สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้5,207.014,154.6320.2 %ผ่าน1,488.45211.9085.8 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา2,448.61568.2076.8 %ผ่าน566.49342.0039.6 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6116,368.676,370.0094.5 %ผ่าน568.31495.9012.7 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,976.226,785.7071.7 %ผ่าน87.84351.88-300.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา61,963.9026,023.0058.0 %ผ่าน200.72331.05-64.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,813.5411,250.00-133.7 %ไม่ผ่าน1,213.06301.8375.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,989.762,396.6019.8 %ไม่ผ่าน775.6794.0687.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,159.0444,340.60-52.1 %ไม่ผ่าน8,271.78233.6197.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 117,236.6424,479.20-42.0 %ไม่ผ่าน3,496.33828.6776.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,009.43505.4089.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,437.82275.0092.0 %ผ่าน194.4961.7568.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,270.08362.0088.9 %ผ่าน298.8057.9580.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,893.50419.0089.2 %ผ่าน299.320.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,225.09263.0091.8 %ผ่าน369.7350.1586.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,395.71289.0091.5 %ผ่าน338.3763.3481.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,304.29663.0079.9 %ผ่าน182.5538.9578.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,248.22441.0086.4 %ผ่าน223.3857.0074.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน251.1059.5776.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,446.46355.0089.7 %ผ่าน413.4749.4688.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,379.94571.0083.1 %ผ่าน332.61104.5068.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,395.46488.0085.6 %ผ่าน246.3838.0084.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,790.08820.0078.4 %ผ่าน525.2631.3194.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,326.02475.0085.7 %ผ่าน460.0157.7987.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,365.12788.0076.6 %ผ่าน283.0240.7785.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,788.932,214.0053.8 %ผ่าน420.46112.1073.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน354.4557.9583.7 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,723.3013,114.51-50.3 %ไม่ผ่าน1,600.081,278.5020.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,792.928,372.98-367.0 %ไม่ผ่าน844.592.8599.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์14,592.7023,702.99-62.4 %ไม่ผ่าน2,209.20390.4582.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสงขลา9,600.9016,879.46-75.8 %ไม่ผ่าน1,460.89183.5087.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสะเดา16,524.2692,188.99-457.9 %ไม่ผ่าน2,140.59390.8581.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,917.829,634.91-8.0 %ไม่ผ่าน2,354.891,630.2030.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,132.9912,560.71-76.1 %ไม่ผ่าน1,969.631,346.1531.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,611.041,967.7064.9 %ผ่าน1,213.06414.3365.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,429.544,808.6125.2 %ผ่าน2,125.801,344.2536.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,745.124,740.9317.5 %ไม่ผ่าน1,450.03295.0079.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,426.082,818.8548.0 %ผ่าน1,023.04352.6365.5 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 1630,341.7018,559.0038.8 %ผ่าน9,366.966,037.2535.5 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,660.221,235.0066.3 %ผ่าน1,272.50430.8266.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,085.982,539.0017.7 %ไม่ผ่าน794.68471.2040.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,175.623,319.0920.5 %ผ่าน1,469.04520.6064.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,969.862,326.0041.4 %ผ่าน1,156.01578.5550.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,997.983,974.9020.5 %ผ่าน1,900.02986.4348.1 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,670.3710,854.5220.6 %ผ่าน1,628.37113.8093.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,312.902,772.00-19.8 %ไม่ผ่าน572.41669.75-17.0 %ไม่ผ่าน
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,244.103,850.409.3 %ไม่ผ่าน2,001.89269.8386.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,410.783,307.8638.9 %ผ่าน1,707.47984.0142.4 %ผ่าน
ส.ป.ก. สงขลา3,932.963,022.9723.1 %ผ่าน1,042.47416.4460.1 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 92,574.301,693.6034.2 %ผ่าน988.21426.3456.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา18,473.8922,415.05-21.3 %ไม่ผ่าน2,835.65907.2568.0 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,810.6210,759.828.9 %ไม่ผ่าน4,291.832,546.6040.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,458.243,469.0036.4 %ผ่าน1,991.98536.7573.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,844.532,259.0041.2 %ผ่าน1,136.99331.3970.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,644.164,639.00-75.4 %ไม่ผ่าน873.70872.360.2 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 10,441.8910,745.19-2.9 %ไม่ผ่าน3,509.031,379.7660.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,205.899,681.0113.6 %ไม่ผ่าน3,760.172,271.4239.6 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,967.9626,983.2332.5 %ผ่าน492.19189.9261.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน65.200.9598.5 %ผ่าน
