สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,224.12781.0064.9 %ผ่าน437.3489.6679.5 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,922.197,694.6661.4 %ผ่าน71.29171.78-141.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,827.721,250.0055.8 %ผ่าน684.5250.3592.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,656.642,055.0022.6 %ผ่าน608.4779.3287.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง14,635.874,581.8068.7 %ผ่าน2,491.04294.5088.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,344.03868.0074.0 %ผ่าน237.4774.8868.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,178.90228.0092.8 %ผ่าน158.802.2498.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน2,935.00181.0093.8 %ผ่าน314.7472.2577.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,360.521,240.0076.9 %ผ่าน265.0451.8480.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,213.93510.0084.1 %ผ่าน236.0574.9568.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,181.93343.0089.2 %ผ่าน282.8531.2688.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,188.86298.0090.7 %ผ่าน317.3667.7578.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,139.76319.0089.8 %ผ่าน234.0084.3064.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,377.95737.0078.2 %ผ่าน315.4274.9676.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรกันตัง11,130.184,656.8058.2 %ผ่าน694.70144.4079.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,099.265,549.89-35.4 %ไม่ผ่าน1,178.95450.3061.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,666.171,945.0027.0 %ผ่าน608.47225.7962.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,087.191,506.0063.2 %ผ่าน1,197.95794.4933.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,017.69645.0078.6 %ผ่าน761.29262.2065.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,078.76874.0071.6 %ผ่าน741.58360.0051.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,219.861,264.0060.7 %ผ่าน561.21657.59-17.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,209.542,359.00-6.8 %ไม่ผ่าน561.34321.8042.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,396.323,369.0637.6 %ผ่าน1,255.00937.3425.3 %ผ่าน
ส.ป.ก.ตรัง3,357.162,749.4018.1 %ไม่ผ่าน874.69450.3048.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,328.0511,305.52-78.7 %ไม่ผ่าน1,597.30201.4087.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานตรัง196,419.02130,408.0033.6 %ผ่าน547.30544.300.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,173.182,030.0036.0 %ผ่าน817.65150.6581.6 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,058.793,593.8540.7 %ผ่าน4,985.63137.1397.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,681.521,889.0059.6 %ผ่าน73.7115.6278.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,061.21972.0068.2 %ผ่าน874.6871.8291.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,694.81876.0067.5 %ผ่าน627.49259.6658.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,245.592,476.0023.7 %ผ่าน836.65299.2564.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตรัง5,822.2724,932.42-328.2 %ไม่ผ่าน1,616.321,895.00-17.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,425.543,680.0016.8 %ไม่ผ่าน1,350.09246.1581.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,089.131,192.0076.6 %ผ่าน779.6183.7189.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,653.4513,497.46-39.8 %ไม่ผ่าน1,559.95149.1590.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,378.532,234.0049.0 %ผ่าน1,140.90736.8035.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,470.893,786.00-9.1 %ไม่ผ่าน874.69449.3548.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,153.012,041.0035.3 %ผ่าน817.63161.5080.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,792.382,109.0044.4 %ผ่าน1,066.42242.2577.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง4,661.632,704.0042.0 %ผ่าน589.450.9599.8 %ผ่าน
สพ.ตรัง12,147.439,682.0020.3 %ผ่าน965.12147.2584.7 %ผ่าน
รจจ.ตรัง 135,133.5244,361.0067.2 %ผ่าน902.44716.0020.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,674.85684.0074.4 %ผ่าน551.42223.9559.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,748.742,146.0042.8 %ผ่าน988.79262.2073.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,783.52998.0064.1 %ผ่าน665.52199.5070.0 %ผ่าน
สปส.จ.ตรัง4,736.844,345.008.3 %ไม่ผ่าน1,140.90244.1578.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,917.421,183.0059.5 %ผ่าน450.23100.7077.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง12,278.403,120.6974.6 %ผ่าน728.67262.9063.9 %ผ่าน
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง3,444.022,258.1234.4 %ผ่าน642.40207.1067.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 119,668.2911,086.1843.6 %ผ่าน1,221.33324.0073.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,753.0711,591.2858.2 %ผ่าน1,355.82398.0570.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่10,999.168,402.8023.6 %ผ่าน2,403.03630.8973.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,702.753,952.2141.0 %ผ่าน290.09185.2536.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง36,429.288,105.5977.7 %ผ่าน576.7855.5090.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพตรัง29,172.015,652.9980.6 %ผ่าน749.8385.5088.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน10,824.294,844.0155.2 %ผ่าน624.74126.3579.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,267.8512,220.0076.2 %ผ่าน761.52151.3780.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,777.6719,551.011.1 %ไม่ผ่าน641.97139.6578.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,982.2129,403.0060.8 %ผ่าน1,317.61116.8591.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,270.5612,037.8230.3 %ผ่าน652.13327.1049.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,896.3113,704.00-38.5 %ไม่ผ่าน9,752.76822.9091.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,247.8922,609.0037.6 %ผ่าน727.08303.9758.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,800.661,700.0055.3 %ผ่าน931.73426.7254.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,383.23674.0071.7 %ผ่าน456.3492.1379.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง22,547.2510,929.0051.5 %ผ่าน3,989.863,966.720.6 %ไม่ผ่าน
รวม 945,146 500,972 47.00 % ผ่าน 68,733 21,986 68.01 % ผ่าน