สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,924.82757.0074.1 %ผ่าน221.66188.6714.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,053.067,295.4051.5 %ผ่าน123.99104.7115.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,294.382,884.0012.5 %ไม่ผ่าน658.5095.0085.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,041.592,070.0031.9 %ผ่าน563.3848.4391.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,234.3810,074.001.6 %ไม่ผ่าน2,464.99356.2885.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,393.99512.0088.3 %ผ่าน172.7365.4162.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,610.63552.0084.7 %ผ่าน206.0258.5171.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,768.53491.0089.7 %ผ่าน240.210.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,318.94604.0086.0 %ผ่าน190.8753.4672.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,091.79172.0084.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,664.281,046.0071.5 %ผ่าน318.010.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,074.274,294.00-5.4 %ไม่ผ่าน849.92362.5757.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,248.54495.0078.0 %ผ่าน335.64154.0954.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท3,117.24932.0070.1 %ผ่าน411.295,165.91-1,156.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,952.901,724.0056.4 %ผ่าน905.71250.0072.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,778.014,021.67-6.4 %ไม่ผ่าน863.99261.7369.7 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 1254,028.1515,278.0071.7 %ผ่าน17,542.652,850.0083.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,870.112,352.0018.1 %ไม่ผ่าน506.34171.0066.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,700.413,824.0032.9 %ผ่าน1,438.1559.7595.8 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,969.1714,977.2753.2 %ผ่าน1,523.14206.5286.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,048.854,182.36-104.1 %ไม่ผ่าน440.1079.1882.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,394.164,717.1726.2 %ผ่าน1,313.732.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,650.442,747.0040.9 %ผ่าน1,207.35415.0965.6 %ผ่าน
ส.ป.ก.ชัยนาท3,454.882,520.0027.1 %ผ่าน715.5562.1291.3 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,154.392,433.4041.4 %ผ่าน1,465.52880.1039.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท10,968.6312,941.21-18.0 %ไม่ผ่าน1,076.85155.7385.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,491.07199.0094.3 %ผ่าน734.48246.2266.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,065.291,351.0055.9 %ผ่าน734.5658.2492.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,824.781,264.0055.3 %ผ่าน487.35125.2174.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,675.743,351.698.8 %ไม่ผ่าน753.58218.6371.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,743.663,240.0043.6 %ผ่าน1,190.95428.9764.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,890.043,872.0072.1 %ผ่าน1,343.08313.7676.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,751.95123.0096.7 %ผ่าน628.7287.2986.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,993.018,878.00-77.8 %ไม่ผ่าน1,095.8794.3391.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,101.804,281.0064.6 %ผ่าน658.47491.1525.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,467.093,632.79-4.8 %ไม่ผ่าน715.52319.7755.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,692.533,804.0018.9 %ไม่ผ่าน1,152.89340.7270.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,103.36ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน658.51ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,908.662,682.0031.4 %ผ่าน468.342.8599.4 %ผ่าน
สพ.ชัยนาท11,736.061,037.0091.2 %ผ่าน544.4045.6091.6 %ผ่าน
รจจ.ชัยนาท 32,919.0028,711.9712.8 %ไม่ผ่าน500.48311.6537.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,032.243,649.20-20.3 %ไม่ผ่าน525.3953.4689.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,518.322,937.0016.5 %ไม่ผ่าน715.55157.2378.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,946.141,109.0062.4 %ผ่าน525.39128.9275.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,060.423,932.103.2 %ไม่ผ่าน905.71294.6467.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,227.151,205.0062.7 %ผ่าน639.48100.2684.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,686.983,756.46-1.9 %ไม่ผ่าน487.3588.0981.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท245,355.788,756.3896.4 %ผ่าน1,260.62183.6685.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,573.56ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม14,245.387,650.8246.3 %ผ่าน532.71158.6670.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท186,780.7712,613.0093.2 %ผ่าน3,348.32474.3585.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,229.1145,912.0039.8 %ผ่าน1,294.55248.7480.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,349.861,549.0083.4 %ผ่าน1,422.88548.2361.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,981.62926.2876.7 %ผ่าน677.51170.0374.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,041.08933.0081.5 %ผ่าน334.52239.2428.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท54,597.004,999.2190.8 %ผ่าน2,785.592,776.510.3 %ไม่ผ่าน
รวม 926,119 270,252 70.82 % ผ่าน 62,221 20,755 66.64 % ผ่าน