สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,290.84702.0069.4 %ผ่าน454.02104.1977.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,518.095,478.5952.4 %ผ่าน73.6652.0929.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,706.103,685.7768.5 %ผ่าน834.32141.2683.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,203.771,051.0075.0 %ผ่าน682.190.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,504.9911,504.0034.3 %ผ่าน2,317.59309.2286.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,361.36684.0079.7 %ผ่าน411.5778.6680.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,692.45768.0079.2 %ผ่าน203.0731.5684.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,715.69714.0089.4 %ผ่าน358.3094.3173.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,566.82686.0080.8 %ผ่าน324.7549.8584.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,570.30507.0085.8 %ผ่าน166.6263.1562.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,762.671,098.0070.8 %ผ่าน162.6036.8877.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,312.181,043.0075.8 %ผ่าน296.7226.1691.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,340.85418.0087.5 %ผ่าน377.5763.1583.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,359.46154.0093.5 %ผ่าน370.390.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,617.005,397.3857.2 %ผ่าน1,176.60951.9019.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน757.60132.9182.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,914.251,980.0049.4 %ผ่าน1,081.55180.5083.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,210.323,031.0041.8 %ผ่าน934.56266.8171.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,139.141,022.2167.4 %ผ่าน777.27371.1352.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,708.561,255.0081.3 %ผ่าน2,089.39821.9360.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,679.062,823.06-5.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,384.292,326.0046.9 %ผ่าน1,252.67580.0253.7 %ผ่าน
ส.ป.ก. เพชรบุรี5,295.553,050.6142.4 %ผ่าน771.41220.5971.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,064.159,989.2029.0 %ผ่าน1,652.00603.2563.5 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,070.7212,475.99-54.6 %ไม่ผ่าน2,976.15826.5072.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,413.952,063.0053.3 %ผ่าน777.27180.8276.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,365.24725.0078.5 %ผ่าน853.3368.5292.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,392.811,435.0057.7 %ผ่าน625.91347.6544.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,418.302,884.3515.6 %ไม่ผ่าน872.34171.4480.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,258.8810,921.49-50.5 %ไม่ผ่าน1,956.282.8599.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,580.283,248.2841.8 %ผ่าน1,119.58774.6830.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,938.571,596.0059.5 %ผ่าน815.3260.8092.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี13,833.679,994.9827.7 %ผ่าน3,173.2862.7398.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,822.081,711.0074.9 %ผ่าน853.35354.2858.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,426.033,384.5737.6 %ผ่าน986.44340.3865.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,645.072,624.0053.5 %ผ่าน891.36173.3780.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,413.332,220.4649.7 %ผ่าน910.3897.0089.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,818.672,505.0034.4 %ผ่าน974.16126.0787.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,650.591,529.0086.9 %ผ่าน712.1094.7186.7 %ผ่าน
เรือนจำกลางเพชรบุรี324,537.88111,390.0065.7 %ผ่าน1,403.89595.7557.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,142.46782.0075.1 %ผ่าน606.12194.7067.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,168.123,730.1410.5 %ไม่ผ่าน1,138.59330.9670.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,140.571,901.2939.5 %ผ่าน777.26153.8180.2 %ผ่าน
สปส.จ.เพชรบุรี5,110.154,220.7617.4 %ไม่ผ่าน1,005.48210.3979.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,375.292,295.0032.0 %ผ่าน778.04112.0185.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี10,082.737,472.0025.9 %ผ่าน1,883.99107.3594.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,851.7711,096.2485.4 %ผ่าน892.70679.9023.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 219,499.5712,457.2636.1 %ผ่าน1,659.33110.4093.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี13,640.459,052.7133.6 %ผ่าน2,867.1634.9098.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,586.745,204.006.9 %ไม่ผ่าน387.57143.4563.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,086.058,512.0057.6 %ผ่าน596.4437.8093.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด82,007.1813,099.0084.0 %ผ่าน825.58436.7447.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี22,649.2519,017.5816.0 %ไม่ผ่าน824.47880.69-6.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี113,535.8120,356.0082.1 %ผ่าน850.1877.5390.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี42,219.0413,999.0066.8 %ผ่าน802.91265.0567.0 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี106,617.9720,695.0080.6 %ผ่าน856.02140.5083.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี16,024.9813,714.5314.4 %ไม่ผ่าน1,908.011,848.913.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,759.392,217.0041.0 %ผ่าน739.24306.5158.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,139.541,365.0067.0 %ผ่าน568.0973.2487.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี44,810.9619,223.7857.1 %ผ่าน6,905.763,474.4449.7 %ผ่าน
รวม 1,154,952 420,486 63.59 % ผ่าน 64,301 19,078 70.33 % ผ่าน