สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,204.50983.0055.4 %ผ่าน538.6469.1087.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,540.766,196.8041.2 %ผ่าน69.24130.22-88.1 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,483.282,037.0076.0 %ผ่าน57.6862.43-8.2 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช22,389.7317,868.0020.2 %ผ่าน525.83610.39-16.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,713.662,096.0043.6 %ผ่าน1,109.1293.8491.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,427.851,530.0055.4 %ผ่าน785.850.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,147.094,512.0078.7 %ผ่าน3,800.46427.1388.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,480.84459.0086.8 %ผ่าน388.1546.3788.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์2,816.21531.0081.1 %ผ่าน270.1450.0581.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,416.81918.0073.1 %ผ่าน462.0333.7992.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,132.70481.0084.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,219.88681.0078.9 %ผ่าน334.5159.5882.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,160.48201.0093.6 %ผ่าน246.620.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,170.07465.0085.3 %ผ่าน246.1462.6174.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,088.37462.0085.0 %ผ่าน296.7431.7389.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,366.32601.0082.1 %ผ่าน246.3631.3587.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,182.801,897.8054.6 %ผ่าน527.7231.2394.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,713.98338.0090.9 %ผ่าน369.0562.3283.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,207.18111.0096.5 %ผ่าน274.840.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,763.48504.0086.6 %ผ่าน278.8638.0086.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,372.72326.0090.3 %ผ่าน204.8343.3878.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,186.96450.0085.9 %ผ่าน192.8331.2683.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,097.73279.0091.0 %ผ่าน273.410.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน424.3348.4588.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,479.81943.0078.9 %ผ่าน253.0231.2487.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,137.31528.0083.2 %ผ่าน178.0062.5964.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,214.43200.0093.8 %ผ่าน333.5425.0392.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,231.32754.0076.7 %ผ่าน337.0228.8491.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,906.105,794.441.9 %ไม่ผ่าน880.93103.5588.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสิชล5,431.224,316.0020.5 %ผ่าน604.940.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช7,748.696,481.7316.4 %ไม่ผ่าน2,021.89314.4584.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,250.081,188.0047.2 %ผ่าน6,286.94178.6097.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,543.021,025.0059.7 %ผ่าน680.63284.4458.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,507.371,716.5031.5 %ผ่าน484.48214.7055.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน343.38286.9016.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน728.80228.9768.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,097.691,856.0063.6 %ผ่าน1,356.32706.3847.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,550.541,468.0058.7 %ผ่าน1,090.11292.3073.2 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 1517,759.8723,399.04-31.8 %ไม่ผ่าน6,170.495,644.458.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,475.421,395.5059.8 %ผ่าน1,514.45511.7066.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,341.371,127.0074.0 %ผ่าน1,394.37328.5876.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,519.105,345.94-51.9 %ไม่ผ่าน976.011,640.57-68.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,241.305,520.47-70.3 %ไม่ผ่าน709.22466.7734.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,924.464,693.4820.8 %ผ่าน2,021.881,690.2316.4 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,580.833,402.405.0 %ไม่ผ่าน1,120.59253.6577.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,938.0211,850.350.7 %ไม่ผ่าน1,421.901.0099.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช148,809.80151,577.98-1.9 %ไม่ผ่าน799.53306.3561.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 16 10,624.4412,267.12-15.5 %ไม่ผ่าน3,891.763,682.505.4 %ไม่ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,460.672,001.0042.2 %ผ่าน1,052.07617.5041.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,586.15160.7595.5 %ผ่าน821.49306.9862.6 %ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช3,690.40974.0073.6 %ผ่าน81.4668.2516.2 %ไม่ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,887.98328.0082.6 %ผ่าน80.9375.816.3 %ไม่ผ่าน
