สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,506.17791.0068.4 %5.0274.0032.6788.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง719,114.252,940.0099.6 %5.050.5367.01-32.6 %0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,497.8611,278.55-105.1 %0.0129.8815.8087.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,113.583,995.612.9 %1.0693.5391.1386.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,857.771,949.0049.5 %5.0603.6992.1884.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง34,105.0426,504.0022.3 %5.03,817.401,301.2465.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,913.24563.0085.6 %5.0244.33128.9947.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,173.601,262.0069.8 %5.0233.9460.0174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,727.79897.0075.9 %5.0366.74104.1771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,274.76437.0089.8 %5.0137.8872.8147.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,809.85520.0086.4 %5.0223.1032.6285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,934.571,093.1872.2 %5.0427.17136.6768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา944.95119.0087.4 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,582.25899.0074.9 %5.0177.8575.2657.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4040.8584.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8,994.936,645.3026.1 %5.01,383.35208.8884.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,816.355,390.50-11.9 %0.02,078.13637.5069.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,615.422,199.0039.2 %5.0708.14482.6531.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,292.411,812.0045.0 %5.0477.71180.7962.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,102.722,287.0044.3 %5.0963.21487.7549.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,137.251,170.0071.7 %5.0660.67158.1276.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,454.27902.0073.9 %5.0698.77287.2258.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,311.853,854.5027.4 %5.01,209.77729.6839.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง5,860.472,552.0056.5 %5.01,175.61141.8887.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,417.995,039.007.0 %3.51,603.37167.4289.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,222.811,833.0056.6 %5.0831.88453.9645.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,735.091,185.0068.3 %5.0468.16313.0833.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง14,812.8914,930.00-0.8 %0.02,429.23365.9484.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,864.852,670.0030.9 %5.0774.8497.7987.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง5,463.211,586.0071.0 %5.0926.9665.9092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,955.60268.0090.9 %5.0603.69413.4331.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,982.042,990.0024.9 %5.0736.80214.2270.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง54,171.8719,697.9563.6 %5.024,838.011,792.5892.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง9,610.074,560.0052.5 %5.0847.44807.754.7 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง4,014.232,046.0049.0 %5.0744.3265.8291.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,609.2512,457.54-122.1 %0.01,477.53129.1091.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง1,138.312,990.00-162.7 %0.0384.55215.2344.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,660.152,510.0031.4 %5.0831.88129.2584.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง3,708.191,934.0047.8 %5.0907.95256.1671.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,575.053,349.0049.1 %5.01,155.16284.2175.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,248.803,233.8323.9 %5.0888.9365.4592.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง54,380.1319,710.6763.8 %5.0656.30146.6477.7 %5.0
สพ.ระยอง100,670.7512,935.1387.2 %5.0324.12174.7446.1 %5.0
รจก.ระยอง 151,898.38246,000.00-62.0 %0.01,865.51300.0083.9 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง 312,488.0315,821.6794.9 %5.0333.64285.3414.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,765.381,600.0042.1 %5.0527.5955.7689.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,011.095,556.147.6 %3.51,250.24603.2851.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,972.222,695.0032.2 %5.01,022.04265.8574.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,894.5213,008.00-31.5 %0.02,048.911,117.2745.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,425.44930.0082.9 %5.0546.6451.6890.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,022.206,847.52-126.6 %0.0622.71414.8533.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,616.0213,573.67-275.4 %0.0835.8087.3289.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 114,062.6610,388.8026.1 %5.01,495.76402.8673.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 228,610.127,789.0072.8 %5.01,115.41474.1157.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง15,010.413,869.8874.2 %5.0330.18162.5050.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง304,848.3452,649.0082.7 %5.01,220.24613.6249.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด21,707.2617,420.0019.8 %5.0554.71238.5057.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,388.1233,888.009.4 %4.5899.80452.7649.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง22,127.5739,180.00-77.1 %0.0659.17262.7660.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง26,405.649,304.0064.8 %5.0556.49371.5733.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,902.3722,291.64-223.0 %0.01,571.72892.2043.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,339.913,285.0024.3 %5.01,155.16406.4864.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง587.19532.209.4 %4.5413.53211.4348.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง49,525.00198.5299.6 %5.07,763.646,487.5916.4 %5.0
รวม 2,163,991 702,814 67.52 % 85,512 25,883 69.73 %