สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 779,418.1925,104.0068.4 %5.0322.06321.250.3 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,474.681.00100.0 %5.0456.8963.6186.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54286.61-48.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี12,499.885,785.0053.7 %5.086.44109.20-26.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,298.261,767.0046.4 %5.0761.1598.2787.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,831.401,691.0040.3 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,462.2211,712.0060.2 %5.02,814.88641.9077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี3,862.101,118.0071.1 %5.0280.6580.6171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,668.91464.0087.4 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,683.50360.0090.2 %5.0267.8931.6388.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,432.32696.0079.7 %5.0189.4662.7966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,409.53276.0091.9 %5.0176.6546.8673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,440.65321.0090.7 %5.0306.6162.9579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,946.43421.0089.3 %5.0350.1763.7181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,497.34233.6093.3 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,598.93480.0086.7 %5.0234.2147.3979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,436.65291.0091.5 %5.0215.6847.5078.0 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,924.105,582.6119.4 %5.01,114.91502.7754.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,878.453,320.6114.4 %5.01,027.37560.5945.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,734.25969.0064.6 %5.0480.12291.1539.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,444.501,175.4051.9 %5.0409.0062.9384.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,173.991,829.0056.2 %5.01,160.48425.0963.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,098.281,371.0055.7 %5.0723.1250.4793.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,832.97894.0068.4 %5.0608.94210.3165.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,022.112,663.0033.8 %5.01,103.441,111.41-0.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,747.903,324.0711.3 %5.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,021.902,410.0052.0 %5.01,438.55298.2079.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,216.731,716.0046.7 %5.0818.2040.3895.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,627.8012,166.94-41.0 %0.01,635.88300.2481.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,817.861,018.0073.3 %5.0875.24482.3544.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,615.191,046.0071.1 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,924.04483.0083.5 %5.0609.02377.1138.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,818.033,669.903.9 %1.5990.61154.1284.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,824.3928,286.00-90.8 %0.02,225.38987.9355.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,472.925,480.00-22.5 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,670.791,224.0073.8 %5.0932.2977.6791.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,437.529,721.43-119.1 %0.01,160.48192.8383.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,920.142,090.0046.7 %5.0704.10124.6582.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,689.722,567.0030.4 %5.0951.31199.2679.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี1,449.481,678.00-15.8 %0.0742.13371.0150.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,926.452,080.0047.0 %5.01,027.370.9099.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,917.672,720.006.8 %3.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี10,383.584,609.0055.6 %5.0383.71170.6155.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 42,220.4369,143.00-63.8 %0.0781.81220.9771.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 6,736.5513,523.00-100.7 %0.0430.80374.3513.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,160.673,089.442.3 %1.0513.02140.4972.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,431.253,252.0026.6 %5.0956.89278.8870.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,017.832,446.0018.9 %5.0723.12148.7579.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,853.093,302.0032.0 %5.0970.32237.6275.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี1,975.462,985.00-51.1 %0.01,084.42263.1075.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,982.012,455.5117.7 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด4,369.675,361.12-22.7 %0.01,956.03449.3477.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,748.2310,998.546.4 %3.01,273.74194.7584.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 214,533.478,511.7241.4 %5.01,513.37377.6475.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,109.022,657.4035.3 %5.0430.70261.7439.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,089.1449,172.0024.5 %5.01,396.18584.5658.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี16,841.899,248.0045.1 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม31,592.1310,160.0067.8 %5.0692.31243.3664.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,978.7911,154.2146.8 %5.0737.97452.7338.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,569.4023,640.0045.7 %5.01,714.13920.8946.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,201.651,847.0042.3 %5.0761.151.9599.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,577.97827.0067.9 %5.0551.97205.0562.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี115,297.0013,428.0188.4 %5.046,790.554,136.4991.2 %5.0
รวม 688,837 402,016 41.64 % 97,247 18,912 80.55 %