สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,883.51696.0075.9 %ผ่าน259.39113.3756.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,997.201,574.0047.5 %ผ่าน487.8665.0586.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,624.431,750.0033.3 %ผ่าน405.3688.3578.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,306.2812,915.202.9 %ไม่ผ่าน1,723.90506.3070.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,433.38514.0085.0 %ผ่าน127.7045.1364.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,996.45436.0089.1 %ผ่าน125.6334.2072.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,503.16435.0087.6 %ผ่าน164.2644.0773.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง3,994.772,330.0041.7 %ผ่าน193.7247.5075.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,956.93939.0076.3 %ผ่าน227.1547.5079.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,043.80363.0065.2 %ผ่าน145.130.9599.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,975.78511.0087.1 %ผ่าน140.5046.5566.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,615.863,557.251.6 %ไม่ผ่าน487.86283.5741.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง3,635.811,568.0056.9 %ผ่าน259.69288.76-11.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,662.481,600.0065.7 %ผ่าน944.25591.3537.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,387.94404.0090.8 %ผ่าน449.85204.8154.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,975.621,295.0056.5 %ผ่าน468.85110.6076.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,218.582,153.0033.1 %ผ่าน563.90744.05-31.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,565.083,355.00-30.8 %ไม่ผ่าน450.71146.4567.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,800.971,831.0061.9 %ผ่าน774.28585.7224.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง18,988.4117,370.868.5 %ไม่ผ่าน944.25144.9384.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,411.591,219.0064.3 %ผ่าน639.9955.4591.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง4,001.05615.0084.6 %ผ่าน639.9923.1296.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,528.16474.0086.6 %ผ่าน468.8565.8586.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,405.342,700.0020.7 %ผ่าน620.98100.8383.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,853.5225,870.00-86.7 %ไม่ผ่าน1,210.471,371.17-13.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,284.503,434.0035.0 %ผ่าน849.17428.3549.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,790.372,291.0039.6 %ผ่าน563.93138.6475.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง8,221.5411,967.28-45.6 %ไม่ผ่าน1,172.4232.4097.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง5,023.573,838.0023.6 %ผ่าน525.90281.3446.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,303.032,262.0031.5 %ผ่าน601.96327.8245.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,079.653,933.333.6 %ไม่ผ่าน563.93337.8440.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,935.451,356.0065.5 %ผ่าน659.0178.7788.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,396.952,395.0045.5 %ผ่าน373.7760.9283.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,010.241,695.0043.7 %ผ่าน474.8242.5091.0 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,600.4044,807.39-16.1 %ไม่ผ่าน609.47447.2026.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,278.57976.0070.2 %ผ่าน373.7428.5092.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,588.51702.0080.4 %ผ่าน383.71148.7261.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง6,423.455,662.8211.8 %ไม่ผ่าน659.0195.0085.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,963.733,990.00-34.6 %ไม่ผ่าน468.85144.0969.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,834.354,000.00-4.3 %ไม่ผ่าน591.88338.4042.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง16,731.1714,541.1213.1 %ไม่ผ่าน1,011.35206.1779.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,690.075,775.04-23.1 %ไม่ผ่าน279.15347.76-24.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง25,991.709,116.0164.9 %ผ่าน352.23226.0035.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ29,240.8310,021.0065.7 %ผ่าน362.860.9599.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง64,076.1238,400.0040.1 %ผ่าน971.98443.3054.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง7,384.0920,214.49-173.8 %ไม่ผ่าน977.381,164.61-19.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,363.662,054.0038.9 %ผ่าน620.98274.7055.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,594.19902.0065.2 %ผ่าน335.7424.0592.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,717.729,965.8146.8 %ผ่าน2,236.761,941.0813.2 %ไม่ผ่าน
รวม 395,290 290,775 26.44 % ผ่าน 28,945 13,315 54.00 % ผ่าน