สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,938.561,123.0061.8 %ผ่าน447.45156.9964.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร5,263.566,221.67-18.2 %ไม่ผ่าน637.61263.3658.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรไม่ครบ7,496.69ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,893.9013,393.0043.9 %ผ่าน2,710.35656.0075.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,481.72994.0071.5 %ผ่าน235.1920.9291.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,404.04615.0081.9 %ผ่าน247.9531.3487.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,601.45945.0073.8 %ผ่าน406.8066.6383.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,583.831,159.0067.7 %ผ่าน352.2894.0673.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,545.45582.0083.6 %ผ่าน178.6661.6965.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร3,904.091.00100.0 %ผ่าน200.9769.3565.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,242.10685.0078.9 %ผ่าน201.3431.1584.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,442.06545.0084.2 %ผ่าน205.1131.4084.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,980.09891.0077.6 %ผ่าน262.3951.2980.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,159.754,045.002.8 %ไม่ผ่าน1,074.97764.3228.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,162.632,086.0049.9 %ผ่าน1,074.97300.7872.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,291.101,776.0046.0 %ผ่าน751.70102.3486.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,721.961,590.0041.6 %ผ่าน542.53219.7459.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,934.292,475.0049.8 %ผ่าน1,374.611,184.5613.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,248.363,713.00-65.1 %ไม่ผ่าน515.23301.7141.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,566.172,114.0053.7 %ผ่าน1,227.10735.3040.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,789.603,099.0018.2 %ไม่ผ่าน917.32206.7777.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร22,108.9210,437.0052.8 %ผ่าน1,702.50128.7192.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,840.101,417.0063.1 %ผ่าน789.7331.4096.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,862.84922.0050.5 %ผ่าน50.6075.35-48.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,380.691,225.0063.8 %ผ่าน789.730.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,876.251,161.0059.6 %ผ่าน580.56276.3552.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,568.102,981.0016.5 %ไม่ผ่าน846.78446.4647.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,929.438,796.80-48.4 %ไม่ผ่าน1,284.15477.6262.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบ6,418.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ313.95ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,773.991,925.0049.0 %ผ่าน884.8139.2495.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร8,305.1710,977.34-32.2 %ไม่ผ่าน1,512.3493.3693.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,654.701.00100.0 %ผ่าน676.54204.0669.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร6,325.793,730.3041.0 %ผ่าน979.89439.7455.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,570.244,062.00-13.8 %ไม่ผ่าน846.78206.5775.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร5,614.782,043.0063.6 %ผ่าน590.38205.3165.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,882.095,555.00-92.7 %ไม่ผ่าน580.5631.4094.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร2,149.272,141.000.4 %ไม่ผ่าน675.64166.2575.4 %ผ่าน
รจจ.พิจิตร 47,531.0639,560.4916.8 %ไม่ผ่าน801.08265.3266.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,791.721,126.0059.7 %ผ่าน523.51127.1575.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,315.291,305.0060.6 %ผ่าน732.69245.5866.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,093.57786.0074.6 %ผ่าน555.86261.4853.0 %ผ่าน
สปส.จ.พิจิตร8,781.495,901.8232.8 %ผ่าน1,036.94219.7878.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,243.925,522.32-70.2 %ไม่ผ่าน713.70469.1034.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,850.474,484.37-16.5 %ไม่ผ่าน789.7341.4894.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 130,619.7414,236.7653.5 %ผ่าน1,197.96191.4484.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 228,491.4912,127.8057.4 %ผ่าน1,297.58150.3488.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร10,459.924,676.7655.3 %ผ่าน380.81177.7053.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,211.8214,868.0038.6 %ผ่าน720.24795.10-10.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร142,421.4529,568.2579.2 %ผ่าน887.761,006.37-13.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร20,917.2110,513.0049.7 %ผ่าน616.30262.4757.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,378.5025,000.00-140.9 %ไม่ผ่าน1,542.461,035.4432.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,183.751,360.0057.3 %ผ่าน751.73226.6769.8 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)12,679.606,317.0050.2 %ผ่าน1,684.68458.2372.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,086.44894.0071.0 %ผ่าน568.48153.2173.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร41,913.5718,237.3756.5 %ผ่าน3,805.192,822.0625.8 %ผ่าน
รวม 574,968 301,912 47.49 % ผ่าน 44,962 17,081 62.01 % ผ่าน