สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,447.13725.0070.4 %ผ่าน673.05106.8584.1 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,906.2410,142.007.0 %ไม่ผ่าน34.8431.2410.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก23,541.0814,150.6439.9 %ผ่าน77.7457.4026.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก12,329.595,260.1457.3 %ผ่าน1,110.44184.1583.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,922.911,858.0052.6 %ผ่าน958.3044.9895.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก35,978.609,316.0074.1 %ผ่าน3,639.55782.2578.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สอด64,153.7327,352.0057.4 %ผ่าน2,934.52966.0067.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,702.766,350.525.3 %ไม่ผ่าน1,186.491,225.50-3.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก11,575.441,464.0087.4 %ผ่าน787.1783.7189.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก13,117.633,032.4576.9 %ผ่าน1,338.63241.3682.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,456.481,237.0064.2 %ผ่าน1,015.35135.9086.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,283.341,252.0061.9 %ผ่าน977.32378.1961.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก12,702.342,974.0076.6 %ผ่าน1,205.50515.8557.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,617.413,064.0215.3 %ไม่ผ่าน608.41106.4082.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก13,850.173,692.7973.3 %ผ่าน1,623.85647.0460.2 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,503.822,815.2077.5 %ผ่าน1,148.4793.7191.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก16,295.787,191.6455.9 %ผ่าน1,300.60316.2875.7 %ผ่าน
ท่าอากาศยานตาก23,123.964,969.5078.5 %ผ่าน544.940.9599.8 %ผ่าน
ท่าอากาศยานแม่สอด103,181.0178,698.4023.7 %ผ่าน1,320.02206.3984.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่422,267.3220,662.397.2 %ไม่ผ่าน4,982.666,817.15-36.8 %ไม่ผ่าน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,987.532,091.0058.1 %ผ่าน1,148.45471.0559.0 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,002.769,976.4537.7 %ผ่าน5,314.29238.0995.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,903.53491.0087.4 %ผ่าน101.5748.7652.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,823.16561.0069.2 %ผ่าน86.905.5593.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,823.16480.0073.7 %ผ่าน38.1710.4572.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,205.821,270.0060.4 %ผ่าน1,053.3962.4794.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,920.39364.0087.5 %ผ่าน806.1838.1895.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก12,466.063,619.3771.0 %ผ่าน1,110.43391.4464.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตาก45,553.6510,723.0176.5 %ผ่าน1,680.921,208.5928.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,717.756,205.0060.5 %ผ่าน2,308.44589.0774.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,786.621,380.0063.6 %ผ่าน1,072.39157.3685.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก171,565.848,569.5295.0 %ผ่าน4,648.0486.2198.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,731.484,422.0054.6 %ผ่าน1,072.39332.5069.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,464.233,486.0036.2 %ผ่าน773.24427.9844.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก12,153.452,654.0078.2 %ผ่าน1,015.36344.8866.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,871.92970.0266.2 %ผ่าน706.17156.8377.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก11,457.562,176.8881.0 %ผ่าน393.2231.2492.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,563.885,184.8745.8 %ผ่าน478.0499.7579.1 %ผ่าน
เรือนจำกลางตาก 37,141.5645,802.64-23.3 %ไม่ผ่าน1,099.22369.3066.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,049.02944.0069.0 %ผ่าน806.17178.9077.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,072.863,320.1053.1 %ผ่าน2,232.34225.4889.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,024.971,167.0061.4 %ผ่าน582.89569.202.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก7,123.522,677.1962.4 %ผ่าน1,110.43241.1678.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก13,487.844,470.6666.9 %ผ่าน1,521.58344.8577.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก11,943.923,493.5070.8 %ผ่าน958.31369.7861.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 153,712.6512,476.3176.8 %ผ่าน5,678.54320.1094.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,741.908,474.0062.7 %ผ่าน2,762.78482.1482.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,058.495,002.2529.1 %ผ่าน414.61329.5920.5 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดตาก34,223.616,730.3280.3 %ผ่าน289.16283.232.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก21,728.5521,308.281.9 %ไม่ผ่าน1,094.78668.4038.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตาก51,942.3625,588.0050.7 %ผ่าน1,368.17135.8490.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด33,507.065,570.0083.4 %ผ่าน1,285.31677.4247.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก26,027.5323,996.677.8 %ไม่ผ่าน2,518.23393.2784.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,530.893,525.000.2 %ไม่ผ่าน1,167.47509.9256.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,484.79765.0069.2 %ผ่าน692.08153.9077.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก45,994.7315,500.0066.3 %ผ่าน6,624.962,066.4068.8 %ผ่าน
รวม 1,119,752 461,643 58.77 % ผ่าน 83,482 25,961 68.90 % ผ่าน