สอต.สงขลา(สะเดา)1,941.92788.4059.4 %ผ่าน72.630.9598.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,945.571,266.0067.9 %ผ่าน908.75109.7387.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,112.001,300.0058.2 %ผ่าน813.72372.1354.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,626.942,367.4934.7 %ผ่าน965.85593.0638.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสงขลา16,143.0435,686.51-121.1 %ไม่ผ่าน1,701.124,467.40-162.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,710.668,397.00-25.1 %ไม่ผ่าน2,106.81725.5265.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,559.071,772.5661.1 %ผ่าน699.97256.7863.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,279.6212,298.86-9.0 %ไม่ผ่าน3,171.71246.1392.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,460.161.00100.0 %ผ่าน2,554.34938.2563.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,464.003,852.80-11.2 %ไม่ผ่าน965.83589.7038.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,688.701,312.2064.4 %ผ่าน1,041.91189.0581.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,620.003,675.2320.4 %ผ่าน1,213.06459.8062.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,446.532,159.0051.4 %ผ่าน1,308.11125.4090.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,379.4614,700.00-173.3 %ไม่ผ่าน1,060.91125.4088.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา59,047.0823,047.0061.0 %ผ่าน687.84163.0476.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา28,216.5816,014.0043.2 %ผ่าน650.09274.6157.8 %ผ่าน
ทสญ.สงขลา 27,580.8819,791.8228.2 %ผ่าน736.34396.3646.2 %ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา63,585.6277,078.00-21.2 %ไม่ผ่าน1,309.57448.4565.8 %ผ่าน
เรือนจำกลางสงขลา70,472.4562,500.0011.3 %ไม่ผ่าน1,313.74606.5753.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสงขลา 33,461.1149,499.38-47.9 %ไม่ผ่าน856.22451.5347.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,020.0614,614.562.7 %ไม่ผ่าน1,995.70687.3565.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,948.05991.0066.4 %ผ่าน756.67194.1374.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา1,801.381,356.6924.7 %ผ่าน965.83157.0383.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา25,791.7818,270.0029.2 %ผ่าน1,793.37460.7574.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,016.43567.0085.9 %ผ่าน11,884.18399.9596.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,947.467,040.74-18.4 %ไม่ผ่าน1,612.37368.8877.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,851.233,333.3643.0 %ผ่าน1,707.45225.1586.8 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,284.624,355.78-1.7 %ไม่ผ่าน961.011,174.80-22.2 %ไม่ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,230.059,062.00-114.2 %ไม่ผ่าน1,060.9365.0093.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,099.906,528.51-59.2 %ไม่ผ่าน1,003.881,098.23-9.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 228,679.539,335.8567.4 %ผ่าน1,230.94169.4586.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 134,343.768,938.0074.0 %ผ่าน1,004.56219.1678.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 344,195.697,822.3682.3 %ผ่าน1,687.26728.2356.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล13,860.387,043.0849.2 %ผ่าน64,785.85362.5099.4 %ผ่าน
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,596.748,501.5151.7 %ผ่าน263.15196.1925.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา12,503.2310,116.0019.1 %ไม่ผ่าน494.9093.0681.2 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,299.935,070.7689.3 %ผ่าน309.340.9099.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ7,518.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ579.36ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,660.998,247.0073.1 %ผ่าน767.3263.4691.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร24,974.0618,516.0025.9 %ผ่าน819.23465.5043.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา19,229.4417,833.407.3 %ไม่ผ่าน895.30233.0874.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,291.5414,268.0055.8 %ผ่าน871.88418.1652.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,548.0721,755.3045.0 %ผ่าน944.031.9599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบ41,892.07ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ528.82ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา24,394.9416,566.0032.1 %ผ่าน867.63134.9084.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ12,738.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ430.80ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,819.971,551.5545.0 %ผ่าน1,299.7038.0097.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,086.8532,724.86-91.5 %ไม่ผ่าน2,340.302,733.31-16.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,191.5812,270.00-20.4 %ไม่ผ่าน2,964.911,582.7946.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา42,674.7430,828.6027.8 %ผ่าน1,015.97369.8463.6 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,686.691,017.0072.4 %ผ่าน1,191.75147.3987.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,696.992,513.4832.0 %ผ่าน778.24495.3636.3 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,936.4510,828.00-56.1 %ไม่ผ่าน2,174.02147.2593.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา8,686.434,738.7245.4 %ผ่าน1,401.24276.3580.3 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,461.921,610.0034.6 %ผ่าน451.4623.4794.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,557.66312.0087.8 %ผ่าน604.54224.2062.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 950,261.1834,913.5130.5 %ผ่าน9,454.574,563.0051.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา29,184.0389,134.53-205.4 %ไม่ผ่าน6,861.462,256.0267.1 %ผ่าน
รวม 1,592,706 1,254,070 21.26 % ผ่าน 241,480 65,463 72.89 % ผ่าน