สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,765.18827.0053.1 %ผ่าน392.65194.7550.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,102.2511,063.7064.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,841.883,327.75-17.1 %ไม่ผ่าน582.81163.4072.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,769.501,132.0059.1 %ผ่าน416.470.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,812.524,879.0037.5 %ผ่าน1,856.89284.0584.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,202.93319.0090.0 %ผ่าน258.6476.0070.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,218.98607.0081.1 %ผ่าน167.7872.2057.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,612.50216.0094.0 %ผ่าน179.7576.0057.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,636.87387.0091.7 %ผ่าน355.6576.0078.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,850.201.00100.0 %ผ่าน234.7457.0075.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,273.31598.0081.7 %ผ่าน276.3276.0072.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรวังประจัน4,285.563,774.0011.9 %ไม่ผ่าน491.06316.3535.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสตูล11,591.816,704.5042.2 %ผ่าน840.74431.2548.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,333.534,016.99-20.5 %ไม่ผ่าน715.93341.0552.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,454.5720.6199.2 %ผ่าน430.69374.3013.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,784.401,789.0062.6 %ผ่าน1,362.47489.2564.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,917.901,127.0061.4 %ผ่าน620.85174.8571.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,082.541,105.0064.2 %ผ่าน677.89381.0043.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,795.421,315.0053.0 %ผ่าน525.77678.57-29.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,244.223,475.5018.1 %ไม่ผ่าน922.52266.0071.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,897.661,942.0050.2 %ผ่าน1,001.17398.0560.2 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,907.10820.0071.8 %ผ่าน620.60104.0783.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,516.117,849.35-73.8 %ไม่ผ่าน1,131.40550.4051.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,383.551,881.0044.4 %ผ่าน772.97202.3573.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,201.17386.0082.5 %ผ่าน45.040.9597.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,191.19549.0082.8 %ผ่าน715.9231.2295.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,892.63918.0068.3 %ผ่าน563.80142.6774.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,272.292,930.6010.4 %ไม่ผ่าน734.94197.6073.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสตูล6,679.1218,959.31-183.9 %ไม่ผ่าน1,248.371,138.408.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,763.211,723.0054.2 %ผ่าน1,058.21428.4559.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,908.23938.0067.7 %ผ่าน620.85267.9056.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,024.068,910.00-26.8 %ไม่ผ่าน1,084.4694.0591.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,052.141,334.0087.9 %ผ่าน677.89253.0662.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,203.232,558.0020.1 %ผ่าน734.94291.6560.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,003.841,138.0062.1 %ผ่าน658.88159.0775.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,454.93981.0071.6 %ผ่าน833.2331.2396.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,541.211,721.0032.3 %ผ่าน449.700.9599.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,146.347,632.0031.5 %ผ่าน341.27199.8541.4 %ผ่าน
รจจ.สตูล 24,040.3936,116.99-50.2 %ไม่ผ่าน544.36404.8425.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,481.07228.0090.8 %ผ่าน449.70123.5072.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,195.871,179.0063.1 %ผ่าน715.93166.5176.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,855.081,119.0060.8 %ผ่าน582.8152.2591.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล5,205.483,223.1038.1 %ผ่าน906.09199.5078.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,379.341,899.0056.6 %ผ่าน639.8658.0990.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,367.384,125.9423.1 %ผ่าน732.62331.5054.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล10,783.676,689.1638.0 %ผ่าน1,267.45564.3055.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,367.342,385.1645.4 %ผ่าน335.65354.13-5.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพละงู23,562.1610,673.0054.7 %ผ่าน614.98243.7560.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,756.7311,301.3454.4 %ผ่าน653.95509.2022.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสตูล48,933.0317,982.0063.3 %ผ่าน959.79442.7553.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,954.2711,712.01-17.7 %ไม่ผ่าน1,407.19695.7550.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,238.981,978.6038.9 %ผ่าน734.9490.8587.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,244.50421.0081.2 %ผ่าน354.6296.9072.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,982.588,466.0775.1 %ผ่าน2,486.512,053.7417.4 %ไม่ผ่าน
รวม 397,962 229,355 42.37 % ผ่าน 37,990 15,408 59.44 % ผ่าน