สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา4,980.48679.0086.4 %ผ่าน930.8027.0097.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,214.134,438.0214.9 %ไม่ผ่าน873.80109.7287.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 12,899.012,004.3030.9 %ผ่าน863.9631.5396.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,914.942,393.0017.9 %ไม่ผ่าน531.430.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,532.5017,670.0013.9 %ไม่ผ่าน2,932.41471.0383.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,779.1220,050.0419.1 %ไม่ผ่าน2,586.88490.4381.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,669.75693.0081.1 %ผ่าน305.2251.6783.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,443.26746.0083.2 %ผ่าน222.2861.4872.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,023.52535.0082.3 %ผ่าน193.3863.0167.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,850.73899.0076.7 %ผ่าน288.7234.7188.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,453.91683.0080.2 %ผ่าน129.7163.1651.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,583.31820.0077.1 %ผ่าน154.0047.2969.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,999.841,371.0072.6 %ผ่าน322.8554.7383.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก448.77481.00-7.2 %ไม่ผ่าน194.611.0099.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,433.31344.0090.0 %ผ่าน186.6530.2683.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,275.371,531.0064.2 %ผ่าน201.1462.4369.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,698.20600.0083.8 %ผ่าน225.5950.4277.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,475.94473.0086.4 %ผ่าน146.147.0095.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,030.90710.0082.4 %ผ่าน298.6053.6682.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,663.222,133.0054.3 %ผ่าน242.1650.3579.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,629.66995.0072.6 %ผ่าน351.5644.1387.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,184.973,997.0022.9 %ผ่าน264.840.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,518.156,918.90-53.1 %ไม่ผ่าน1,005.04234.1576.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,010.273,708.007.5 %ไม่ผ่าน896.30779.0013.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,756.281,943.0029.5 %ผ่าน474.42293.9738.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,273.092,641.0038.2 %ผ่าน1,137.72403.5464.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,149.641,906.0039.5 %ผ่าน626.51189.1569.8 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,100.982,347.0042.8 %ผ่าน874.78325.3862.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,736.221,041.0072.1 %ผ่าน626.55236.4962.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,951.112,943.0040.6 %ผ่าน1,327.64540.6459.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,585.552,445.005.4 %ไม่ผ่าน518.30332.5035.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,621.372,370.4848.7 %ผ่าน1,208.85413.6365.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,712.792,617.0029.5 %ผ่าน835.72246.5670.5 %ผ่าน
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,017.861,929.2352.0 %ผ่าน930.7986.4590.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,529.1123,338.00-173.6 %ไม่ผ่าน1,596.35358.4777.5 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,805.591,884.0050.5 %ผ่าน854.73291.3365.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,850.941,476.0061.7 %ผ่าน882.160.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,927.891,563.0046.6 %ผ่าน600.08348.5141.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,845.233,869.00-0.6 %ไม่ผ่าน873.76147.3683.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,411.982,642.0051.2 %ผ่าน1,444.24173.4188.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,334.736,012.0027.9 %ผ่าน2,109.80475.9577.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,591.562,916.5555.8 %ผ่าน1,063.88169.6484.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,077.5812,125.76-50.1 %ไม่ผ่าน1,734.3994.7594.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,242.763,985.0067.5 %ผ่าน778.66366.6452.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,245.726,847.00-30.5 %ไม่ผ่าน873.74267.9769.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,947.424,293.0038.2 %ผ่าน1,063.90132.4287.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,896.632,762.8843.6 %ผ่าน1,158.9694.2791.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,694.344,853.0014.8 %ไม่ผ่าน835.6831.5396.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา27,632.639,919.0064.1 %ผ่าน1,303.0199.0192.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,100.906,913.0042.9 %ผ่าน463.32157.6566.0 %ผ่าน
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 31,920.9734,752.46-8.9 %ไม่ผ่าน459.6597.4978.8 %ผ่าน
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 20,259.4129,353.43-44.9 %ไม่ผ่าน452.21217.0052.0 %ผ่าน
รจก.พระนครศรีอยุธยา 147,891.0852,115.9964.8 %ผ่าน562.57367.0434.8 %ผ่าน
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 52,145.6198,555.00-89.0 %ไม่ผ่าน884.98420.7452.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,053.821,200.0060.7 %ผ่าน338.820.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,589.785,064.009.4 %ไม่ผ่าน1,028.090.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,388.922,654.0021.7 %ผ่าน702.57235.2066.5 %ผ่าน
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา7,530.6913,154.00-74.7 %ไม่ผ่าน1,786.51365.0979.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,115.282,544.0058.4 %ผ่าน1,158.98316.2672.7 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,648.285,217.3081.1 %ผ่าน1,360.08550.0059.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา19,414.203,547.9681.7 %ผ่าน756.2993.6487.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,444.641,854.4488.7 %ผ่าน5,114.320.95100.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,517.848,527.2041.3 %ผ่าน1,403.82234.5183.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 220,432.4613,271.7335.0 %ผ่าน2,439.61222.3090.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,705.344,907.5026.8 %ผ่าน467.12126.1273.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 22,347.838,616.5461.4 %ผ่าน463.18175.7262.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 71,238.2513,454.0081.1 %ผ่าน530.00627.35-18.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,043.8817,363.373.8 %ไม่ผ่าน627.70854.68-36.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา74,896.0225,344.0066.2 %ผ่าน1,417.80487.4865.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,487.1215,792.0038.0 %ผ่าน616.61194.9768.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,144.363,484.7382.7 %ผ่าน447.5264.2585.6 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา154,053.6314,423.9990.6 %ผ่าน523.8557.4889.0 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 102,808.0519,735.4080.8 %ผ่าน598.28178.5070.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,636.0115,071.1119.1 %ไม่ผ่าน1,692.711,188.0329.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,092.721,657.0059.5 %ผ่าน930.80495.9046.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,631.962,095.0042.3 %ผ่าน493.44298.0839.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,459.5532,468.66-66.9 %ไม่ผ่าน3,436.572,263.2034.1 %ผ่าน
รวม 1,211,651 638,679 47.29 % ผ่าน 71,240 19,232 73.00 % ผ่าน