สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,802.83994.0079.3 %ผ่าน438.62210.2252.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,838.007,134.5019.3 %ไม่ผ่าน66.0515.7376.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,830.874,766.46-24.4 %ไม่ผ่าน799.92205.4874.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,639.731,709.0035.3 %ผ่าน571.730.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,547.246,876.6058.4 %ผ่าน2,454.33724.5470.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,935.53759.0080.7 %ผ่าน257.6750.3580.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,854.63517.0086.6 %ผ่าน256.7961.7576.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,768.36954.0074.7 %ผ่าน416.9585.5079.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,376.80469.0086.1 %ผ่าน464.70114.0075.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,896.661,698.0056.4 %ผ่าน445.0538.0091.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,119.481,229.7070.1 %ผ่าน345.3626.7492.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,074.15373.0090.8 %ผ่าน315.5241.8086.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,240.921,219.0071.3 %ผ่าน593.7047.5092.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,875.057,313.00-24.5 %ไม่ผ่าน894.76113.0587.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,249.666,218.36-18.5 %ไม่ผ่าน1,141.19574.9749.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,386.311,522.8036.2 %ผ่าน515.21234.9954.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,291.89735.0067.9 %ผ่าน522.6994.1682.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,776.612,420.7012.8 %ไม่ผ่าน628.80152.0075.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,588.001,625.0064.6 %ผ่าน1,142.21343.0070.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,098.911,276.0058.8 %ผ่าน761.89151.6280.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,964.391,121.2077.4 %ผ่าน685.82231.0566.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,525.834,486.10-27.2 %ไม่ผ่าน899.47884.841.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,631.122,093.7020.4 %ผ่าน492.38234.2452.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,720.463,426.0027.4 %ผ่าน969.42347.7064.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,411.642,094.6038.6 %ผ่าน876.0050.3594.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,058.1910,154.9927.8 %ผ่าน1,465.480.9599.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานหัวหิน83,052.5344,213.9446.8 %ผ่าน455.36210.7153.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,273.986,485.1751.1 %ผ่าน4,235.873,272.7522.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,655.672,648.0027.6 %ผ่าน952.0539.6695.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,501.931,230.0050.8 %ผ่าน61.670.9598.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,476.31667.0054.8 %ผ่าน68.2225.1663.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,302.305,105.003.7 %ไม่ผ่าน89.9425.1672.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,839.16512.0086.7 %ผ่าน914.030.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,654.80508.0080.9 %ผ่าน590.76287.3651.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,476.483,466.500.3 %ไม่ผ่าน856.975.7199.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,827.002,958.0022.7 %ผ่าน1,584.78490.5169.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,808.984,606.0053.0 %ผ่าน1,769.75271.8784.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,085.081,583.6968.9 %ผ่าน895.2331.6696.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,682.368,842.69-32.3 %ไม่ผ่าน1,579.59110.1293.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,261.8411,138.0021.9 %ผ่าน1,890.46913.9051.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,290.243,721.0067.0 %ผ่าน666.81106.4084.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,469.332,666.0923.2 %ผ่าน895.03373.9958.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,054.821,826.0040.2 %ผ่าน742.87138.7881.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,224.711,615.5049.9 %ผ่าน895.02174.3280.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,965.305,648.0029.1 %ผ่าน686.0552.4792.4 %ผ่าน
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,811.051,860.0084.3 %ผ่าน802.7890.6288.7 %ผ่าน
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 45,025.4442,920.734.7 %ไม่ผ่าน858.12818.064.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,283.32745.0077.3 %ผ่าน609.762.8599.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,340.143,772.9863.5 %ผ่าน1,199.26122.1089.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,503.451,514.7056.8 %ผ่าน723.87272.4962.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,146.545,731.0737.3 %ผ่าน1,560.56470.9269.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,728.391,959.1528.2 %ผ่าน609.7669.8588.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,667.054,000.00-9.1 %ไม่ผ่าน705.071.9599.7 %ผ่าน
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์50,177.37135,880.00-170.8 %ไม่ผ่าน2,694.811,032.0761.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 123,704.508,736.6063.1 %ผ่าน1,296.23578.3455.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 215,269.1611,308.1525.9 %ผ่าน1,637.40347.6878.8 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,401.633,481.4185.1 %ผ่าน133.5085.9135.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,842.581,405.4150.6 %ผ่าน346.59237.5031.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน55,619.3011,392.0079.5 %ผ่าน859.67382.9855.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี39,631.807,446.8181.2 %ผ่าน800.871.8599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล38,254.7310,627.0072.2 %ผ่าน945.68519.6345.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์342,957.8824,725.7892.8 %ผ่าน3,934.92211.4194.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,964.6622,192.00-71.2 %ไม่ผ่าน1,705.18816.0052.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,546.183,842.0055.0 %ผ่าน969.82449.6753.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,686.14860.0068.0 %ผ่าน514.7147.8390.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,582.9312,910.0122.1 %ผ่าน4,187.972,064.0350.7 %ผ่าน
รวม 1,037,550 499,938 51.82 % ผ่าน 65,349 20,192 69.10 % ผ่าน