สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,703.67673.0075.1 %ผ่าน409.1264.0984.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,425.471,320.6886.0 %ผ่าน51.99124.92-140.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,160.864,640.41-46.8 %ไม่ผ่าน768.0099.6087.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,519.881,240.0050.8 %ผ่าน599.320.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,963.606,240.6051.9 %ผ่าน2,291.73485.3278.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,178.07475.0085.1 %ผ่าน213.790.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,303.44390.0088.2 %ผ่าน243.857.1997.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,225.82508.0084.3 %ผ่าน241.2837.7284.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,145.48157.0095.0 %ผ่าน126.8222.0582.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,325.22478.0085.6 %ผ่าน328.4318.4194.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,191.13213.0093.3 %ผ่าน282.4843.8584.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,139.18147.0095.3 %ผ่าน166.1062.5262.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,246.79144.0095.6 %ผ่าน383.9662.5583.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,759.455,766.22-21.2 %ไม่ผ่าน905.48422.7553.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,077.80714.0065.6 %ผ่าน400.49303.0524.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,806.342,486.0048.3 %ผ่าน866.49170.0580.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,011.94666.0077.9 %ผ่าน560.95281.9049.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,419.341,077.0075.6 %ผ่าน694.36230.7966.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,763.761,910.0049.3 %ผ่าน884.54742.9016.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,818.311,806.000.7 %ไม่ผ่าน455.42255.1544.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,638.373,004.0035.2 %ผ่าน1,359.82849.3437.5 %ผ่าน
ส.ป.ก. พัทลุง3,508.682,554.8027.2 %ผ่าน683.78357.0147.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,444.879,115.2732.2 %ผ่าน1,226.83398.2767.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,296.002,783.6815.5 %ไม่ผ่าน789.46308.7560.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,874.491,340.0028.5 %ผ่าน45.5531.2331.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง3,337.17212.0093.6 %ผ่าน580.2864.0289.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,810.511,397.5050.3 %ผ่าน580.28171.9570.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,225.232,434.5024.5 %ผ่าน770.43170.1077.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,704.5634,100.00-117.1 %ไม่ผ่าน1,208.091,432.20-18.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,934.962,672.0045.9 %ผ่าน1,436.69302.9378.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,846.961,031.0073.2 %ผ่าน580.65160.2172.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,301.218,221.30-55.1 %ไม่ผ่าน1,321.89361.9172.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง5,710.09666.0088.3 %ผ่าน884.54342.0061.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,275.092,253.0031.2 %ผ่าน808.48342.0057.7 %ผ่าน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,396.942,868.0034.8 %ผ่าน751.42269.6664.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,757.261,526.0067.9 %ผ่าน998.64186.1181.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,606.673,719.9433.7 %ผ่าน675.3727.3895.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,957.991,448.0086.8 %ผ่าน2,862.40277.2890.3 %ผ่าน
ทสป.บ้านนาวง 7,277.1710,478.65-44.0 %ไม่ผ่าน387.45434.30-12.1 %ไม่ผ่าน
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,892.28687.0076.2 %ผ่าน485.19180.0062.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,565.011,108.2056.8 %ผ่าน613.59141.7376.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,364.973,371.1422.8 %ผ่าน884.540.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,595.37561.0084.4 %ผ่าน903.55188.9579.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 115,906.258,357.7847.5 %ผ่าน1,068.46133.0087.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 210,782.468,970.3916.8 %ไม่ผ่าน1,174.25227.7580.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง31,154.213,444.5188.9 %ผ่าน302.44447.35-47.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน9,589.63272.9797.2 %ผ่าน475.39770.47-62.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,186.3910,112.0071.3 %ผ่าน522.82371.3929.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง185,399.4110,683.2094.2 %ผ่าน3,630.00566.5584.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,256.2010,188.0062.6 %ผ่าน699.46641.258.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง41,777.3438,388.008.1 %ไม่ผ่าน836.00307.3063.2 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,856.258,941.0039.8 %ผ่าน536.28125.4076.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง13,011.0215,690.00-20.6 %ไม่ผ่าน1,817.241,757.663.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,145.381,427.7054.6 %ผ่าน744.3664.6391.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,412.67782.0067.6 %ผ่าน462.7889.1080.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง25,668.1713,746.0046.4 %ผ่าน5,292.44534.0389.9 %ผ่าน
รวม 618,653 259,608 58.04 % ผ่าน 49,275 16,471 66.57 % ผ่าน