สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,820.3929.0099.0 %5.0433.37112.3974.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,979.043,640.898.5 %4.0776.98194.9274.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,999.601,542.0048.6 %5.0585.5352.5991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี19,171.0318,670.622.6 %1.04,256.96569.8886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,523.093,468.8037.2 %5.0260.7260.6376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,124.00896.0078.3 %5.0343.5247.4186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค3,902.931,046.0073.2 %5.0214.6586.4359.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,975.911,467.0063.1 %5.0208.2556.6872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,649.10666.0081.7 %5.0210.2439.7881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง6,650.31896.0086.5 %5.0186.3159.9867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,681.68610.0083.4 %5.0297.8061.8679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,861.07533.0086.2 %5.0139.4031.5777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,615.22547.0084.9 %5.0158.7237.8776.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน5,410.80237.0095.6 %5.0191.7733.1182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,550.21393.0088.9 %5.0194.7431.5583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,741.37278.0092.6 %5.0294.6655.9781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,734.70966.0079.6 %5.0125.1559.9552.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,741.833,665.8822.7 %5.01,157.32631.7545.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,318.862,280.0047.2 %5.01,060.93110.5389.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,620.371,620.0064.9 %5.0699.62148.4578.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,967.54660.0077.8 %5.0585.56300.6948.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,586.952,110.0041.2 %5.0832.72862.69-3.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,074.923,078.00-48.3 %0.0457.65146.4868.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,986.982,025.0059.4 %5.01,346.13699.2448.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,102.162,490.0039.3 %5.0927.80390.8957.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,907.3513,721.00-38.5 %0.01,365.22570.3158.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)7,317.6111,479.99-56.9 %0.01,948.18133.2093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,749.111,920.0048.8 %5.01,019.56380.5962.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,335.695,318.210.3 %0.51,345.84638.3152.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,856.034,748.8039.6 %5.03,205.25945.2570.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี11,890.9410,256.2213.7 %5.02,822.5495.0096.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,194.831,080.0074.3 %5.0598.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,387.571,510.4055.4 %5.0585.49222.3062.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,441.261,680.0051.2 %5.0775.74439.5643.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี10,269.052,716.0073.6 %5.01,207.25660.0045.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,713.37430.0095.6 %5.01,479.25220.4085.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,356.112,825.0047.3 %5.01,060.93210.9080.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,665.8111,292.423.2 %1.52,107.0075.8696.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี19,220.291,811.0090.6 %5.07,089.00123.5098.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,593.172,146.0040.3 %5.0813.69361.0055.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,454.572,458.0044.8 %5.0965.81346.7764.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,548.212,360.0048.1 %5.0832.74268.9167.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,771.983,966.3716.9 %5.0757.9563.2591.7 %5.0
สพ.สระบุรี12,592.977,679.5039.0 %5.0549.90295.2046.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี42,912.7951,571.85-20.2 %0.0810.05295.1063.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,784.4850.0098.2 %5.0515.48240.3253.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,172.02979.2081.1 %5.0889.75313.5064.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,045.411,260.0068.9 %5.0756.64246.2967.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,737.764,833.2728.3 %5.01,612.39244.1584.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,468.711,263.0063.6 %5.0794.70128.2983.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,028.693,249.3235.4 %5.0699.59152.7678.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 118,432.9410,107.1745.2 %5.0921.97323.9864.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒37,058.128,284.1477.6 %5.01,525.92395.2074.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,171.743,771.5562.9 %5.0182.19674.99-270.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี80,166.6357,188.0028.7 %5.01,422.32410.4071.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก26,789.8115,772.8041.1 %5.0719.41381.3347.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,883.4420,424.0054.5 %5.01,067.65701.5334.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี81,348.4932,418.8860.1 %5.0716.44328.8554.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี29,351.1015,598.0046.9 %5.0721.28451.3937.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี37,439.1714,171.0062.1 %5.0599.69142.3076.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค37,438.559,408.0074.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,495.7515,173.528.0 %4.01,974.571,094.0244.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,489.876,252.5240.4 %5.03,303.992,488.7624.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี27,220.0421,664.2720.4 %5.01,639.85261.2084.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี144,581.4112,724.9991.2 %5.01,054.21189.0582.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 4,757.093,836.0019.4 %5.01,060.93520.4150.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,698.511,130.0058.1 %5.0471.41187.1560.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,370.1810,554.0071.8 %5.03,549.113,011.0515.2 %5.0
รวม 976,899 464,900 52.41 % 73,485 24,117 67.18 %