สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,818.18224.0092.1 %ผ่าน399.9697.0075.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 5,962.265,136.5513.8 %ไม่ผ่าน37.0461.81-66.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ4,113.37416.0089.9 %ผ่าน571.1071.2587.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,453.631,569.0054.6 %ผ่าน647.1730.4095.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ14,386.8010,688.0025.7 %ผ่าน1,618.70534.0567.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,399.35482.0085.8 %ผ่าน411.640.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,218.03554.0082.8 %ผ่าน393.0530.9592.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,196.12216.0093.2 %ผ่าน338.9233.0690.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,259.39672.0079.4 %ผ่าน258.0843.2683.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,211.38279.0091.3 %ผ่าน251.3143.2582.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,532.671.00100.0 %ผ่าน437.9929.9893.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,222.46341.0089.4 %ผ่าน188.2468.9163.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรบึงกาฬ4,915.68ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,915.68416.0091.5 %ผ่าน875.3671.2591.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ4,636.86803.0082.7 %ผ่าน780.28291.6462.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,923.252,091.0046.7 %ผ่าน495.04159.5967.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,866.59781.0072.8 %ผ่าน647.17104.4583.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,709.15756.0072.1 %ผ่าน495.04234.5552.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,923.25416.0089.4 %ผ่าน495.04190.0061.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ4,540.491,444.5068.2 %ผ่าน993.08209.0079.0 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,923.252,255.0042.5 %ผ่าน495.04693.50-40.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)4,350.581,617.0062.8 %ผ่าน495.04199.1159.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,267.915,698.00-33.5 %ไม่ผ่าน913.39123.6186.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,882.75ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,117.93861.0072.4 %ผ่าน704.2130.9095.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,582.67572.0077.9 %ผ่าน533.07185.0265.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ4,066.483,500.0013.9 %ไม่ผ่าน298.73188.7136.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ4,297.807,000.00-62.9 %ไม่ผ่าน647.173,325.00-413.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,980.035,421.73-36.2 %ไม่ผ่าน479.471,140.00-137.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,524.722,850.0019.1 %ไม่ผ่าน526.92332.5036.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,559.565,421.73-52.3 %ไม่ผ่าน780.281,140.00-46.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,302.46684.0084.1 %ผ่าน590.12212.6364.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,283.90ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน431.840.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,982.242,159.0056.7 %ผ่าน875.36271.2969.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,768.621,804.0062.2 %ผ่าน799.29246.7669.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ842.56908.00-7.8 %ไม่ผ่าน495.0432.5893.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,117.472,117.0081.0 %ผ่าน685.20196.3571.3 %ผ่าน
รจจ.บึงกาฬ 29,320.6327,171.087.3 %ไม่ผ่าน659.30592.8010.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,719.85644.0076.3 %ผ่าน203.65217.56-6.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,252.20ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน666.18ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,951.18ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน298.73ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ4,781.353,446.0027.9 %ผ่าน837.33231.6272.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,016.44ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน1,084.53ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,464.781,334.0061.5 %ผ่าน647.17337.2547.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ64,792.559,220.7085.8 %ผ่าน1,642.67588.5864.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ488.323,363.00-588.7 %ไม่ผ่าน80.49ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเซกา47,608.833,446.0092.8 %ผ่าน751.0895.0087.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ75,955.54ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน554.45ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ2,230.98ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน988.78ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ4,158.661,000.6275.9 %ผ่าน685.20233.6465.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,736.67580.0084.5 %ผ่าน809.77150.3681.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,626.139,316.0126.2 %ผ่าน3,148.33ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 318,671 129,676 59.31 % ผ่าน 26,321 13,071 50.34 % ผ่าน