สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา586.75593.00-1.1 %0.0468.6584.0382.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ2,793.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 23,360.054,404.07-31.1 %0.0696.8431.7295.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,200.561,062.0066.8 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,609.9116,937.9013.6 %5.04,481.02667.7185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,788.721,238.0074.1 %5.0368.9448.9186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,864.80647.0083.3 %5.0234.1134.6985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,893.44537.0086.2 %5.0330.7157.7682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,986.36370.0090.7 %5.0250.1958.9076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,951.65966.0075.6 %5.0257.9135.9886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,837.20685.0082.1 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,779.42825.0078.2 %5.0265.6464.2075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,901.57496.0087.3 %5.0219.7851.5576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน614.93241.0060.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ702.5171.0089.9 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,108.373,863.00-24.3 %0.0677.82843.07-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,203.082,029.0051.7 %5.01,134.21854.2524.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,242.851,554.0052.1 %5.0734.87207.3971.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,531.40785.0069.0 %5.0449.63183.0159.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,589.172,961.2417.5 %5.0867.98594.5731.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,708.783,328.0629.3 %5.01,814.50907.9550.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,012.782,017.00-0.2 %0.0434.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,259.753,151.0026.0 %5.01,153.25527.1554.3 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ13,121.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ447.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)5,687.827,842.00-37.9 %0.01,929.92337.2582.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,519.49770.0078.1 %5.0925.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,068.781,336.0056.5 %5.0620.78174.4671.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,806.764,329.00-13.7 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา8,139.240.00100.0 %5.02,008.94717.1864.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,505.411,654.0052.8 %5.0854.48103.0887.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,369.1213,794.48-156.9 %0.01,438.460.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,145.983,496.0068.6 %5.0754.41175.8576.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ2,318.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ355.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,413.171,006.0070.5 %5.0810.94134.6583.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,942.882,428.0050.9 %5.01,787.93311.2782.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,278.742,926.0031.6 %5.0677.8232.5995.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา10,955.512,040.0081.4 %5.0658.8149.4092.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 57,070.2960,231.98-5.5 %0.0991.41596.2439.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ875.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ110.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,238.995,149.6728.9 %5.01,320.14324.3475.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,709.961,155.0068.9 %5.0925.03455.0950.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,044.4316,868.76-86.5 %0.01,799.30864.3152.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,361.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0839.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา9,224.564,807.2647.9 %5.01,791.9698.6294.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,218.1417,441.1321.5 %5.0986.93347.7564.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 217,644.047,439.6057.8 %5.01,649.68351.9478.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,984.132,928.4226.5 %5.0422.77123.4170.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 27,139.0720,048.0026.1 %5.0802.62256.0568.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ30,848.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา90,719.1932,232.0064.5 %5.0781.92605.1222.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราไม่ครบ12,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามไม่ครบ17,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ512.16ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,225.8617,968.61-75.7 %0.01,751.50537.3769.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,739.903,040.0035.9 %5.0877.08472.5346.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,669.70598.0077.6 %5.0506.68199.1960.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,526.7411,460.0021.1 %5.03,406.594,449.58-30.6 %0.0
รวม 427,583 291,751 0.00 % 47,432 16,978 0.00 %