สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,708.741,062.9460.8 %ผ่าน412.1791.7477.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน55.80198.96-256.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,040.891,242.0059.2 %ผ่าน500.94174.1565.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,402.524,784.00-40.6 %ไม่ผ่าน621.3751.2291.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,548.098,621.0018.3 %ไม่ผ่าน2,066.56471.9477.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,309.36171.0094.8 %ผ่าน420.3851.0987.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,352.71420.0087.5 %ผ่าน289.3761.8278.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,308.25738.0077.7 %ผ่าน313.9362.4180.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,371.96557.0083.5 %ผ่าน328.430.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่3,709.691,114.0070.0 %ผ่าน308.6153.1082.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,338.21666.0080.0 %ผ่าน202.0951.3774.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,413.981,113.0067.4 %ผ่าน330.1225.7592.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรกระบี่3,585.164,505.85-25.7 %ไม่ผ่าน697.32122.5582.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,415.822,479.0627.4 %ผ่าน459.02114.5075.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,184.43575.0073.7 %ผ่าน423.83207.6851.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,585.751,239.5073.0 %ผ่าน343.58157.4054.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,870.682,573.0033.5 %ผ่าน925.60562.8839.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,480.102,348.0032.5 %ผ่าน697.41341.5751.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,307.841,388.0058.0 %ผ่าน659.38223.2866.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,433.17748.0078.2 %ผ่าน887.48276.9768.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่4,516.781,808.0060.0 %ผ่าน1,064.99570.2546.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,996.301,569.9021.4 %ผ่าน472.96191.2659.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,409.083,877.7712.1 %ไม่ผ่าน1,267.95381.6169.9 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,686.351,454.0060.6 %ผ่าน742.7762.0591.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,416.0010,198.2024.0 %ผ่าน1,172.81197.6083.2 %ผ่าน
ท่าอากาศยานกระบี่386,131.44344,790.5010.7 %ไม่ผ่าน2,016.86803.1060.2 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 175,177.8211,231.20-116.9 %ไม่ผ่าน1,381.983,914.00-183.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)6,960.7511,155.10-60.3 %ไม่ผ่าน1,644.991,433.5512.9 %ไม่ผ่าน
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,925.881,609.5067.3 %ผ่าน811.50268.5366.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,557.601,044.0087.8 %ผ่าน93.12161.97-73.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,187.161,017.0068.1 %ผ่าน792.5061.7592.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,109.791,042.0066.5 %ผ่าน583.21161.9772.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,505.252,370.0032.4 %ผ่าน735.44240.1467.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,298.431,533.0064.3 %ผ่าน1,039.70133.4787.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,625.141,980.0057.2 %ผ่าน1,172.81237.5079.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,421.142,114.0061.0 %ผ่าน906.58138.7484.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,336.5110,007.3025.0 %ผ่าน1,382.0057.0095.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,092.412,194.0029.1 %ผ่าน754.46400.9046.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,606.962,662.8226.2 %ผ่าน811.50434.4046.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,927.811,895.0035.3 %ผ่าน678.39234.6765.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,126.261,140.0072.4 %ผ่าน906.58229.4374.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,126.611,140.0072.4 %ผ่าน602.33137.2777.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,058.922,290.0079.3 %ผ่าน678.32335.4050.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกระบี่62,094.0920,218.2367.4 %ผ่าน1,217.06465.5061.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,982.533,125.81-4.8 %ไม่ผ่าน564.30187.7166.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,907.222,638.0032.5 %ผ่าน887.57312.0364.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,492.491,926.0044.9 %ผ่าน716.48186.2074.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,017.304,004.9320.2 %ผ่าน963.65288.8070.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,407.651,580.0053.6 %ผ่าน697.41229.4367.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,339.584,502.8260.3 %ผ่าน3,017.36551.7081.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่34,568.8510,672.8769.1 %ผ่าน1,724.47495.6971.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,182.572,525.5251.3 %ผ่าน400.93114.0071.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม21,079.518,617.0059.1 %ผ่าน631.67194.8669.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12,981.4720.8599.8 %ผ่าน669.41701.38-4.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,683.7918,360.006.7 %ไม่ผ่าน736.16744.89-1.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่74,252.5737,080.0050.1 %ผ่าน1,410.77611.2856.7 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,756.4910,599.0236.7 %ผ่าน648.77269.8258.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,511.5318,393.9643.4 %ผ่าน12,319.531,319.6589.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,151.282,107.8533.1 %ผ่าน751.64349.7053.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,774.03917.0066.9 %ผ่าน450.20289.9035.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,686.46533.0096.1 %ผ่าน3,148.131,458.0053.7 %ผ่าน
รวม 906,437 604,292 33.33 % ผ่าน 63,613 22,858 64.07 % ผ่าน