สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,508.581,104.0068.5 %ผ่าน384.26132.4965.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,267.992,857.0012.6 %ไม่ผ่าน669.85125.0381.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,180.421,839.0342.2 %ผ่าน593.8094.8884.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 629,555.015,650.4180.9 %ผ่าน5,632.15127.0997.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,282.0118,889.5030.8 %ผ่าน2,486.63382.8484.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,810.2014,745.0140.6 %ผ่าน2,571.45348.6586.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,575.721,469.0067.9 %ผ่าน281.050.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,616.73752.0079.2 %ผ่าน363.2357.9584.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,572.561,298.0092.6 %ผ่าน255.0347.5081.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,967.68819.0079.4 %ผ่าน334.6861.6581.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,987.031,521.0074.6 %ผ่าน258.3461.0876.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,649.782,239.0088.0 %ผ่าน466.010.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,320.511,679.0061.1 %ผ่าน235.2963.3673.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,787.235,433.00-13.5 %ไม่ผ่าน403.2756.8985.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,311.108,347.5741.7 %ผ่าน2,399.47995.1358.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,857.614,968.00-28.8 %ไม่ผ่าน816.02176.8078.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,908.628,646.92-121.2 %ไม่ผ่าน897.33361.1059.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม2,667.86655.0075.4 %ผ่าน422.65112.9273.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,742.422,937.0048.9 %ผ่าน993.13290.9770.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,086.981,134.0063.3 %ผ่าน1,387.590.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,184.671,391.0056.3 %ผ่าน669.86110.4983.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,405.082,069.0039.2 %ผ่าน669.85246.6963.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,682.154,442.0021.8 %ผ่าน2,114.231,073.5049.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,817.497,589.0140.8 %ผ่าน1,639.681,218.7125.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,100.374,237.48-101.7 %ไม่ผ่าน448.690.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,151.204,387.0014.8 %ไม่ผ่าน1,145.25169.8385.2 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,351.071,827.0045.5 %ผ่าน653.424.1599.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,627.2315,026.649.6 %ไม่ผ่าน1,829.82210.6388.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,543.281,885.0046.8 %ผ่าน802.96259.8267.6 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,538.965,980.3248.2 %ผ่าน690.50473.1231.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,823.651,518.0060.3 %ผ่าน917.070.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,861.31812.8071.6 %ผ่าน536.7531.5794.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,894.923,677.0024.9 %ผ่าน841.01131.5084.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,499.163,005.4045.3 %ผ่าน1,339.04514.3061.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,200.423,401.0045.1 %ผ่าน1,493.99462.4669.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,194.691,064.0079.5 %ผ่าน480.48190.8660.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม10,838.3613,293.30-22.7 %ไม่ผ่าน2,115.0894.8895.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,596.481,954.4083.1 %ผ่าน688.86189.9072.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,341.572,450.0026.7 %ผ่าน726.91427.5041.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,707.592,065.0044.3 %ผ่าน730.41173.9176.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,259.245,831.0019.7 %ไม่ผ่าน1,543.50243.4084.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,059.996,107.00-0.8 %ไม่ผ่าน783.9663.2591.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,804.5511,160.0012.8 %ไม่ผ่าน761.76105.0986.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา20,573.9919,722.594.1 %ไม่ผ่าน971.21185.1980.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,129.2835,760.32-54.6 %ไม่ผ่าน782.04176.7777.4 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร42,955.5640,236.416.3 %ไม่ผ่าน2,011.31257.3187.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,005.7014,318.8020.5 %ผ่าน1,023.09138.9586.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,189.606,449.9936.7 %ผ่าน1,027.70190.0081.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางนครปฐม125,534.09169,005.00-34.6 %ไม่ผ่าน1,392.291,179.9015.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2,698.63633.8876.5 %ผ่าน479.7063.4686.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,779.541.00100.0 %ผ่าน1,050.180.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,466.972,216.0036.1 %ผ่าน764.94129.0483.1 %ผ่าน
สปส.จ.นครปฐม21,391.2113,729.3535.8 %ผ่าน2,286.22703.8269.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,831.952,495.0048.4 %ผ่าน1,164.26361.7568.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)5,619.543,520.0037.4 %ผ่าน983.9484.3691.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม14,738.166,378.3856.7 %ผ่าน697.43422.7539.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 115,870.5911,945.4224.7 %ผ่าน1,139.11254.6377.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 215,535.2010,462.0032.7 %ผ่าน1,109.19462.0658.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,210.889,071.48-25.8 %ไม่ผ่าน458.31136.1770.3 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม73,408.757,961.5389.2 %ผ่าน513.31181.1764.7 %ผ่าน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,410.0422,803.0013.7 %ไม่ผ่าน622.30188.3069.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม35,551.7221,394.0039.8 %ผ่าน558.91126.6277.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)15,728.019,007.2042.7 %ผ่าน466.2339.6091.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล55,321.0113,328.0075.9 %ผ่าน483.54296.5038.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม163,504.8122,755.0086.1 %ผ่าน888.95110.7387.5 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม8,126.349,217.31-13.4 %ไม่ผ่าน364.48165.7654.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม107,202.9140,774.0062.0 %ผ่าน755.621,025.80-35.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,084.5018,513.67-103.8 %ไม่ผ่าน1,483.191,283.9613.4 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)330,981.38480,873.00-45.3 %ไม่ผ่าน1,335.13855.1735.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,705.512,897.2021.8 %ผ่าน860.02686.0120.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,448.961,854.0024.3 %ผ่าน384.61180.5753.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 766,687.6164,892.512.7 %ไม่ผ่าน10,442.027,805.2525.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม49,425.52130,333.73-163.7 %ไม่ผ่าน5,626.684,770.0015.2 %ไม่ผ่าน
รวม 1,625,257 1,384,707 14.80 % ไม่ผ่าน 87,600 32,359 63.06 % ผ่าน