สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,168.47725.9066.5 %ผ่าน347.66126.9863.5 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง113,475.0134,746.1369.4 %ผ่าน739.13109.1985.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,319.681,688.5049.1 %ผ่าน632.90179.3971.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,674.161,392.3047.9 %ผ่าน537.8251.8290.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง11,936.3710,314.0013.6 %ไม่ผ่าน1,945.00427.8078.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,498.32228.0093.5 %ผ่าน337.2571.2578.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,430.84363.0089.4 %ผ่าน321.1444.3786.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,112.93518.0087.4 %ผ่าน241.7657.3876.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,516.87243.0093.1 %ผ่าน239.550.9599.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรระนอง8,212.229,537.10-16.1 %ไม่ผ่าน1,172.08745.8536.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,190.045,410.52-69.6 %ไม่ผ่าน727.98399.4845.1 %ผ่าน
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,212.40387.0082.5 %ผ่าน439.6566.5084.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง4,756.701,314.0072.4 %ผ่าน247.21284.53-15.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,974.272,232.2043.8 %ผ่าน785.04224.6371.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,975.551,291.6056.6 %ผ่าน670.96184.0772.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,829.751,086.3061.6 %ผ่าน613.89134.4678.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,288.46961.0070.8 %ผ่าน613.88328.3346.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,223.871,694.0023.8 %ผ่าน421.3724.9994.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,545.08865.0075.6 %ผ่าน899.16445.8650.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,123.693,125.48-0.1 %ไม่ผ่าน727.9995.8086.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,840.346,905.5746.2 %ผ่าน1,032.2370.8493.1 %ผ่าน
ท่าอากาศยานระนอง45,721.1346,442.00-1.6 %ไม่ผ่าน371.72287.0022.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,430.781,272.0062.9 %ผ่าน567.67459.7619.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 2,926.696,138.00-109.7 %ไม่ผ่าน53.6346.2013.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,023.451,237.2059.1 %ผ่าน689.9573.3289.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,437.671,028.8057.8 %ผ่าน499.7993.2881.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,360.971,968.0041.4 %ผ่าน651.91146.2977.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดระนอง8,066.8223,989.40-197.4 %ไม่ผ่าน1,494.83708.1652.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,885.095,159.20-32.8 %ไม่ผ่าน899.12345.6161.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,460.241,510.3056.4 %ผ่าน823.06109.1986.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,536.565,711.00-61.5 %ไม่ผ่าน804.04127.9284.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,373.801,755.4048.0 %ผ่าน689.94283.4858.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,652.812,698.60-1.7 %ไม่ผ่าน518.80463.1810.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,786.701,986.5028.7 %ผ่าน442.64180.9359.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,607.961,345.0070.8 %ผ่าน569.0522.6696.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,536.971,261.2050.3 %ผ่าน404.7059.2785.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง39,402.282,459.0093.8 %ผ่าน12,023.48215.5898.2 %ผ่าน
รจจ.ระนอง 817,106.3824,654.9997.0 %ผ่าน7,506.49381.5094.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,451.03577.9076.4 %ผ่าน269.6730.4088.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,118.994,445.0027.4 %ผ่าน1,469.60196.5586.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,220.60523.0083.8 %ผ่าน766.03190.3175.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,080.494,143.85-34.5 %ไม่ผ่าน689.95190.4072.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,332.992,468.7025.9 %ผ่าน546.18301.0444.9 %ผ่าน
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,150.702,684.0014.8 %ไม่ผ่าน575.8557.0090.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,099.6911,095.7052.0 %ผ่าน2,639.78392.0585.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,935.812,167.0078.2 %ผ่าน254.54149.6441.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,475.534,434.5457.7 %ผ่าน590.76144.7375.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง10,257.448,313.0319.0 %ไม่ผ่าน489.53463.705.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,323.2010,281.0067.2 %ผ่าน875.61373.6257.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,006.4714,360.70-59.4 %ไม่ผ่าน1,476.401,047.2829.1 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,419.301,607.0053.0 %ผ่าน823.06518.1737.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,362.671,610.0031.9 %ผ่าน423.72230.0745.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,537.958,052.2351.3 %ผ่าน3,091.432,878.126.9 %ไม่ผ่าน
รวม 1,291,394 292,409 77.36 % ผ่าน 57,687 15,241 73.58 % ผ่าน