สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,727.91837.0069.3 %ผ่าน453.35188.5558.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,834.677,619.00-98.7 %ไม่ผ่าน947.7460.5393.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,212.781,977.0038.5 %ผ่าน719.552.8599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี12,830.5021,950.00-71.1 %ไม่ผ่าน3,069.75746.8775.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ9,772.05478.0095.1 %ผ่าน275.710.9099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,650.34710.0080.5 %ผ่าน311.492.8599.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,178.00792.0084.7 %ผ่าน448.3359.7586.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,388.08792.0076.6 %ผ่าน118.171.9098.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,501.06555.0084.1 %ผ่าน381.3931.4491.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,631.22601.0083.4 %ผ่าน274.8236.5586.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,722.96682.0085.6 %ผ่าน255.1134.9786.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน326.0753.6883.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,781.64230.0093.9 %ผ่าน410.705.7098.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,732.62806.0083.0 %ผ่าน279.813.3498.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,467.50348.0090.0 %ผ่าน280.0633.3488.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,961.725,682.60-91.9 %ไม่ผ่าน700.53404.2442.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,642.771,489.0067.9 %ผ่าน1,118.90370.1366.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,992.732,360.5040.9 %ผ่าน1,217.65188.3384.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,389.562,014.0040.6 %ผ่าน700.55208.7970.2 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 1035,191.9531,439.0010.7 %ไม่ผ่าน12,237.463,343.3072.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,207.96869.0072.9 %ผ่าน646.20418.9835.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,686.433,488.005.4 %ไม่ผ่าน928.75510.4945.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,422.111,454.1040.0 %ผ่าน533.4262.2688.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,686.673,733.00-1.3 %ไม่ผ่าน795.64524.3234.1 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,584.325,620.00-56.8 %ไม่ผ่าน729.41495.9432.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี15,978.3015,636.002.1 %ไม่ผ่าน1,518.22795.2747.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,054.8617,338.00-43.8 %ไม่ผ่าน3,943.813,694.556.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,589.003,157.0012.0 %ไม่ผ่าน890.71505.4743.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,334.31776.0066.8 %ผ่าน434.320.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,095.151,232.0060.2 %ผ่าน624.47167.0973.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,617.853,979.84-10.0 %ไม่ผ่าน871.69172.4680.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,581.7311,347.00-103.3 %ไม่ผ่าน1,309.041,343.71-2.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,420.803,572.0019.2 %ไม่ผ่าน1,213.99196.7283.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,137.402,850.009.2 %ไม่ผ่าน738.56375.3849.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี16,601.575,237.9268.4 %ผ่าน2,126.7531.5398.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,270.111,626.0061.9 %ผ่าน985.79512.9448.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,397.002,288.0032.6 %ผ่าน833.66518.7737.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,589.101,576.0056.1 %ผ่าน909.73175.6480.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,291.393,000.3343.3 %ผ่าน1,042.84213.2079.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,140.562,533.6858.7 %ผ่าน719.5730.4895.8 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี19,431.4918,683.003.9 %ไม่ผ่าน1,810.49260.0385.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,736.032,104.2682.1 %ผ่าน719.57177.6575.3 %ผ่าน
รจก.ลพบุรี 52,490.9954,228.88-3.3 %ไม่ผ่าน900.39579.2835.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,833.181,011.0064.3 %ผ่าน624.4956.9490.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,601.051,388.7161.4 %ผ่าน852.68195.8477.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,331.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ178.55ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี6,502.856,605.52-1.6 %ไม่ผ่าน1,347.10146.5789.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,453.803,543.7920.4 %ผ่าน1,213.98678.0544.1 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,144.737,524.96-81.6 %ไม่ผ่าน1,501.59627.2058.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,117.908,448.26-105.2 %ไม่ผ่าน890.71393.0955.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 129,281.8022,694.7122.5 %ผ่าน1,974.38596.7269.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 226,400.3015,008.0043.2 %ผ่าน3,228.63221.2593.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,850.1610,752.64-481.2 %ไม่ผ่าน474.76487.01-2.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล57,864.0455,612.823.9 %ไม่ผ่าน851.26348.1559.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี25,903.9920,324.5021.5 %ผ่าน835.60713.0114.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง20,192.6810,109.0049.9 %ผ่าน746.371,135.55-52.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี129,017.9158,900.0054.3 %ผ่าน2,092.33392.9281.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,319.574,501.0063.5 %ผ่าน663.40249.0462.5 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,083.818,928.0040.8 %ผ่าน654.69242.7762.9 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี14,401.916,208.9956.9 %ผ่าน577.79104.7981.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,943.611,524.4948.2 %ผ่าน1,186.3992.8892.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,058.4524,545.00-247.7 %ไม่ผ่าน2,639.95750.5071.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,245.203,137.0026.1 %ผ่าน1,023.8297.8090.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,846.721,588.1444.2 %ผ่าน627.06118.1781.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,753.3531,308.98-37.6 %ไม่ผ่าน4,745.805,828.88-22.8 %ไม่ผ่าน
รวม 709,772 551,358 22.32 % ผ่าน 78,507 31,018 60.49 % ผ่าน