สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,281.521,143.0049.9 %ผ่าน467.3974.9584.0 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร12,493.203,829.0069.4 %ผ่าน71.760.9598.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,157.173,259.00-3.2 %ไม่ผ่าน809.71159.2780.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,619.571,817.0030.6 %ผ่าน600.500.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,471.177,850.0061.7 %ผ่าน1,988.67428.4578.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,745.39482.0087.1 %ผ่าน297.5046.2284.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,269.08474.0085.5 %ผ่าน303.0858.7180.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,200.04272.0091.5 %ผ่าน257.7544.6582.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,178.70171.0094.6 %ผ่าน478.9813.6197.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร3,991.791,509.0062.2 %ผ่าน295.8322.8092.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,300.11417.0087.4 %ผ่าน387.4553.2286.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,275.79335.0089.8 %ผ่าน305.4151.2583.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,287.57946.0082.1 %ผ่าน448.1062.4686.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรชุมพร3,300.626,179.00-87.2 %ไม่ผ่าน771.90128.7583.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,397.753,614.5165.2 %ผ่าน1,113.94657.6941.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร811.171,196.00-47.4 %ไม่ผ่าน306.07171.8043.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร2,098.462,714.00-29.3 %ไม่ผ่าน1,094.92383.1365.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,005.64624.0079.2 %ผ่าน752.63140.5481.3 %ผ่าน
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 145,507.188,014.48-45.5 %ไม่ผ่าน1,420.923,353.50-136.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,867.891,878.0034.5 %ผ่าน676.57121.3182.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,153.621,744.0066.2 %ผ่าน1,456.281,350.907.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,901.652,809.00-47.7 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,284.152,747.0035.9 %ผ่าน1,132.98699.4138.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,514.253,059.0013.0 %ไม่ผ่าน910.14209.8776.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,945.9911,341.62-129.3 %ไม่ผ่าน1,361.14620.5654.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานชุมพร59,626.6632,411.0145.6 %ผ่าน598.53430.2528.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,054.212,270.0025.7 %ผ่าน771.65409.1147.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,627.135,662.00-22.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.7028.8854.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,268.41946.0071.1 %ผ่าน904.76712.5021.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,646.19404.0084.7 %ผ่าน657.58351.3346.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,972.653,463.00-16.5 %ไม่ผ่าน809.68281.1065.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชุมพร34,573.3243,365.50-25.4 %ไม่ผ่าน4,118.491,959.3852.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,776.862,734.6059.6 %ผ่าน1,475.27458.0369.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,427.732,112.0038.4 %ผ่าน923.7862.4593.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,757.3511,703.08-73.2 %ไม่ผ่าน1,401.53126.0191.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,789.743,182.00-77.8 %ไม่ผ่าน885.74542.1838.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,109.321,503.9951.6 %ผ่าน508.19299.4841.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,141.331,807.8442.4 %ผ่าน809.68125.5684.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,189.751,487.0053.4 %ผ่าน496.5393.2081.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร2,984.012,821.835.4 %ไม่ผ่าน600.5031.2394.8 %ผ่าน
สพ.ชุมพร11,030.642,363.0078.6 %ผ่าน695.58240.1565.5 %ผ่าน
รจจ.ชุมพร 35,366.9031,154.0011.9 %ไม่ผ่าน801.91180.3777.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,517.18735.0070.8 %ผ่าน562.47106.1781.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,655.532,021.0056.6 %ผ่าน1,063.17122.5588.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,988.761,450.0051.5 %ผ่าน733.64123.5083.2 %ผ่าน
สปส.จ.ชุมพร4,162.935,837.00-40.2 %ไม่ผ่าน1,132.98207.1081.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,143.111,594.0049.3 %ผ่าน809.71206.1674.5 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,233.521,841.6074.5 %ผ่าน783.2254.8693.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,699.654,009.20-8.4 %ไม่ผ่าน1,000.91174.1682.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 146,420.538,908.0080.8 %ผ่าน1,986.05288.8285.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 28,856.478,420.714.9 %ไม่ผ่าน1,383.16106.4092.3 %ผ่าน
ชุมพรปัญญานุกูล62,409.687,719.8987.6 %ผ่าน357.29183.6548.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,626.497,904.00-200.9 %ไม่ผ่าน294.63307.96-4.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร15,259.358,250.5845.9 %ผ่าน698.65152.1078.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ20,297.427,904.0061.1 %ผ่าน641.63305.4352.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน39,396.3811,648.0070.4 %ผ่าน802.60272.9766.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร32,783.0433,292.00-1.6 %ไม่ผ่าน1,003.34700.6030.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร50,177.171.00100.0 %ผ่าน1,044.09337.9667.6 %ผ่าน
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์11,618.1216,036.99-38.0 %ไม่ผ่าน678.54156.1477.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,477.3716,720.009.5 %ไม่ผ่าน2,397.80301.0087.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,347.302,393.3055.2 %ผ่าน885.74234.2173.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,675.61712.0073.4 %ผ่าน486.43198.3059.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,647.5810,500.0057.4 %ผ่าน4,154.152,508.6539.6 %ผ่าน
รวม 675,795 375,714 44.40 % ผ่าน 57,133 22,235 61.08 % ผ่าน