สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,948.12710.0075.9 %ผ่าน482.4393.9680.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,469.695,609.8033.8 %ผ่าน51.0490.19-76.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,059.491,873.0038.8 %ผ่าน767.68180.8676.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,031.681,768.0041.7 %ผ่าน710.6033.1395.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,819.377,744.6047.7 %ผ่าน1,908.64392.4079.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,608.93922.0074.5 %ผ่าน239.6033.2586.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,512.53705.0079.9 %ผ่าน224.880.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,512.53645.0081.6 %ผ่าน345.9422.1793.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,696.11858.0076.8 %ผ่าน296.0014.2595.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,246.052,311.0045.6 %ผ่าน250.2057.0077.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,546.49853.0075.9 %ผ่าน289.7957.0080.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,750.941,180.0068.5 %ผ่าน430.4631.1592.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,680.641,010.0072.6 %ผ่าน261.6545.9682.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,943.18988.0074.9 %ผ่าน328.1432.3290.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย6,275.165,033.7019.8 %ไม่ผ่าน1,090.951,078.981.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,628.681,536.5057.7 %ผ่าน653.58268.0059.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,535.031,379.0069.6 %ผ่าน1,280.43787.0938.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,327.911,287.0061.3 %ผ่าน824.72291.3964.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,151.94430.0086.4 %ผ่าน748.66376.4849.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,424.543,906.0047.4 %ผ่าน2,365.02821.3065.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,960.382,321.52-18.4 %ไม่ผ่าน473.40300.0636.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,027.403,243.0019.5 %ไม่ผ่าน1,128.98441.2760.9 %ผ่าน
ส.ป.ก. สุโขทัย4,198.504,436.00-5.7 %ไม่ผ่าน1,109.9698.6491.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,512.6613,343.00-104.9 %ไม่ผ่าน1,547.33260.7783.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,395.922,672.4021.3 %ผ่าน843.74180.7878.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,046.80588.6085.5 %ผ่าน74.5631.2258.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,949.511,162.0070.6 %ผ่าน881.7749.3094.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,930.66411.0086.0 %ผ่าน672.60124.9181.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,386.092,817.0016.8 %ไม่ผ่าน824.72556.4032.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย21,606.4240,935.17-89.5 %ไม่ผ่าน1,471.272,313.96-57.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย9,790.243,740.0061.8 %ผ่าน4,394.36410.0290.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย3,294.391,881.0042.9 %ผ่าน805.71161.8879.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย6,829.0614,905.72-118.3 %ไม่ผ่าน1,376.1987.4593.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,593.06468.0087.0 %ผ่าน786.69349.7955.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,713.325,059.60-36.3 %ไม่ผ่าน900.79430.3252.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย7,055.265,110.0027.6 %ผ่าน1,109.96181.4483.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย3,470.382,120.0038.9 %ผ่าน646.90222.9765.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย4,023.045,260.00-30.7 %ไม่ผ่าน596.5359.1790.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,651.502,080.0082.1 %ผ่าน710.63240.1666.2 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย23,925.9526,333.99-10.1 %ไม่ผ่าน644.15332.0048.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,772.13987.0064.4 %ผ่าน615.55230.6662.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,548.353,436.3324.4 %ผ่าน843.74168.6380.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,022.181,589.7047.4 %ผ่าน653.58236.4163.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,375.713,712.0015.2 %ไม่ผ่าน1,061.81153.0385.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย6,903.554,548.0034.1 %ผ่าน1,186.03297.3274.9 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,896.756,425.00-9.0 %ไม่ผ่าน1,769.711,035.2841.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,050.744,239.00-38.9 %ไม่ผ่าน710.6377.4589.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 116,808.8417,125.39-1.9 %ไม่ผ่าน2,019.60438.4478.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 249,778.7410,689.6078.5 %ผ่าน2,096.64245.8388.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย48,071.849,983.7679.2 %ผ่าน4,069.96271.7293.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย25,281.211,558.0093.8 %ผ่าน427.70405.005.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย13,936.246,142.4155.9 %ผ่าน802.40104.5087.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง73,895.5112,540.0083.0 %ผ่าน724.72207.2071.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,468.0515,825.2522.7 %ผ่าน829.270.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย61,556.8437,400.0039.2 %ผ่าน1,212.14433.6564.2 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย14,237.3415,232.79-7.0 %ไม่ผ่าน612.54200.7767.2 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย27,139.9521,080.0022.3 %ผ่าน802.28226.0571.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,851.7117,248.88-75.1 %ไม่ผ่าน1,689.491,298.3823.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,610.942,182.4052.7 %ผ่าน843.74375.0455.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,514.121,260.0049.9 %ผ่าน520.46228.0056.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,759.0411,596.6062.3 %ผ่าน4,400.202,682.0539.0 %ผ่าน
รวม 657,009 384,440 41.49 % ผ่าน 62,443 20,857 66.60 % ผ่าน