สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,300.27460.0080.0 %ผ่าน350.2895.9572.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,761.356,393.2053.5 %ผ่าน75.1618.0076.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,257.954,333.98-33.0 %ไม่ผ่าน711.5856.2992.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,846.452,139.0024.9 %ผ่าน559.470.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,836.3610,124.4055.7 %ผ่าน2,670.24480.7082.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,103.6065.0097.9 %ผ่าน250.21152.0039.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,239.27340.0089.5 %ผ่าน217.0654.1575.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,097.10157.0094.9 %ผ่าน195.9990.2554.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,016.90245.0091.9 %ผ่าน215.1285.5060.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,194.46282.0091.2 %ผ่าน190.53106.4044.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,891.981,212.0068.9 %ผ่าน211.2047.5077.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,456.91348.0089.9 %ผ่าน171.6947.5072.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,096.0594.0097.0 %ผ่าน233.41171.0026.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,273.58222.0093.2 %ผ่าน169.3413.3092.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,166.73222.0093.0 %ผ่าน168.7035.1579.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,175.60128.0096.0 %ผ่าน238.42171.0028.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,226.64132.0095.9 %ผ่าน158.2854.1565.8 %ผ่าน
ด่านศุลกากรปัตตานี3,605.404,206.00-16.7 %ไม่ผ่าน570.51155.8072.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,451.752,224.0059.2 %ผ่าน730.61402.8044.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,980.21664.0077.7 %ผ่าน411.44233.7043.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี3,479.031,810.5048.0 %ผ่าน578.50236.9059.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,294.881,700.0067.9 %ผ่าน1,381.64893.0035.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,061.991,051.0065.7 %ผ่าน654.550.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี2,895.36810.0072.0 %ผ่าน578.48395.0031.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,961.132,156.0056.5 %ผ่าน787.64661.6116.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,385.582,969.5012.3 %ไม่ผ่าน505.34330.6034.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,659.803,541.5224.0 %ผ่าน1,263.06485.4061.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,399.791,890.1644.4 %ผ่าน787.64203.0274.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,719.779,876.0032.9 %ผ่าน1,282.08169.8586.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,586.162,075.1942.1 %ผ่าน863.71125.1085.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,881.88871.0069.8 %ผ่าน47.5431.1534.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,483.581,120.0067.8 %ผ่าน825.6936.1095.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,730.26738.0073.0 %ผ่าน521.46177.6565.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี6,387.903,324.6148.0 %ผ่าน730.61221.6069.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดปัตตานี10,018.2832,068.00-220.1 %ไม่ผ่าน1,947.641,732.8011.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,732.972,801.0051.1 %ผ่าน1,415.17558.5260.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,868.761,720.0055.5 %ผ่าน844.71140.7383.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,672.697,679.37-0.1 %ไม่ผ่าน1,795.5173.1595.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,094.413,777.0066.0 %ผ่าน654.53304.6653.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,255.411,040.0075.6 %ผ่าน863.72380.0056.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,417.421,480.0084.3 %ผ่าน996.8257.0094.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,434.391,984.5055.2 %ผ่าน903.94154.8582.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,613.952,295.1012.2 %ไม่ผ่าน445.37103.0876.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี23,505.359,088.0061.3 %ผ่าน460.7475.0583.7 %ผ่าน
เรือนจำกลางปัตตานี64,938.2859,548.008.3 %ไม่ผ่าน872.76749.9514.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,832.912,273.0019.8 %ไม่ผ่าน559.45140.7274.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,068.942,888.3429.0 %ผ่าน1,034.87187.6381.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,309.871,176.3064.5 %ผ่าน749.6150.0093.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,490.476,200.1850.4 %ผ่าน1,167.98266.9577.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,912.811,056.0073.0 %ผ่าน996.8431.2796.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,355.182,386.2962.5 %ผ่าน1,047.93369.2964.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,688.591.00100.0 %ผ่าน939.79255.0572.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 171,999.699,043.3287.4 %ผ่าน716.95479.7533.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 222,861.198,359.2663.4 %ผ่าน846.35316.0762.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 326,870.708,797.3167.3 %ผ่าน717.25190.1173.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,661.573,783.2343.2 %ผ่าน582.67335.3042.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี26,274.6717,028.0035.2 %ผ่าน400.6095.0076.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี18,321.007,163.0060.9 %ผ่าน587.64587.71-0.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี88,776.5916,692.0081.2 %ผ่าน726.70540.5525.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี28,712.2712,573.0056.2 %ผ่าน500.901,385.50-176.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี96,986.2016,025.4083.5 %ผ่าน645.42548.3415.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี56,329.0122,296.0060.4 %ผ่าน587.42172.9070.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,515.5413,956.05-11.5 %ไม่ผ่าน1,446.711,363.935.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,158.492,217.0029.8 %ผ่าน692.5667.9090.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,581.11205.0092.1 %ผ่าน331.26347.11-4.8 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,535.0111,580.0075.1 %ผ่าน6,935.002,900.0058.2 %ผ่าน
รวม 854,699 357,106 58.22 % ผ่าน 52,722 21,401 59.41 % ผ่าน