สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส496.13773.00-55.8 %ไม่ผ่าน424.19167.3760.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,776.2623,131.34-96.4 %ไม่ผ่าน66.19131.13-98.1 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,086.9110,186.0036.7 %ผ่าน98.1384.7513.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส2,869.194,422.21-54.1 %ไม่ผ่าน652.40153.9076.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,984.631,712.0042.6 %ผ่าน445.502.8599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,226.669,438.007.7 %ไม่ผ่าน2,611.03633.6575.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ994.5213.0098.7 %ผ่าน222.4947.5078.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง2,619.56228.0091.3 %ผ่าน187.7082.1056.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,253.871,008.0069.0 %ผ่าน205.6594.3654.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,510.56307.0091.3 %ผ่าน181.4184.4453.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,514.8513.0099.6 %ผ่าน160.3831.2380.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,872.87403.0091.7 %ผ่าน182.2158.5467.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,222.51561.0082.6 %ผ่าน286.0484.2970.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,201.58458.0085.7 %ผ่าน343.74ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,854.06444.0088.5 %ผ่าน313.1684.2973.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,154.8830.0099.0 %ผ่าน342.5531.1790.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,299.03875.0079.6 %ผ่าน406.6379.4880.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,299.34337.0089.8 %ผ่าน252.0073.7370.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรตากใบ9,919.7013,890.00-40.0 %ไม่ผ่าน739.1026.6096.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,047.4724,160.58-140.5 %ไม่ผ่าน1,272.82680.5546.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,314.006,048.60-82.5 %ไม่ผ่าน842.54461.7045.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ3,474.552,078.1040.2 %ผ่าน440.77208.0552.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,461.111.00100.0 %ผ่าน314.20183.3541.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,659.90799.8069.9 %ผ่าน481.82256.5046.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,427.301,434.6040.9 %ผ่าน519.2260.4588.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,601.054,433.0067.4 %ผ่าน1,755.31217.5587.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,250.24608.0081.3 %ผ่าน823.53134.9083.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,250.46998.0069.3 %ผ่าน743.20411.1044.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,604.151,544.0057.2 %ผ่าน918.61958.25-4.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,247.982,269.99-1.0 %ไม่ผ่าน534.30507.525.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,829.182,075.0045.8 %ผ่าน918.62890.623.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,948.781,650.3058.2 %ผ่าน823.5360.5792.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ12,847.41ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ124.84ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
ท่าอากาศยานนราธิวาส88,376.6187,810.670.6 %ไม่ผ่าน644.29169.5073.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,389.981,053.0068.9 %ผ่าน747.46128.0082.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,656.003,981.0065.8 %ผ่าน271.0231.7388.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,527.85651.0081.5 %ผ่าน937.6253.0794.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,835.10648.0077.1 %ผ่าน614.35127.0179.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส19,914.282,402.4087.9 %ผ่าน7,536.18172.3897.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส11,675.4922,861.00-95.8 %ไม่ผ่าน1,793.342,086.00-16.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,955.844,670.005.8 %ไม่ผ่าน1,508.101,844.90-22.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,799.241,761.0069.6 %ผ่าน994.68275.0472.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,440.317,527.00-38.4 %ไม่ผ่าน1,517.0848.7796.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,744.971,732.0077.6 %ผ่าน728.45199.5072.6 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,152.393,067.0026.1 %ผ่าน937.62498.7546.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,794.971,925.0049.3 %ผ่าน842.54375.9655.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,448.861,520.0065.8 %ผ่าน1,279.91184.5685.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,613.042,052.0021.5 %ผ่าน557.3053.4090.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,774.545,886.0050.0 %ผ่าน513.88296.3042.3 %ผ่าน
รจจ.นราธิวาส 81,420.621,548.6398.1 %ผ่าน986.84498.1849.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,898.182,254.0022.2 %ผ่าน671.4062.4490.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,422.833,356.0024.1 %ผ่าน1,222.86180.5085.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,934.051,850.0036.9 %ผ่าน690.42219.0068.3 %ผ่าน
สปส.จ.นราธิวาส6,274.883,035.2451.6 %ผ่าน1,374.96536.7561.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,591.202,023.0055.9 %ผ่าน1,355.9853.0896.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,789.524,596.534.0 %ไม่ผ่าน975.66396.1559.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 198,962.5711,206.1388.7 %ผ่าน1,200.49425.6064.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 223,136.149,777.3157.7 %ผ่าน1,852.34707.7561.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 38,776.857,530.6514.2 %ไม่ผ่าน955.28244.3274.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส68,176.557,353.3889.2 %ผ่าน2,569.0778.0697.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,366.162,459.00-80.0 %ไม่ผ่าน268.210.9599.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก85,040.2512,247.2085.6 %ผ่าน961.051,610.45-67.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,194.286,222.0077.1 %ผ่าน766.11191.9075.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,178.9515,442.93-26.8 %ไม่ผ่าน1,907.181,553.7018.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,047.291,953.8035.9 %ผ่าน728.45235.8467.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,372.621,764.0025.7 %ผ่าน462.24148.6967.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส57,390.9212,045.0079.0 %ผ่าน6,591.135,035.0023.6 %ผ่าน
รวม 839,347 372,542 55.62 % ผ่าน 65,129 25,706 60.53 % ผ่าน