สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,953.45997.0074.8 %ผ่าน160.7633.1879.4 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 49,013.696,839.7524.1 %ผ่าน3,247.36451.9586.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,241.3820,050.0023.6 %ผ่าน66.0593.84-42.1 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก237,261.7020,519.2591.4 %ผ่าน286.73148.9448.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก5,702.505,708.12-0.1 %ไม่ผ่าน1,088.52108.6290.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต ๖2,821.152,744.822.7 %ไม่ผ่าน708.20156.2077.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,213.722,216.0031.0 %ผ่าน513.4588.5582.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 716,711.2019,480.00-16.6 %ไม่ผ่าน3,049.6169.1597.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก39,668.3726,307.0033.7 %ผ่าน3,351.43909.1672.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,519.2211,024.56-99.7 %ไม่ผ่าน2,145.06885.2758.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,614.479,176.48-38.7 %ไม่ผ่าน1,754.081,272.8827.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,817.142,227.3841.6 %ผ่าน784.27288.2663.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,543.292,095.0053.9 %ผ่าน1,335.72606.9554.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,784.972,110.0044.3 %ผ่าน667.63150.1577.5 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 318,609.4580,752.70-333.9 %ไม่ผ่าน6,745.453,126.4553.7 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,199.841,440.0072.3 %ผ่าน1,867.39221.1688.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,382.611,130.0066.6 %ผ่าน936.38151.0383.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์ 65,421.376,655.10-22.8 %ไม่ผ่าน2,166.09728.0566.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,770.411,864.0067.7 %ผ่าน1,639.991,113.6732.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,796.364,850.00-1.1 %ไม่ผ่าน1,449.8350.1896.5 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,248.8227,345.8015.2 %ไม่ผ่าน2,105.82332.9084.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,664.985,598.78-110.1 %ไม่ผ่าน626.80333.2446.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,157.764,079.0020.9 %ผ่าน1,563.91592.7162.1 %ผ่าน
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,344.372,701.0037.8 %ผ่าน1,107.54446.0259.7 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,174.193,137.0024.8 %ผ่าน1,792.121,026.1442.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก16,345.1523,193.76-41.9 %ไม่ผ่าน5,851.00311.8794.7 %ผ่าน
ท่าอากาศยานพิษณุโลก149,248.27172,736.19-15.7 %ไม่ผ่าน496.51786.00-58.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 5 11,488.2811,918.00-3.7 %ไม่ผ่าน4,200.823,896.707.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก5,734.013,663.8436.1 %ผ่าน1,278.69559.5556.2 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)10,207.978,765.1014.1 %ไม่ผ่าน949.2330.7596.8 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,410.1119,373.000.2 %ไม่ผ่าน5,663.95874.1984.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,744.426,885.0011.1 %ไม่ผ่าน2,986.02336.3088.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,636.25367.0089.9 %ผ่าน79.502.8596.4 %ผ่าน
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก756,393.384,350.0099.4 %ผ่าน249.202.8598.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,581.421,491.0058.4 %ผ่าน1,012.4441.6295.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,892.52311.0089.2 %ผ่าน746.24247.4766.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,788.294,396.00-16.0 %ไม่ผ่าน757.10167.1277.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,604.9940,012.40-365.0 %ไม่ผ่าน2,058.341,747.1215.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก5,367.044,551.0015.2 %ไม่ผ่าน1,089.19492.6854.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,260.201,346.0074.4 %ผ่าน615.2264.4689.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,381.947,717.90-4.6 %ไม่ผ่าน1,849.17110.2294.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,198.7610,883.1023.4 %ผ่าน2,284.21383.2583.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก4,902.772,841.0042.1 %ผ่าน606.93420.7530.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,278.205,356.00-25.2 %ไม่ผ่าน1,259.65589.0053.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,667.492,560.0030.2 %ผ่าน1,031.46373.8263.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,332.412,900.0045.6 %ผ่าน1,411.80621.5356.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,975.515,352.0010.4 %ไม่ผ่าน1,145.5833.1897.1 %ผ่าน
สพ.พิษณุโลก26,702.5210,084.0062.2 %ผ่าน542.74123.5077.2 %ผ่าน
รจจ.พิษณุโลก 66,979.9570,349.94-5.0 %ไม่ผ่าน1,350.57719.8946.7 %ผ่าน
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก21,027.0224,623.87-17.1 %ไม่ผ่าน861.16322.6062.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางพิษณุโลก 109,244.39184,897.98-69.3 %ไม่ผ่าน1,831.51838.6554.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,266.9415,319.01-0.3 %ไม่ผ่าน2,895.27716.0375.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,829.44620.0078.1 %ผ่าน727.22128.8982.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก5,723.202,480.0056.7 %ผ่าน1,107.52277.0575.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก30,178.0116,188.0046.4 %ผ่าน2,317.93543.4076.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,195.261,793.0043.9 %ผ่าน860.32175.2079.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก8,279.502,040.0075.4 %ผ่าน1,944.23205.2389.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,930.801,599.0059.3 %ผ่าน1,021.2754.1594.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,247.584,253.60-0.1 %ไม่ผ่าน898.352.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 145,453.9313,863.0269.5 %ผ่าน1,165.98226.2080.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 227,980.0414,593.7447.8 %ผ่าน2,593.38148.4694.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 344,003.088,198.9181.4 %ผ่าน2,019.83423.7179.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์16,118.7412,296.1023.7 %ผ่าน4,266.4697.6397.7 %ผ่าน
พิษณุโลกปัญญานุกูล55,247.9711,999.4478.3 %ผ่าน619.691,450.12-134.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 782,786.755,585.8693.3 %ผ่าน499.37239.4052.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย33,005.6010,721.0267.5 %ผ่าน985.61164.5883.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก77,343.8842,996.9944.4 %ผ่าน1,710.67165.0690.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,040.1611,404.0045.8 %ผ่าน847.07164.4080.6 %ผ่าน
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก32,447.3816,753.0048.4 %ผ่าน875.6088.5389.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,682.0414,449.9954.4 %ผ่าน1,029.95363.1364.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก126,479.4137,779.6970.1 %ผ่าน1,009.882.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก25,895.6947,163.00-82.1 %ไม่ผ่าน2,538.061,899.9525.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก14,896.6512,734.0014.5 %ไม่ผ่าน3,845.85245.3793.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก29,440.405,840.0080.2 %ผ่าน2,452.13641.4873.8 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,096.981,700.0045.1 %ผ่าน1,371.44124.3190.9 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,944.7532,715.00-2.4 %ไม่ผ่าน2,023.331,009.0050.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,416.393,018.0911.7 %ไม่ผ่าน936.40492.3547.4 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,175.178,917.00-72.3 %ไม่ผ่าน1,231.5333.1897.3 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,212.18584.0073.6 %ผ่าน1,253.3359.4295.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,752.471,006.0063.5 %ผ่าน445.54104.2676.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 680,135.2361,513.0123.2 %ผ่าน19,065.989,311.0351.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก61,391.2614,868.0175.8 %ผ่าน13,040.754,526.4865.3 %ผ่าน
รวม 2,667,627 1,336,966 49.88 % ผ่าน 160,968 51,566 67.96 % ผ่าน