สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,867.53347.0087.9 %ผ่าน426.2995.9577.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,054.197,065.3049.7 %ผ่าน75.5324.6167.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,634.716,315.54-36.3 %ไม่ผ่าน730.53193.8473.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,060.661,378.0055.0 %ผ่าน673.5088.2986.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,790.9921,998.7011.3 %ไม่ผ่าน2,678.73506.8181.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง11,240.52430.0096.2 %ผ่าน265.300.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,805.82639.0083.2 %ผ่าน300.1319.0193.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,401.93757.0082.8 %ผ่าน204.4138.0081.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,910.871,537.0060.7 %ผ่าน260.6555.1078.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,577.30699.0080.5 %ผ่าน300.9752.7282.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,795.391,122.0070.4 %ผ่าน301.250.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,259.943,000.0029.6 %ผ่าน331.5462.7081.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,326.85155.0095.3 %ผ่าน119.9047.5060.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,248.04570.0082.5 %ผ่าน495.6161.6987.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี7,969.826,347.2820.4 %ผ่าน1,358.06617.4354.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,106.181,942.0062.0 %ผ่าน1,072.83331.1769.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,279.22845.0074.2 %ผ่าน761.32155.0979.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี1,319.641,293.602.0 %ไม่ผ่าน730.540.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,456.943,725.0042.3 %ผ่าน2,004.60810.5859.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,254.437,409.0010.2 %ไม่ผ่าน2,624.18227.0591.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,490.713,562.00-2.0 %ไม่ผ่าน532.59167.1668.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี3,463.421,293.6062.6 %ผ่าน837.250.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,620.281,956.3657.7 %ผ่าน1,320.04450.4465.9 %ผ่าน
ส.ป.ก. ราชบุรี3,463.421,929.0044.3 %ผ่าน730.530.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 103,513.881,491.0057.6 %ผ่าน1,797.14485.3573.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,019.9612,404.35-54.7 %ไม่ผ่าน1,472.53157.7089.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,386.372,632.5240.0 %ผ่าน1,224.96202.1683.5 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 812,479.523,807.8669.5 %ผ่าน1,087.05539.2550.4 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,799.5410,579.7533.0 %ผ่าน5,224.33945.5781.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 714,033.7210,063.9428.3 %ผ่าน3,915.66135.8596.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,676.50597.0083.8 %ผ่าน939.71ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,690.401,293.6064.9 %ผ่าน692.51437.0036.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,463.423,963.88-14.4 %ไม่ผ่าน730.5326.2996.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,421.1523,795.89-338.9 %ไม่ผ่าน1,434.141,476.84-3.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,910.221,782.0054.4 %ผ่าน806.61311.6461.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,463.421,750.0049.5 %ผ่าน730.53116.0084.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี3,478.6613,058.85-275.4 %ไม่ผ่าน730.5364.9791.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี4,609.311,930.0058.1 %ผ่าน730.53266.0063.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,595.762,090.0041.9 %ผ่าน920.69368.6060.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,414.452,438.0044.8 %ผ่าน1,053.82150.1385.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,292.233,304.0037.6 %ผ่าน1,320.03248.8581.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,478.693,522.90-1.3 %ไม่ผ่าน787.580.9599.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,575.395,865.0077.9 %ผ่าน916.56178.6080.5 %ผ่าน
สพ.ราชบุรี47,779.5124,890.5047.9 %ผ่าน916.56202.3577.9 %ผ่าน
รจก.เขาบิน 135,108.98196,260.00-45.3 %ไม่ผ่าน1,698.73504.4570.3 %ผ่าน
เรือนจำกลางราชบุรี 1,190,779.1056,515.5695.3 %ผ่าน10,668.912,745.5074.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี3,465.96930.0073.2 %ผ่าน730.5340.9094.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,454.515,243.93-17.7 %ไม่ผ่าน1,205.93259.8478.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี18,688.5648,268.71-158.3 %ไม่ผ่าน1,301.35131.5089.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,030.883,024.5166.5 %ผ่าน844.64152.1982.0 %ผ่าน
สปส.จ.ราชบุรี6,864.503,531.2448.6 %ผ่าน1,358.060.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,384.352,778.0036.6 %ผ่าน1,224.96366.2870.1 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,263.301,949.0040.3 %ผ่าน1,032.73487.7052.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,465.961,102.0068.2 %ผ่าน796.60111.0486.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,226.1414,111.5462.1 %ผ่าน4,486.87510.6288.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 166,808.6014,088.0078.9 %ผ่าน1,594.31329.6579.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 223,325.7212,566.4046.1 %ผ่าน983.16321.8767.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี10,275.747,550.0026.5 %ผ่าน4,638.9457.1098.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,460.684,562.0016.5 %ไม่ผ่าน316.510.9599.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,656.111.00100.0 %ผ่าน110.790.9599.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ37,827.402,057.1494.6 %ผ่าน565.820.9599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,287.651.00100.0 %ผ่าน861.040.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม45,838.5519,425.0057.6 %ผ่าน1,008.36375.7162.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี293.631.0099.7 %ผ่าน409.130.9599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 222,437.698,909.0060.3 %ผ่าน753.8466.9191.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี15,185.901.00100.0 %ผ่าน607.250.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,712.9715,866.00-35.5 %ไม่ผ่าน2,018.47874.0056.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี13,582.5410,945.0019.4 %ไม่ผ่าน3,265.1845.9298.6 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี154,598.481.00100.0 %ผ่าน1,387.700.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,134.632,627.0036.5 %ผ่าน1,200.14378.5768.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,832.021.00100.0 %ผ่าน502.350.9599.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี21,116.972,364.0088.8 %ผ่าน2,544.120.95100.0 %ผ่าน
รวม 2,234,589 642,257 71.26 % ผ่าน 93,745 18,093 80.70 % ผ่าน