สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,556.22799.0068.7 %ผ่าน250.75279.82-11.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,893.578,100.0059.3 %ผ่าน64.12124.90-94.8 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน92.91418.00-349.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,567.605,600.00-57.0 %ไม่ผ่าน612.06148.4275.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,921.561,406.0051.9 %ผ่าน459.93130.6271.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต37,686.8415,320.1059.3 %ผ่าน3,198.23547.4582.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,391.551,428.0067.5 %ผ่าน348.3759.8582.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง3,888.131,200.0069.1 %ผ่าน371.2447.5087.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,064.373,480.0073.4 %ผ่าน402.8853.3886.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,672.571,844.0060.5 %ผ่าน440.9159.9586.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน808.61128.5084.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,618.486,039.008.8 %ไม่ผ่าน593.04234.7760.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,917.505,800.00-48.1 %ไม่ผ่าน764.18506.1333.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,793.372,579.0046.2 %ผ่าน1,144.48196.7082.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,988.631,286.0067.8 %ผ่าน859.26340.3460.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,292.922,950.0010.4 %ไม่ผ่าน459.9391.2880.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,539.811,206.0052.5 %ผ่าน364.85121.1466.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,011.892,664.0011.6 %ไม่ผ่าน478.94533.28-11.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,701.121,693.000.5 %ไม่ผ่าน344.80124.9163.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,839.461,960.0049.0 %ผ่าน783.20210.4373.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,185.662,325.0027.0 %ผ่าน535.99140.4873.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,776.9019,083.68-181.6 %ไม่ผ่าน1,429.740.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,694.343,533.004.4 %ไม่ผ่าน745.17175.1676.5 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,733.283,780.00-1.3 %ไม่ผ่าน745.17362.4351.4 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,127.8417,145.2818.8 %ไม่ผ่าน242.85124.8748.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,997.821,192.0040.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,746.57472.0087.4 %ผ่าน783.2059.3292.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,003.99246.9091.8 %ผ่าน478.9460.4687.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,895.243,467.0011.0 %ไม่ผ่าน764.18284.1462.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต9,029.4053,354.00-490.9 %ไม่ผ่าน1,220.571,729.45-41.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,100.086,920.00-35.7 %ไม่ผ่าน1,296.63593.3754.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,359.92839.0080.8 %ผ่าน1,011.39127.0987.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต9,995.6413,253.88-32.6 %ไม่ผ่าน1,220.5756.2095.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,894.65765.0073.6 %ผ่าน421.90233.7144.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,902.253,657.006.3 %ไม่ผ่าน631.07215.6565.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,618.17898.0075.2 %ผ่าน726.1569.0590.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,321.29782.0076.5 %ผ่าน535.9952.4590.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,296.595,522.00-67.5 %ไม่ผ่าน574.0293.6783.7 %ผ่าน
สพ.ภูเก็ต10,295.714,307.0058.2 %ผ่าน520.84102.6380.3 %ผ่าน
รจจ.ภูเก็ต 78,154.17114,378.20-46.3 %ไม่ผ่าน1,024.071,705.36-66.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,863.99423.0085.2 %ผ่าน373.18149.8559.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต5,919.6710,424.40-76.1 %ไม่ผ่าน1,562.86264.7583.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,020.652,700.0032.8 %ผ่าน859.26158.9281.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต5,258.284,846.307.8 %ไม่ผ่าน1,106.47309.7172.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,073.881,975.0051.5 %ผ่าน897.3031.2296.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,956.742,526.0014.6 %ไม่ผ่าน440.91230.5447.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต50,363.6313,442.0073.3 %ผ่าน651.12202.9268.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต14,433.982,947.0079.6 %ผ่าน237.54122.0048.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต45,134.5926,553.8041.2 %ผ่าน652.6092.0085.9 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต14,918.2710,270.0131.2 %ผ่าน332.5646.8385.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต198,012.4745,156.0077.2 %ผ่าน465.71194.4358.3 %ผ่าน
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง46,620.6720,160.0056.8 %ผ่าน317.47190.0040.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,723.7715,576.00-13.5 %ไม่ผ่าน1,148.26765.7933.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,185.811,110.0065.2 %ผ่าน535.99102.5380.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,355.82342.0085.5 %ผ่าน250.75124.0150.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 8 66,017.3748,463.9926.6 %ผ่าน8,539.302,312.0172.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 791,335 528,191 33.25 % ผ่าน 46,122 15,841 65.65 % ผ่าน