สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,810.08148.0096.9 %ผ่าน654.47200.7069.3 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,151.5211,588.00-179.1 %ไม่ผ่าน1,706.7565.4096.2 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,490.0813,749.6032.9 %ผ่าน85.8063.7325.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,427.391,998.4068.9 %ผ่าน67.1460.959.2 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี57,202.9744,382.0022.4 %ผ่าน252.84674.19-166.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,327.3814,964.00-245.8 %ไม่ผ่าน1,417.05364.7074.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 84,141.141,382.8866.6 %ผ่าน433.2937.6691.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,842.33432.1684.8 %ผ่าน844.660.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,753.684,970.4063.9 %ผ่าน4,634.88281.3293.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี21,052.7219,111.809.2 %ไม่ผ่าน2,968.20358.6387.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,114.806,098.2056.8 %ผ่าน1,894.37113.0594.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,923.85458.0090.7 %ผ่าน261.0254.1579.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,196.50714.0077.7 %ผ่าน356.6258.2283.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,968.87574.0085.5 %ผ่าน433.260.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม4,752.361.00100.0 %ผ่าน198.520.9599.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,895.83348.0094.1 %ผ่าน310.250.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,086.61184.0094.0 %ผ่าน338.895.3598.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,919.20783.0086.8 %ผ่าน510.690.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,983.74428.0092.8 %ผ่าน337.310.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,115.69250.0092.0 %ผ่าน319.3260.5381.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,487.50218.0096.0 %ผ่าน592.3553.8790.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน4,720.31820.0082.6 %ผ่าน234.7163.6172.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,393.01464.0091.4 %ผ่าน243.0350.2079.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร4,118.82485.0088.2 %ผ่าน316.7856.4282.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,833.46200.0096.6 %ผ่าน379.830.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,452.78714.0086.9 %ผ่าน378.040.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน347.930.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี5,293.032,388.0054.9 %ผ่าน216.5265.2469.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,382.63994.0070.6 %ผ่าน419.5162.3385.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเกาะสมุย2,684.601,552.0042.2 %ผ่าน601.28311.3748.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,600.147,801.0032.8 %ผ่าน768.3247.5093.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,742.979,100.44-91.9 %ไม่ผ่าน1,953.62995.6149.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี25,625.348,939.0065.1 %ผ่าน9,804.97551.0094.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,454.702,190.0036.6 %ผ่าน502.6457.0088.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,504.232,179.0013.0 %ไม่ผ่าน496.45199.5059.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน381.87124.4567.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,827.511,107.0060.8 %ผ่าน646.77514.9020.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,798.061,622.0042.0 %ผ่าน444.00233.7047.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี12,462.843,452.5072.3 %ผ่าน1,510.19498.8167.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,170.932,532.3620.1 %ผ่าน8,074.00103.5098.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,886.471,204.0058.3 %ผ่าน897.36175.7580.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,883.47858.0070.2 %ผ่าน891.60211.6076.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,200.314,407.62-4.9 %ไม่ผ่าน1,797.53770.9057.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,292.653,806.6411.3 %ไม่ผ่าน1,072.82985.708.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,587.624,554.400.7 %ไม่ผ่าน1,962.55879.7455.2 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี44,360.474,272.9990.4 %ผ่าน1,821.071,171.3535.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,674.093,286.00-22.9 %ไม่ผ่าน638.40454.1028.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,098.231,597.0061.0 %ผ่าน1,358.06629.7253.6 %ผ่าน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,716.502,699.0042.8 %ผ่าน1,374.03232.0983.1 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,846.601,775.7253.8 %ผ่าน1,666.62976.0541.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,620.4622,646.00-302.9 %ไม่ผ่าน1,624.29645.0560.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี256,748.30344,573.66-34.2 %ไม่ผ่าน1,020.23950.006.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,623.097,288.884.4 %ไม่ผ่าน2,252.95265.0588.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,630.352,084.0042.6 %ผ่าน1,038.15342.0067.1 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,554.556,364.40-79.0 %ไม่ผ่าน1,398.69749.9746.4 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)12,022.6425,454.34-111.7 %ไม่ผ่าน4,699.48286.6393.9 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,587.433,789.9055.9 %ผ่าน2,912.422,495.9514.3 %ไม่ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,881.24461.9375.4 %ผ่าน89.6033.8262.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)1,881.241,038.0044.8 %ผ่าน81.160.9598.8 %ผ่าน
