สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,096.98748.0064.3 %ผ่าน357.7171.8379.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา6,477.523,867.6040.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา32,068.7416,132.4449.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา5,035.682,923.8341.9 %ผ่าน661.96257.0461.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,771.411,213.0056.2 %ผ่าน566.880.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา13,676.7613,014.004.8 %ไม่ผ่าน1,688.83462.2072.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,669.96309.0091.6 %ผ่าน256.141.0099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว383.82285.0025.7 %ผ่าน456.020.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง2,051.72192.0090.6 %ผ่าน207.0857.8672.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,582.57798.6077.7 %ผ่าน356.4331.2591.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,203.95459.0085.7 %ผ่าน209.2053.0974.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,126.21437.0092.9 %ผ่าน321.50111.1065.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,418.461.00100.0 %ผ่าน228.4638.4183.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,946.353,301.0016.4 %ไม่ผ่าน776.09305.9060.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,081.581,814.0012.9 %ไม่ผ่าน475.92142.5070.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,881.695,698.0061.7 %ผ่าน947.20354.6462.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,277.652,156.5149.6 %ผ่าน966.2247.5095.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา2,992.201,084.0063.8 %ผ่าน642.98206.1167.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,726.331,479.0045.8 %ผ่าน604.95176.3070.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,292.242,298.0030.2 %ผ่าน723.57381.6347.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,855.763,693.0023.9 %ผ่าน1,012.72492.1051.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,043.822,073.9048.7 %ผ่าน1,137.36317.2972.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,888.68716.0075.2 %ผ่าน623.9664.0289.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,664.686,935.62-48.7 %ไม่ผ่าน1,023.27508.0350.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,412.082,040.5240.2 %ผ่าน615.5090.6485.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,679.221,119.0033.4 %ผ่าน59.892.8595.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,980.571,299.0056.4 %ผ่าน719.0131.2495.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,577.28723.0071.9 %ผ่าน547.87274.1350.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,035.701,965.0035.3 %ผ่าน681.01240.1364.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพังงา26,124.5845,717.11-75.0 %ไม่ผ่าน9,390.312,579.3772.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,993.393,015.0024.5 %ผ่าน1,118.35527.7852.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,823.961,696.8464.8 %ผ่าน757.04132.7282.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,931.514,378.25-11.4 %ไม่ผ่าน665.82142.3478.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,063.641,614.0085.4 %ผ่าน719.01691.603.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,626.163,560.5123.0 %ผ่าน795.11302.6361.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,981.312,704.0066.1 %ผ่าน719.01291.6959.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,774.281,874.2750.3 %ผ่าน719.0446.8593.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,830.492,042.4027.8 %ผ่าน452.7931.2493.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา10,924.421,244.0088.6 %ผ่าน700.03217.6768.9 %ผ่าน
รจจ.พังงา 76,921.26112,545.00-46.3 %ไม่ผ่าน785.360.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,512.44877.0065.1 %ผ่าน509.84159.5468.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,752.602,772.0078.3 %ผ่าน1,213.43420.7565.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,881.39980.0074.8 %ผ่าน642.98228.0064.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา11,799.915,994.3449.2 %ผ่าน947.20279.4770.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,418.362,093.0038.8 %ผ่าน871.14195.9577.5 %ผ่าน
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา12,354.819,442.3823.6 %ผ่าน2,658.64457.4282.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา21,081.239,834.4853.3 %ผ่าน1,582.40304.1680.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง38,982.038,080.2479.3 %ผ่าน1,595.10296.8981.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,327.723,051.6029.5 %ผ่าน233.24160.8731.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า26,147.258,360.0068.0 %ผ่าน660.54189.4671.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง25,734.276,790.0073.6 %ผ่าน644.27140.8878.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,744.4614,984.4520.1 %ผ่าน558.41985.92-76.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพังงา51,793.5521,274.2258.9 %ผ่าน1,068.07217.7679.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,286.7214,825.40-3.8 %ไม่ผ่าน1,590.081,669.43-5.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,898.501,228.0068.5 %ผ่าน708.19346.6951.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,286.08635.0072.2 %ผ่าน433.80115.5573.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,046.7011,640.0017.1 %ไม่ผ่าน3,962.162,351.6840.6 %ผ่าน
รวม 574,943 382,030 33.55 % ผ่าน 53,569 18,206 66.01 % ผ่าน