สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,090.941,198.0061.2 %ผ่าน452.37131.2371.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,022.5213,800.8331.1 %ผ่าน83.05209.00-151.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,254.832,010.0038.2 %ผ่าน756.62128.0783.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,483.871,468.0057.9 %ผ่าน566.4652.6790.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,685.10422.1295.6 %ผ่าน2,315.38561.4575.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์3,915.221,106.0071.8 %ผ่าน231.140.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,811.37604.0087.4 %ผ่าน306.2038.0087.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี6,040.141,719.0071.5 %ผ่าน287.2959.8579.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก3,982.201,196.0070.0 %ผ่าน309.050.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,504.24887.0074.7 %ผ่าน323.060.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง8,004.121,150.0085.6 %ผ่าน335.5457.9582.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,612.60725.0079.9 %ผ่าน336.3993.2272.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,847.961,458.0062.1 %ผ่าน190.6757.0070.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,544.17794.0077.6 %ผ่าน200.4691.2054.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,601.05937.0074.0 %ผ่าน384.3357.0085.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,312.744,409.6352.6 %ผ่าน1,175.72936.4520.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,841.511,793.0053.3 %ผ่าน623.510.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,182.802,090.0050.0 %ผ่าน965.80381.6460.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,100.321,297.0068.4 %ผ่าน689.85172.8574.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,969.362,893.002.6 %ไม่ผ่าน642.53495.5522.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,598.174,173.009.2 %ไม่ผ่าน1,060.881,217.54-14.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,795.742,677.0029.5 %ผ่าน531.62766.17-44.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี6,046.833,346.0044.7 %ผ่าน1,555.29640.8558.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,765.394,118.7628.6 %ผ่าน1,098.91418.1461.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,840.9117,303.00-16.6 %ไม่ผ่าน1,612.34291.7581.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง12,126.7612,278.07-1.2 %ไม่ผ่าน3,673.406,165.15-67.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)7,108.738,323.27-17.1 %ไม่ผ่าน2,534.501,803.1028.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,619.051,643.0054.6 %ผ่าน889.73573.8035.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี8,182.608,620.70-5.4 %ไม่ผ่าน2,430.032,349.353.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,983.451,869.0053.1 %ผ่าน889.7339.4295.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,939.89750.0087.4 %ผ่าน566.46306.8945.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,553.583,258.2028.4 %ผ่าน870.72394.4354.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,156.045,153.320.1 %ไม่ผ่าน984.81380.0061.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,277.886,442.0047.5 %ผ่าน870.72199.2077.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี5,357.091,398.0073.9 %ผ่าน1,022.85154.0084.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี9,150.749,756.11-6.6 %ไม่ผ่าน1,403.1749.8096.5 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,853.0711,352.2423.6 %ผ่าน2,158.61254.6088.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี8,990.432,306.0074.4 %ผ่าน813.67566.9530.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,233.904,060.6122.4 %ผ่าน832.69332.7460.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,026.102,433.0051.6 %ผ่าน1,003.83469.0753.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,677.413,000.0035.9 %ผ่าน1,251.04286.0777.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,900.893,750.003.9 %ไม่ผ่าน737.610.9599.9 %ผ่าน
สพ.สุพรรณบุรี7,299.406,844.006.2 %ไม่ผ่าน402.10209.0048.0 %ผ่าน
รจ.จ.สุพรรณบุรี 62,601.8783,442.00-33.3 %ไม่ผ่าน1,089.65491.9354.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,683.07813.0069.7 %ผ่าน547.4538.9592.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,108.632,147.0047.7 %ผ่าน741.45224.1769.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,047.1215,963.0051.7 %ผ่าน1,898.65228.0088.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,572.001,139.0068.1 %ผ่าน680.56274.4059.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,586.744,120.0026.3 %ผ่าน1,041.86360.1465.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,921.002,050.7158.3 %ผ่าน819.22142.5082.6 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,848.233,548.0026.8 %ผ่าน927.77659.5528.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,898.824,051.0017.3 %ไม่ผ่าน536.84484.279.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 29,327.659,446.84-1.3 %ไม่ผ่าน1,105.55301.2372.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 333,229.5310,098.6169.6 %ผ่าน1,400.41360.4474.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1192,824.3820,089.0089.6 %ผ่าน987.38540.9245.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี9,461.625,574.0041.1 %ผ่าน2,131.82282.5986.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,897.507,616.003.6 %ไม่ผ่าน433.65325.8524.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง42,638.921.00100.0 %ผ่าน766.160.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง80,321.0711,415.5085.8 %ผ่าน689.63167.6475.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี31,060.381.00100.0 %ผ่าน946.570.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี75,690.1070,426.007.0 %ไม่ผ่าน1,366.87433.2068.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,009.7119,672.0024.4 %ผ่าน747.11414.0344.6 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี122,923.3125,052.1579.6 %ผ่าน822.54226.8172.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี23,587.8723,608.00-0.1 %ไม่ผ่าน1,885.85627.0066.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 5,032.773,462.0731.2 %ผ่าน848.02290.0865.8 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม7,917.0711,479.00-45.0 %ไม่ผ่าน2,034.7618.9299.1 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,566.291,409.0060.5 %ผ่าน623.51277.8555.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,980.828,396.0079.0 %ผ่าน3,553.811,624.1354.3 %ผ่าน
รวม 1,109,028 511,833 53.85 % ผ่าน 68,997 30,192 56.24 % ผ่าน