สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,894.07170.0094.1 %ผ่าน501.65218.4756.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา68,822.4830,608.1655.5 %ผ่าน1,044.04163.4184.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,163.985,892.4073.4 %ผ่าน373.61171.7254.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,259.109,359.7984.2 %ผ่าน1,003.73277.0172.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา1,055.653,837.70-263.5 %ไม่ผ่าน440.23169.1661.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,516.35780.0077.8 %ผ่าน470.3585.8281.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,333.7815,610.9935.8 %ผ่าน2,214.14224.4089.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,117.57227.0092.7 %ผ่าน245.06114.0053.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,119.17217.0093.0 %ผ่าน160.580.9599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,115.41426.0086.3 %ผ่าน258.15114.0055.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,302.28626.0081.0 %ผ่าน262.3061.7576.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน489.6076.0084.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,158.78584.0081.5 %ผ่าน201.3557.0071.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,154.55510.0083.8 %ผ่าน172.9292.1546.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเบตง8,972.937,553.4015.8 %ไม่ผ่าน979.35457.0553.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,912.604,360.50-49.7 %ไม่ผ่าน610.14616.55-1.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน501.65198.5560.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,368.401,780.0066.8 %ผ่าน1,547.53433.2072.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,914.281,066.0063.4 %ผ่าน633.17194.7569.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,894.24892.0069.2 %ผ่าน672.79121.5181.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,986.163,493.0012.4 %ไม่ผ่าน760.64745.752.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา2,007.653,422.00-70.4 %ไม่ผ่าน492.01327.3933.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,340.253,662.3115.6 %ไม่ผ่าน1,262.29664.0647.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,021.872,339.5022.6 %ผ่าน729.8476.4789.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา6,448.0914,114.40-118.9 %ไม่ผ่าน1,376.39340.0675.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,694.952,571.0030.4 %ผ่าน996.07158.6784.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน46.040.9597.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,567.20635.0075.3 %ผ่าน463.6243.6990.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,737.53696.0074.6 %ผ่าน615.75535.2413.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,051.183,537.00-15.9 %ไม่ผ่าน729.84225.0069.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดยะลา4,697.568,242.80-75.5 %ไม่ผ่าน1,224.262,133.80-74.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา7,554.304,385.0042.0 %ผ่าน2,555.38514.6379.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา4,138.821,498.0063.8 %ผ่าน881.97200.4177.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,060.309,353.40-84.8 %ไม่ผ่าน1,132.0846.8295.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,122.171,291.0088.4 %ผ่าน748.86489.9834.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,278.254,265.95-30.1 %ไม่ผ่าน824.92374.5054.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,231.411,712.0067.3 %ผ่าน958.03165.4082.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา6,057.021,953.6067.7 %ผ่าน1,015.08146.3085.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,198.882,888.349.7 %ไม่ผ่าน501.6548.4090.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,734.112,526.0074.1 %ผ่าน596.73222.3162.7 %ผ่าน
รจก.ยะลา 383,531.2849,617.3987.1 %ผ่าน3,908.83129.0096.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,045.134,605.10-51.2 %ไม่ผ่าน672.79237.5064.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,321.832,269.0031.7 %ผ่าน656.9598.4285.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,975.661,292.0056.6 %ผ่าน615.75110.4782.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,078.164,734.13-16.1 %ไม่ผ่าน1,072.13213.7580.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,514.691,245.0072.4 %ผ่าน1,338.35245.6481.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,016.424,487.1859.3 %ผ่าน439.5367.9084.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,504.7911,143.53-147.4 %ไม่ผ่าน1,072.13779.3527.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 167,996.5517,629.2774.1 %ผ่าน999.94289.7471.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 212,564.458,955.7728.7 %ผ่าน1,138.10202.1082.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 310,984.977,021.0036.1 %ผ่าน2,019.30328.8583.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,488.892,988.3496.8 %ผ่าน413.14494.00-19.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา20,119.0010,908.0145.8 %ผ่าน613.4762.4189.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเบตง37,662.308,970.0076.2 %ผ่าน963.79188.1080.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพรามัน37,190.8011,016.0070.4 %ผ่าน649.55220.4066.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา65,978.251.00100.0 %ผ่าน1,306.52714.4045.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา43,826.319,943.0077.3 %ผ่าน680.61230.5666.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,674.0918,012.00-14.9 %ไม่ผ่าน2,206.621,129.3048.8 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา44,232.8844,998.56-1.7 %ไม่ผ่าน1,000.65360.1464.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,292.882,727.0017.2 %ไม่ผ่าน729.84359.7150.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,153.73670.0068.9 %ผ่าน425.59255.5540.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา87,957.3718,152.0079.4 %ผ่าน18,749.676,823.3763.6 %ผ่าน
รวม 1,275,114 398,473 68.75 % ผ่าน 72,367 24,848 65.66 % ผ่าน