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,109.084,178.0041.2 %ผ่าน110.5626.9975.6 %ผ่าน
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,074.741,604.0047.8 %ผ่าน92.310.9599.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,684.921,549.0058.0 %ผ่าน1,205.9320.9098.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,784.04757.0072.8 %ผ่าน825.61229.9072.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,635.433,885.00-6.9 %ไม่ผ่าน739.24325.0056.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,729.6456,746.00-483.2 %ไม่ผ่าน3,504.081,820.7048.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,733.63621.0092.0 %ผ่าน1,320.03610.6353.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,619.003,517.0023.9 %ผ่าน1,224.96312.5574.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,794.4912,412.10-82.7 %ไม่ผ่าน1,757.4161.7996.5 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,190.2512,483.005.4 %ไม่ผ่าน2,244.303,274.65-45.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,382.362,741.0077.9 %ผ่าน1,510.191,826.85-21.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,713.864,450.00-19.8 %ไม่ผ่าน1,148.90300.2073.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,921.441,817.0053.7 %ผ่าน1,301.02252.7080.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,141.633,589.0041.6 %ผ่าน1,738.41684.0060.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,057.873,334.0034.1 %ผ่าน920.72148.2083.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,891.4218,494.0128.6 %ผ่าน842.84280.3666.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,344.6413,392.00-60.5 %ไม่ผ่าน573.43166.3071.0 %ผ่าน
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี110,267.3365,223.1540.8 %ผ่าน1,467.311,325.479.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,080.8812,060.0014.4 %ไม่ผ่าน2,429.03532.8078.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,205.683,028.0051.2 %ผ่าน844.64107.5787.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,924.074,737.0031.6 %ผ่าน1,943.24560.5071.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี15,907.6715,419.003.1 %ไม่ผ่าน833.92233.5372.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,859.902,499.0035.3 %ผ่าน699.51122.3382.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,318.059,027.00-69.7 %ไม่ผ่าน1,795.43466.4574.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,073.346,856.00-123.1 %ไม่ผ่าน958.741,969.89-105.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,194.893,809.84-19.2 %ไม่ผ่าน661.99217.8467.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 127,182.298,573.1068.5 %ผ่าน1,146.90242.7078.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 244,999.529,108.0079.8 %ผ่าน2,159.95156.8492.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 325,493.4514,907.6941.5 %ผ่าน1,703.66354.6679.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร56,318.6911,290.3880.0 %ผ่าน5,118.79174.2296.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,540.763,343.0026.4 %ผ่าน184.33111.9039.3 %ผ่าน
สอนคนตาบอดภาคใต้12,082.502,400.2980.1 %ผ่าน224.10114.4049.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา34,474.9410,754.0068.8 %ผ่าน1,017.94342.4466.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,794.1410,752.0076.5 %ผ่าน1,000.42115.0188.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,204.3725,765.00-27.5 %ไม่ผ่าน1,024.96463.1554.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,878.3211,017.0034.7 %ผ่าน933.630.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี230,930.1342,215.0081.7 %ผ่าน1,295.12484.7562.6 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี19,861.7117,263.0013.1 %ไม่ผ่าน816.4047.5094.2 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี37,635.016,304.6783.2 %ผ่าน1,111.22288.8074.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี553,629.5013,978.2197.5 %ผ่าน227,589.562,610.9998.9 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี30,659.9621,395.0030.2 %ผ่าน1,140.00185.0483.8 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,285.30223.9682.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,739.902,688.0028.1 %ผ่าน877.66437.0050.2 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,143.649,508.00-84.8 %ไม่ผ่าน1,899.94594.8968.7 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,258.781,006.0055.5 %ผ่าน482.060.9099.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,270.07499.0084.7 %ผ่าน695.86145.2179.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,248.2319,220.0017.3 %ไม่ผ่าน7,438.682,200.6570.4 %ผ่าน
รวม 2,180,792 1,121,702 48.56 % ผ่าน 366,775 43,828 88.05 % ผ่าน