,167.152,039.8960.5 %ผ่าน1,479.68695.4353.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,029.893,532.7112.3 %ไม่ผ่าน859.8868.4992.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,478.499,291.5311.3 %ไม่ผ่าน1,664.1550.6897.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,377.652,378.8462.7 %ผ่าน852.65257.9269.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,228.111,962.0053.6 %ผ่าน786.9175.3290.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,430.90861.0080.6 %ผ่าน642.99173.2073.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,272.213,013.2129.5 %ผ่าน795.08207.3373.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,851.634,400.0062.9 %ผ่าน1,465.761,544.17-5.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,686.463,560.0037.4 %ผ่าน1,099.37619.5143.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,659.031,924.0058.7 %ผ่าน947.24101.7989.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,822.3313,268.91-22.6 %ไม่ผ่าน1,855.7747.5497.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี4,496.633,318.0026.2 %ผ่าน833.15356.6357.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,623.231,778.0061.5 %ผ่าน756.83200.1273.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,789.851,549.0067.7 %ผ่าน776.09158.6579.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,947.922,120.5057.1 %ผ่าน844.25191.0177.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,566.623,200.0010.3 %ไม่ผ่าน547.9031.4294.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,828.241,320.0088.8 %ผ่าน1,036.4480.7592.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี22,222.8125,339.25-14.0 %ไม่ผ่าน612.37787.10-28.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,723.36956.0074.3 %ผ่าน828.910.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,467.771,461.0057.9 %ผ่าน693.77194.7871.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,983.511,304.0091.8 %ผ่าน5,511.08165.9397.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,793.982,495.2356.9 %ผ่าน833.14627.7124.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,538.212,682.0059.0 %ผ่าน795.115.5999.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,107.059,757.65-37.3 %ไม่ผ่าน1,289.530.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 128,146.2413,761.2851.1 %ผ่าน923.88306.5166.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 227,468.8616,296.0040.7 %ผ่าน1,592.67296.4081.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,676.735,488.623.3 %ไม่ผ่าน311.47379.47-21.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,802.6221,205.0040.8 %ผ่าน833.77559.4332.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี62,603.7232,304.0048.4 %ผ่าน1,199.53181.6884.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี21,447.6510,251.4152.2 %ผ่าน716.9356.5592.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี41,917.5121,181.5349.5 %ผ่าน1,800.14994.3844.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 5,054.072,336.2053.8 %ผ่าน940.22384.8459.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,145.941,119.0064.4 %ผ่าน547.90252.5953.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,884.7013,604.0028.0 %ผ่าน4,377.661,667.5061.9 %ผ่าน
รวม 537,185 284,500 47.04 % ผ่าน 53,609 15,182 71.68 % ผ่าน