สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,402.051,706.0029.0 %ผ่าน291.2663.3678.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,033.661,792.0040.9 %ผ่าน538.4733.5793.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,851.541,755.0038.5 %ผ่าน462.410.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 123,916.6014,791.4038.2 %ผ่าน2,638.35417.0584.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 232,011.49315.2599.0 %ผ่าน3,309.57510.3384.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,025.426,339.179.8 %ไม่ผ่าน298.330.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,378.209,663.48-120.7 %ไม่ผ่าน1,032.89470.0954.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,926.822,635.0032.9 %ผ่าน880.76198.8477.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,228.081,278.0060.4 %ผ่าน481.4294.4080.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,704.031,152.0057.4 %ผ่าน405.36104.2274.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,976.552,658.0010.7 %ไม่ผ่าน500.44258.4948.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,857.132,824.00-52.1 %ไม่ผ่าน351.4847.5086.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,392.961,288.0570.7 %ผ่าน1,051.90346.7567.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร7,802.2317,375.00-122.7 %ไม่ผ่าน1,166.00221.7181.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,500.702,500.0028.6 %ผ่าน709.61205.8871.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร4,152.951,240.0070.1 %ผ่าน975.840.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,745.34984.0064.2 %ผ่าน424.37140.9666.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,608.984,174.46-15.7 %ไม่ผ่าน728.63161.5077.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,116.0435,291.00-287.1 %ไม่ผ่าน1,337.14379.3571.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร5,613.491,103.0080.4 %ผ่าน652.58192.2270.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,227.912,712.0016.0 %ไม่ผ่าน614.5479.1987.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,010.9011,808.97-96.5 %ไม่ผ่าน1,287.3061.1395.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,788.481,860.0033.3 %ผ่าน443.39158.6564.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,788.591,285.0066.1 %ผ่าน652.5779.1887.9 %ผ่าน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,429.013,750.00-9.4 %ไม่ผ่าน690.60161.2376.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,144.521,576.0049.9 %ผ่าน484.94172.3664.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,924.914,742.003.7 %ไม่ผ่าน595.5268.6088.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,275.811,917.0083.0 %ผ่าน479.34140.5770.7 %ผ่าน
รจจ.สมุทรสาคร 38,621.1558,633.00-51.8 %ไม่ผ่าน609.04342.0843.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,078.2616,140.00-128.0 %ไม่ผ่าน1,812.541,023.1743.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,536.701,757.0030.7 %ผ่าน386.3433.2691.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร16,228.6217,371.01-7.0 %ไม่ผ่าน3,181.69654.0079.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,384.884,205.004.1 %ไม่ผ่าน1,048.76314.8870.0 %ผ่าน
สปส.จ.สมุทรสาคร10,593.6415,528.00-46.6 %ไม่ผ่าน2,316.27211.8590.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,814.971,951.0059.5 %ผ่าน918.790.9599.9 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร96,194.994,066.7495.8 %ผ่าน301.66177.1541.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,068.947,024.9822.5 %ผ่าน2,215.20120.5794.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,905.1610,403.0954.6 %ผ่าน1,135.35174.2084.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,838.362,586.7984.6 %ผ่าน246.34224.458.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว135,583.509,264.0093.2 %ผ่าน1,685.39251.7185.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร86,053.3229,087.9166.2 %ผ่าน1,435.54329.3977.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,989.8413,290.20-20.9 %ไม่ผ่าน1,205.36858.2628.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,574.492,784.0050.1 %ผ่าน880.76479.9045.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,390.91891.5962.7 %ผ่าน291.2691.4768.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร70,757.2233,630.0052.5 %ผ่าน13,957.133,265.6576.6 %ผ่าน
รวม 710,449 369,130 48.04 % ผ่าน 57,112 13,323 76.67 % ผ่าน