สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,373.39792.0066.6 %ผ่าน511.80100.8380.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,870.385,144.2334.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,229.192,223.0031.2 %ผ่าน833.71199.4676.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,539.692,548.0028.0 %ผ่าน738.6394.2687.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,674.296,288.7046.1 %ผ่าน2,069.75518.7074.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,618.45632.0082.5 %ผ่าน467.510.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,571.50692.0080.6 %ผ่าน341.8356.0183.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,429.63723.7978.9 %ผ่าน379.4832.4291.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,418.36538.0084.3 %ผ่าน249.930.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,431.47823.0076.0 %ผ่าน364.7259.4783.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,454.64530.0084.7 %ผ่าน253.3126.0589.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,521.092,108.0053.4 %ผ่าน390.9752.3086.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,535.751,112.0068.5 %ผ่าน303.050.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,314.677,948.85-84.2 %ไม่ผ่าน1,214.02788.4635.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร6,036.96700.0088.4 %ผ่าน2,265.54161.2592.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,333.402,083.0051.9 %ผ่าน1,252.06696.4144.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,331.071,503.0054.9 %ผ่าน871.7492.0689.4 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 435,421.8136,617.38-3.4 %ไม่ผ่าน6,689.323,429.5048.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,931.102,698.008.0 %ไม่ผ่าน548.47158.1371.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,895.27320.0091.8 %ผ่าน714.33622.5912.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,393.253,354.00-40.1 %ไม่ผ่าน568.520.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,458.572,924.8546.4 %ผ่าน1,499.26809.3346.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,639.553,501.1524.5 %ผ่าน1,328.11143.7789.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร8,843.2513,775.01-55.8 %ไม่ผ่าน1,670.40259.9184.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,107.712,687.9034.6 %ผ่าน1,145.6471.2593.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,210.68389.0082.4 %ผ่าน68.9233.2151.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,371.37900.0073.3 %ผ่าน890.750.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,293.741,014.0069.2 %ผ่าน1,497.45240.8183.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,496.152,415.0030.9 %ผ่าน525.40258.3250.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,327.977,241.00-35.9 %ไม่ผ่าน1,271.07679.2546.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,042.203,125.0022.7 %ผ่าน1,042.88223.2578.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร4,476.894,526.08-1.1 %ไม่ผ่าน1,099.93108.5690.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,942.3028,791.00-80.6 %ไม่ผ่าน2,088.76310.6585.1 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,736.4916,854.00-14.4 %ไม่ผ่าน2,181.381,202.0044.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,052.742,345.0080.5 %ผ่าน776.66669.0113.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,826.312,740.9028.4 %ผ่าน833.72183.4578.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,815.431,949.0059.5 %ผ่าน1,233.04146.8688.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,913.372,340.8040.2 %ผ่าน985.82161.8983.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,672.602,823.0023.1 %ผ่าน795.6780.1889.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร35,662.952,775.0092.2 %ผ่าน932.4695.1689.8 %ผ่าน
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 63,769.9854,785.0014.1 %ไม่ผ่าน1,183.15680.2042.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,815.351,171.0058.4 %ผ่าน681.58125.2981.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,492.801,116.0068.0 %ผ่าน909.77210.1176.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,865.891,340.0053.2 %ผ่าน700.58178.4774.5 %ผ่าน
สปส.จ.กำแพงเพชร5,417.465,490.22-1.3 %ไม่ผ่าน1,328.11547.3158.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,992.542,490.0050.1 %ผ่าน1,309.10263.0379.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,988.525,576.14-39.8 %ไม่ผ่าน878.25295.3566.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 129,014.4316,979.5441.5 %ผ่าน1,622.75359.9577.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 215,338.209,966.0035.0 %ผ่าน1,781.65362.8379.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร19,665.489,633.6951.0 %ผ่าน2,796.88480.5782.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร6,900.067,009.00-1.6 %ไม่ผ่าน267.29396.08-48.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี27,873.5324,831.0010.9 %ไม่ผ่าน835.56337.2559.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,579.5240,253.00-70.7 %ไม่ผ่าน906.091,729.50-90.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร77,792.3756,395.0027.5 %ผ่าน1,510.610.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,963.8611,381.0067.4 %ผ่าน834.970.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,668.5417,978.118.6 %ไม่ผ่าน1,944.00687.9664.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,329.031,275.0061.7 %ผ่าน871.74248.9071.4 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,433.895,917.1066.1 %ผ่าน2,439.991,368.4543.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,612.88734.0071.9 %ผ่าน605.5186.4285.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร16,680.6511,782.3529.4 %ผ่าน3,151.511,613.7048.8 %ผ่าน
รวม 646,411 468,600 27.51 % ผ่าน 69,455 22,743 67.26 % ผ่าน