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,887.981,076.0043.0 %ผ่าน68.4347.5030.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,056.861,039.0074.4 %ผ่าน1,070.7147.2195.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,841.731,580.0067.4 %ผ่าน740.28289.3660.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,908.393,486.60-19.9 %ไม่ผ่าน785.48294.8062.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,393.5334,096.00-306.2 %ไม่ผ่าน2,021.896,208.73-207.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,563.744,653.0045.7 %ผ่าน1,603.54417.4474.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,671.361,885.0048.7 %ผ่าน1,128.14466.7358.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช6,040.7210,398.00-72.1 %ไม่ผ่าน1,774.6893.7894.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,128.14418.0062.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,592.494,423.26-23.1 %ไม่ผ่าน1,071.16424.5360.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,866.562,027.0058.3 %ผ่าน1,375.35359.8273.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,685.682,971.0036.6 %ผ่าน1,314.39210.0884.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,616.055,232.006.8 %ไม่ผ่าน937.9862.5393.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,171.353,724.0075.5 %ผ่าน553.65252.8554.3 %ผ่าน
รจก.นครศรีธรรมราช 133,033.44121,231.008.9 %ไม่ผ่าน1,961.291,049.5846.5 %ผ่าน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 35,377.2931,467.2011.1 %ไม่ผ่าน851.62434.9448.9 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,399.756,540.00-48.6 %ไม่ผ่าน485.94153.1068.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,521.001,353.0046.3 %ผ่าน671.74166.2575.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,246.024,143.0021.0 %ผ่าน1,375.36220.0984.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,107.001,765.5043.2 %ผ่าน899.93239.1573.4 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,714.677,040.50-89.5 %ไม่ผ่าน709.79576.4618.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,750.662,731.0027.2 %ผ่าน1,166.18531.0554.5 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,651.823,172.0067.1 %ผ่าน3,830.16812.7678.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช16,520.282,329.5885.9 %ผ่าน1,479.50126.3591.5 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,626.324,790.97-3.6 %ไม่ผ่าน1,101.58435.1060.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 125,512.7810,818.9457.6 %ผ่าน916.87138.5584.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 221,171.2712,784.1639.6 %ผ่าน1,668.38525.8368.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 39,504.759,168.003.5 %ไม่ผ่าน2,569.06503.9680.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,629.4510,434.1923.4 %ผ่าน1,340.27440.3667.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช14,840.9111,406.0023.1 %ผ่าน2,445.76301.9987.7 %ผ่าน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล38,678.8910,748.7672.2 %ผ่าน511.0850.0090.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,276.084,473.9928.7 %ผ่าน117.42229.33-95.3 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,627.825,778.4867.2 %ผ่าน369.81328.7611.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช36,254.2714,441.9960.2 %ผ่าน844.57259.5069.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี14,414.716,029.0058.2 %ผ่าน763.4763.4691.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,018.5552.8099.9 %ผ่าน957.38236.7375.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช459,681.1331,844.7193.1 %ผ่าน1,027.80431.9158.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง159,631.8819,544.0087.8 %ผ่าน1,382.98632.3154.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช91,604.6335,260.5361.5 %ผ่าน1,823.81667.3563.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,906.2817,339.0043.9 %ผ่าน1,085.85165.8584.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช42,031.1814,142.1466.4 %ผ่าน1,227.58116.4990.5 %ผ่าน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช31,300.949,483.0069.7 %ผ่าน757.41165.7878.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช27,739.1610,657.0061.6 %ผ่าน904.33503.6844.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช46,696.9423,412.0049.9 %ผ่าน1,136.88293.2274.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,696.1522,760.80-15.6 %ไม่ผ่าน2,500.361,117.5855.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช22,392.7817,100.0823.6 %ผ่าน4,531.161,490.5067.1 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช59,114.7252,944.0010.4 %ไม่ผ่าน2,007.69771.0061.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,988.933,817.524.3 %ไม่ผ่าน1,242.23525.6357.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,862.501,322.0053.8 %ผ่าน804.87130.0583.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,021.3539,949.007.1 %ไม่ผ่าน5,603.114,508.9319.5 %ไม่ผ่าน
รวม 1,972,064 953,108 51.67 % ผ่าน 118,207 49,257 58.33 % ผ่าน