สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,643.54552.0088.1 %5.0420.7796.7577.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,780.185,854.0054.2 %5.068.7865.984.1 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,557.946,078.697.3 %3.5934.20130.1386.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,105.231,289.0058.5 %5.0369.4442.8188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 541,779.6823,536.5043.7 %5.09,801.22187.3998.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,097.29477.8590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,110.207,249.7963.9 %5.03,586.24440.2087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,663.8927,751.20-12.5 %0.04,267.15401.2490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7031.7189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,361.321.00100.0 %5.0266.3657.2778.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,599.981,190.0074.1 %5.0310.1152.6483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,890.86196.0097.5 %5.0352.2953.8384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,744.99519.0086.1 %5.0313.0496.0469.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,293.611,208.0077.2 %5.0391.4263.5583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,900.871,279.0067.2 %5.0296.59107.8863.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,635.631,286.0064.6 %5.0354.5531.7191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.5957.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,258.331,165.0072.6 %5.01,140.9395.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ636.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,109.631,737.0066.0 %5.0404.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,031.921,073.0082.2 %5.0369.2095.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,804.9980.0097.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,580.878,380.00-50.2 %0.02,025.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,291.732,167.0049.5 %5.01,027.87641.9737.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 220,142.359,828.0051.2 %5.04,033.64418.9589.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,930.934,388.0026.0 %5.01,314.52252.9280.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,533.501,838.0071.9 %5.0898.52542.1139.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,815.043,891.4019.2 %5.0643.5188.7986.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,152.07796.0074.7 %5.0648.9651.7692.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 921,177.7653,463.00-152.4 %0.07,254.406,032.1516.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,744.081,743.0053.4 %5.01,419.27661.2053.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,178.551,730.0045.6 %5.0460.88451.712.0 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,688.722,467.0047.4 %5.01,257.47482.1361.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,978.315,482.5831.3 %5.01,670.800.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,912.403,438.00-79.8 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,210.102,238.0046.8 %5.01,048.29392.9062.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,729.272,567.0055.2 %5.01,392.8032.8897.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,301.972,849.0033.8 %5.02,678.311,341.6549.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,432.8419,692.01-1.3 %0.01,885.004,097.48-117.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,148.0310,980.0050.4 %5.07,934.083,461.8056.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)10,666.527,429.0030.4 %5.01,644.89600.4063.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,916.321,935.5050.6 %5.0941.73230.6775.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)29,437.516,815.7576.8 %5.08,169.941,179.0285.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)21,411.1911,984.0044.0 %5.08,297.51189.0597.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,379.211,153.0073.7 %5.01,143.3765.0794.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,163.321,200.0062.1 %5.0596.09136.1577.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,774.648,703.44-50.7 %0.01,350.60251.6581.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี44,585.8934,012.0023.7 %5.017,114.53275.5098.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,680.764,383.0022.8 %5.0926.29419.9354.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,836.456,425.00-67.5 %0.0603.08401.8533.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,359.9525,876.88-209.5 %0.01,801.97166.2590.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี11,137.031,927.0082.7 %5.0629.94277.2056.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,228.623,256.0023.0 %5.01,067.31515.8751.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,510.095,897.0030.7 %5.01,318.70211.7583.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,907.977,429.426.1 %3.01,980.08409.8879.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,190.146,545.00-56.2 %0.0916.78148.2083.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,121.9513,202.0084.3 %5.0756.96186.8675.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,723.289,133.0045.4 %5.0791.35427.5046.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 239,212.23256,770.00-7.3 %0.02,265.691,395.6038.4 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา105,270.1534,560.1267.2 %5.01,570.12680.4056.7 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 49,856.5830,544.0238.7 %5.0778.88533.9031.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,968.3111,968.0020.0 %5.02,071.241,790.1713.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,240.68781.0075.9 %5.0572.89145.2074.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,865.574,815.0117.9 %5.01,740.40809.0553.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,310.214,787.00-11.1 %0.01,097.85427.5061.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,589.1610,851.07-26.3 %0.01,865.98347.9281.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,264.722,906.0053.6 %5.01,575.23749.5552.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี4,379.403,131.1628.5 %5.0405.95161.5060.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,854.994,535.0058.2 %5.0879.34434.1550.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 161,500.1113,325.8778.3 %5.0925.7054.0894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 216,028.346,416.0060.0 %5.01,155.62197.5282.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 349,828.287,886.6484.2 %5.0624.43230.1363.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง8,323.839,804.24-17.8 %0.0937.30461.4650.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,118.3015,378.8848.9 %5.0433.75435.10-0.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,333.156,594.0071.7 %5.0283.9666.5076.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี65,403.0028,973.0055.7 %5.01,382.60348.6574.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ39,440.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,174.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี92,504.0745,728.0050.6 %5.0688.35285.0058.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี47,827.7742,563.0011.0 %5.0834.161,274.90-52.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน88,088.5946,738.0046.9 %5.0484.021,380.35-185.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา44,560.468,378.0081.2 %5.0796.26749.555.9 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม25,991.5524,537.005.6 %2.5624.34430.3531.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,896.9526,253.002.4 %1.0585.35224.2061.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,869.8836,484.00-26.4 %0.01,913.351,520.2520.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี13,125.356,634.0449.5 %5.03,584.671,337.7862.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,459.0633,669.00-82.4 %0.0564.7936.5793.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,060.451,365.0055.4 %5.01,674.25419.4974.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,161.2716,368.0014.6 %5.0844.8079.3190.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,274.755,266.1116.1 %5.0991.25481.9651.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,258.7813,547.00-86.6 %0.01,571.42119.7092.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,509.125,102.207.4 %3.51,411.48394.9372.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,643.213,583.9922.8 %5.0840.6427.3696.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,184.313,456.00-8.5 %0.0485.41620.35-27.8 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 239,178.8945,862.00-17.1 %0.010,259.362,614.5574.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี53,948.2323,299.5256.8 %5.07,206.794,649.5035.5 %5.0
รวม 1,829,142 1,220,151 33.29 % 171,473 53,544 68.77 %