สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,443.18600.0086.5 %5.0351.7594.6073.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด9,465.525,497.2041.9 %5.054.8063.75-16.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,760.327,203.00-51.3 %0.069.3258.3815.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,045.591,947.0036.1 %5.0596.25213.0964.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,455.541,085.0075.6 %5.0494.5470.3985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,645.7413,656.0012.7 %5.01,832.29603.9867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,058.211.00100.0 %5.0219.6836.9883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,862.70578.0085.0 %5.0311.9362.8179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,604.42378.0089.5 %5.0222.7126.4488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,562.05364.0089.8 %5.0150.7263.2358.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,442.25346.0089.9 %5.0312.2447.2284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,095.08207.0094.9 %5.0198.6397.2851.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,442.0913,294.50-57.5 %0.0974.45345.3564.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,157.723,836.837.7 %3.51,036.17769.5025.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,564.32583.0077.3 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,665.531,084.0070.4 %5.0520.19279.9346.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,100.461,472.0052.5 %5.0919.53365.2260.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,085.371,115.0063.9 %5.0615.2799.4883.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,234.17916.0071.7 %5.0672.32277.0058.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,433.951,714.0073.4 %5.01,166.73506.8256.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,728.303,387.00-96.0 %0.0413.84348.5315.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,846.68707.0081.6 %5.0976.57509.8247.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,381.721,878.3044.5 %5.0639.44271.3757.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,010.299,105.3239.3 %5.01,116.89221.4680.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,465.611,120.0067.7 %5.0805.43277.6565.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,357.05426.0087.3 %5.0729.370.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,772.53529.0080.9 %5.0482.16221.0054.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,209.242,772.0113.6 %5.0748.38258.9865.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,563.5917,732.00-288.6 %0.01,109.691,419.97-28.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,291.744,560.0027.5 %5.0627.5325.6595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,414.141,360.0060.2 %5.0748.38191.2074.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,376.964,340.000.8 %0.5888.5362.9692.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,211.931,256.0060.9 %5.0577.24213.2763.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,481.812,202.0036.8 %5.0723.07319.5055.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด1,211.281,179.002.7 %1.0653.30341.5247.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,107.132,236.0028.0 %5.0526.24151.1171.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด783.452,395.60-205.8 %0.0374.5354.9485.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด2,977.741,641.0044.9 %5.0448.1136.6391.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 524,094.3839,182.9292.5 %5.0538.18828.52-53.9 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,524.204,979.00-41.3 %0.0186.9481.6156.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,668.86524.0080.4 %5.0444.1341.2690.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,264.052,118.0059.8 %5.01,242.80232.3681.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,130.66874.0072.1 %5.0634.29253.5560.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,744.442,447.0048.4 %5.0840.80303.7663.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,004.841,061.0073.5 %5.0995.59115.5888.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,145.222,240.6945.9 %5.0380.73112.0470.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,746.22110.0099.1 %5.01,334.51754.6943.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,746.0825,262.6179.6 %5.0957.99712.9725.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,111.1013,619.5232.3 %5.0597.310.9099.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,711.427,859.8063.8 %5.0553.50206.0262.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,866.287,651.00-11.4 %0.01,336.57608.9054.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,306.521,903.8042.4 %5.0691.33372.6946.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,555.80655.0074.4 %5.0224.79202.2810.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,566.1111,324.00-7.2 %0.02,972.513,170.68-6.7 %0.0
รวม 921,502 236,516 74.33 % 37,580 17,007 54.75 %